ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 27 เมษายน 2560
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย สีม่วง 40.00  10.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
ดอกบัว (บัวฉัตร) สีขาว ขนาดใหญ่ 50.00  0.00
สีขาว ขนาดกลาง 40.00  0.00
สีแดง ขนาดใหญ่ 50.00  0.00
สีแดง ขนาดกลาง 40.00  0.00
ดอกหน้าวัว สีขาว 90.00  10.00
สีเขียว 90.00  10.00
สีชมพู 90.00  10.00
สีแดง 90.00  10.00
ใบพุด 10.00  0.00
ใบเล็บครุฑผักชี 25.00  0.00
โปร่งฟ้า ขนาดใหญ่ 120.00  0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์ 80.00  0.00
ฟิโรมะละกอ 100.00  20.00
เฟิร์น เกล็ดหอย 30.00  0.00
เกลียวทอง 30.00  0.00
ขนนก 30.00  0.00
ข้าหลวงหลังลาย 50.00  0.00
ใบมะขาม 30.00  0.00
เฟิร์นเขากวาง 30.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 27/04/2560
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า ราคา
บานไม่รู้โรย :
สีม่วง
40.00
บาท/กก.
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดกลาง
40.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดใหญ่
50.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดกลาง
40.00
บาท/กำ
 0.00
ดอกหน้าวัว :
สีขาว
90.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกหน้าวัว :
สีเขียว
90.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกหน้าวัว :
สีชมพู
90.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกหน้าวัว :
สีแดง
90.00
บาท/กำ
 10.00
ใบพุด
10.00
บาท/กำ
 0.00
ใบเล็บครุฑผักชี
25.00
บาท/กำ
 0.00
โปร่งฟ้า :
ขนาดใหญ่
120.00
บาท/กำ
 0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์
80.00
บาท/กำ
 0.00
ฟิโรมะละกอ
100.00
บาท/กำ
 20.00
เฟิร์น :
เกล็ดหอย
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เกลียวทอง
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
ขนนก
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
ข้าหลวงหลังลาย
50.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
ใบมะขาม
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เฟิร์นเขากวาง
30.00
บาท/กำ
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×