เรีนดนตรี

มหาวิทยาลัยดนตรี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  คณะดุริยางคศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 คือริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554โดยใช้หลักสูตรคณะดุริยางคศาสตร์ สาาขาสหวิทยาการดนตรี  ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื้่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (ดศ.บ.) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพทางปัญญา ฝึกนักศึกษาให้ยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ ตามคติพจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”          ปรัชญา   “ดนตรีสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ”          วิสัยทัศน์           คณะดุริยางคศาสตร์เป็นคณะทางดนตรีที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ฝีมือ คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  มุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมโลก  มุ่งรักษา ส่งเสริม และพัฒนาดนตรีของชาติให้ยั่งยืน           พันธกิจ          คณะดุริยางคศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นคนดี          2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี ทางดนตรีและศิลปะการแสดงตลอดจน               สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ สังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ           3. ให้บริการทางวิชาการดนตรี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย              เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม          4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน          5. สร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ https://www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast http://bkkthon.ac.th/home/th/faculty/faculty-13
2015-05-28 00:00:00
513
คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2  สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาดนตรีไทย 2. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  สาขาวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิต คือ 1. สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สาขาวิชาดนตรีไทยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทยในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีมีการเรียนการสอนวิชาการในเรื่องต่างๆ เช่น ทฤษฎีดนตรีไทย ประวัติดนตรีไทย หลักการแต่งเพลง ดนตรีพื้นเมือง คอมพิวเตอร์ การวิจัยทางดนตรีเป็นต้น ภาคปฏิบัติมีลักษณะการสอนในรูปแบบ อาจารย์ 1 ท่านต่อเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือ และทางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมด้านดนตรีไทย เช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทยการสัมมนาทางด้านดนตรี   การแสดงดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิตตลอดหลักสูตร           ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาโดยตรงและงานทางด้านมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป เช่น อาชีพครู-อาจารย์ สอนดนตรี อาชีพอิสระทางด้านดนตรี เป็นต้น     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://music.human.ku.ac.th       
2015-05-26 00:00:00
522
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาควิชามนษุยศาสตร์และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดสอน       สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ       สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 1061 ถนน อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร 02-473-7000 ต่อ 2304 http://human.bsru.ac.th/department.html      
2014-11-06 00:00:00
497
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Applied Arts Program in Music and Performing Arts  ชื่อปริญญา ชื่อภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง) ศป.บ. (ดนตรีและการแสดง) ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts)  B.F.A. (Music and Performing Arts)  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร            "พัฒนาบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สังคมต้องการ เป็นนักจัดการ สร้างงานได้ด้วยตนเอง" 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแขนงดนตรีและการแสดง 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียะภาพ 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกร่วมในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองได้ 6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมในวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม 7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถศึกษาปริญญาชั้นสูงในสาขาดนตรี และการแสดง
2014-10-30 00:00:00
466

