ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ราคาสินค้าตลาดสด ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561
 ดอกไม้ในประเทศ
ชนิดสินค้า รายการ ราคา (บาท/กก.) เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย สีม่วง 80.00  20.00
ชนิดสินค้า รายการ ราคา ( บาท/กำ) เพิ่ม/ลด
ดอกบัว (บัวฉัตร) สีขาว ขนาดใหญ่ 60.00  10.00
สีขาว ขนาดกลาง 50.00  10.00
สีขาว บัวกลุ่ม 50.00  10.00
สีแดง ขนาดใหญ่ 60.00  10.00
สีแดง ขนาดกลาง 50.00  10.00
ใบพุด 10.00  0.00
ใบเล็บครุฑผักชี 20.00  5.00
ปริก 80.00  0.00
โปร่งฟ้า ขนาดใหญ่ 100.00  0.00
ขนาดเล็ก 50.00  0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์ 80.00  0.00
ฟิโรมะละกอ 100.00  0.00
เฟิร์น เกล็ดหอย 30.00  0.00
เกลียวทอง 30.00  0.00
ขนนก 30.00  0.00
ข้าหลวงหลังลาย 100.00  0.00
ใบมะขาม 30.00  0.00
เฟิร์นเขากวาง 30.00  0.00
นาคราช ขนาดใหญ่ 20.00  0.00
*** ราคาเฉลี่ยที่มาจากการสำรวจราคาสินค้ารายวันของเจ้าหน้าที่
 หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น  หมายถึง ราคา ลดลง  หมายถึง ราคา คงที่
 
 
ราคาตลาดสด ณ วันที่ 19/10/2561
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า ราคา
บานไม่รู้โรย :
สีม่วง
80.00
บาท/กก.
 20.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดใหญ่
60.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว ขนาดกลาง
50.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีขาว บัวกลุ่ม
50.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดใหญ่
60.00
บาท/กำ
 10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร) :
สีแดง ขนาดกลาง
50.00
บาท/กำ
 10.00
ใบพุด
10.00
บาท/กำ
 0.00
ใบเล็บครุฑผักชี
20.00
บาท/กำ
 5.00
ปริก
80.00
บาท/กำ
 0.00
โปร่งฟ้า :
ขนาดใหญ่
100.00
บาท/กำ
 0.00
โปร่งฟ้า :
ขนาดเล็ก
50.00
บาท/กำ
 0.00
ไผ่ฟิลิปปินส์
80.00
บาท/กำ
 0.00
ฟิโรมะละกอ
100.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เกล็ดหอย
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เกลียวทอง
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
ขนนก
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
ข้าหลวงหลังลาย
100.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
ใบมะขาม
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
เฟิร์นเขากวาง
30.00
บาท/กำ
 0.00
เฟิร์น :
นาคราช ขนาดใหญ่
20.00
บาท/กำ
 0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×