โรงเรียนมัธยมดนตรี

วิทยาลัยนาฏศิลป ทั่วประเทศ
          วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม โดยเปิดสอนเพื่อผลิตบุคลากรสายอาชีพในด้านนาฏศิลป์และดนตรี หลักสูตรการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. นาฏศิลป์ชั้นต้น 3 ปี จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น (เทียบเท่า ม.3) 2. นาฏศิลป์ชั้นกลาง 3 ปี จบแล้วได้ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง (เทียบเท่า ม.6) 3. นาฏศิลป์ชั้นสูง 2 ปี รับผู้จบนาฏศิลป์ชั้นกลาง จบแล้วได้ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง 4. ปริญญา 2 ปี รับผู้จบนาฏศิลป์ชั้นสูง จบแล้วได้ปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาที่เปิดสอน 1. สาขานาฏศิลป์โขน (รับสมัครเฉพาะนักเรียนชาย) แบ่งเป็น โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง 2. สาขานาฏศิลป์ละคร  (รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) แบ่งเป็น ละครนาง  ละครพระ 3. สาขาปี่พาทย์ (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) แบ่งตามเครื่องมือได้แก่ ระนาด ฆ้องวง ปี่ กลอง 4. สาขาเครื่องสายไทย (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) แบ่งตามเครื่องมือได้แก่ จะเข้ ซออู้ ซอด้วง 5. สาขาคีตศิลป์ไทย (ขับร้อง) (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) 6. สาขาดุริยางค์สากล (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) แบ่งตามประเภทเครื่องมือ คือ เครื่องเป่า เครื่องสาย ลิ่มนิ้ว 7. สาขาคีตศิลป์สากล (รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) 8. สาขานาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)(รับสมัครนักเรียนชายและนักเรียนหญิง)** รับเฉพาะชั้นต้นปีที่ 1 ** วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ 1. วิทยาลัยนาฏศิลป 119 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโทร.02-4822170 ต่อ 1202 http://cda.bpi.ac.th/ 2. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โทร.035-222534, 035-535247 http://cdasp.bpi.ac.th/ 3. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 28 ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โทร.035-611548, 035-620108http://cdaat.bpi.ac.th/ 4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร.036-412150 http://cdalb.bpi.ac.th/ 5. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร.039-313214 http://cdacb.bpi.ac.th/ 6. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โทร.055-611920 http://cdask.bpi.ac.th/ 7. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถ.สุรยวงค์ ซ.2 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร.053-283561-2, 053-271596 http://cdacm.bpi.ac.th/ 8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ บ้านดอน ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-395467, 044-465152 ต่อ 103http://cdanr.bpi.ac.th/ 9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เลขที่ 25 ถ.กองพลสิบ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-511244http://cdare.bpi.ac.th/ 10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ถ.สนามบิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร.043-811317 http://cdaks.bpi.ac.th/ 11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทร.074-611960 http://cdapt.bpi.ac.th/ 12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หมู่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-446154, 075-446156   แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยนาฏศิลป และ http://www.trueplookpanya.com/
2014-10-29 00:00:00
828
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้จัดหลักสูตรเพื่อใช้ในสถานศึกษา โดยยึดหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง การจัด เวลาเรียนสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบช่วงชั้นและการจบหลักสูตรชั้นพื้นฐานตามหลักสูตร การศึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๔๔๑ ซึ่งเป็รนหลักสูตรแกนกลางของประเทศเป็นหลักและหลอมรวมเข้ากับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกาาธิการให้เป็นหนึ่งในห้าร้อย โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมกับเพิ่มเติมส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระของท้องถิ่น ชุมชนซึ่งเป็นบริบทของโรงเรียน รวมทั้งส่วนที่สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน คือการเป็นโรงเรียนเฉพาะทางเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่ม http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1013270195
2014-10-28 00:00:00
505
โรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยดุริยางคศิลป  กับ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ในระดับ ม 4-6 โดยวิชาดนตรีต่าง ๆ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติเรียนกับคณาจารย์จากวิทยาลัยดุร­ิยางคศิลป์ และวิชาสามัญเรียนกับเพื่อน ๆ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างต้นกล้าทางดนตรี เตรียมความพร้อม ปูพื้นฐาน สู่การเรียนในระดับอุดมณ์ศึกษาต่อไป สำหรับผู้สนใจ ข้อมูล เรื่องการสมัครเรียน โทรสอบถามรายระเอียดได้ที่ สำนักงานเลขาฯ วิทยาลัยดุริงยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 043 754385 ดูรายละเอียดเพิ่ม www.music.msu.ac.th
2014-07-18 00:00:00
546
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-College เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนนักดนตรีควรต้องกระทำตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนจะต้องเรียนวิชาสามัญควบคู่ไปกับหลักสูตรที่เน้นด้านดนตรีอย่างเข้มข้น ได้ฝึกปฏิบัติกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และต้องแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำ   เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรี เพื่อการศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรี ระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) จัดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตกคลาสิค และแขนงดนตรีแจ๊ส ดูรายละเอียดเพิ่ม www.music.mahidol.ac.th/th/index.php
2014-07-18 00:00:00
502

เรียนดนตรีนอกสถาบัน

SU Jazz Campโครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร
SU JAZZ CAMP เป็นค่ายดนตรีฤดูร้อน เปิดรับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีแจ๊ส ในเรื่องเทคนิคการเล่น การซ้อมเดี่ยวและรวมวง ควบคู่ไปกับ ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ เพื่อก้าวเข้าสู่นักดนตรีแจ๊สระดับมืออาชีพ อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.music.su.ac.th/upcoming-events/su-jazz-camp-2015.html https://www.facebook.com/sujazzcamp
2015-06-16 00:00:00
1326
ดนตรี
แนะนำทำเพลง
1241
1197
คีตกวีของโลก
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×