ทำเนียบพระนักเทศน์และผู้บรรยายธรรม ภาคเหนือ ทำเนียบพระนักเทศน์และผู้บรรยายธรรม ภาคอีสาน ทำเนียบพระนักเทศน์และผู้บรรยายธรรม ภาคกลาง ทำเนียบพระนักเทศน์และผู้บรรยายธรรม ภาคใต้
ค้นหาข้อมูลพระนักเทศน์
กรุงเทพมหานคร
  
ผลการค้นหา พบทั้งหมด " 14,011 " พระนักเทศน์ 
พระครูใบฎีกาไพรินทร์ (ธมฺมวโร) วัดคลองเตยใน
ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระบุรินทร์ (ฐานรโต) วัดคลองเตยนอก
ถนนเกษมราษฎร์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระสมชาติ (ภทฺทโก) วัดคลองเตยนอก
ถนนเกษมราษฎร์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
นายทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม เลขที่ 25/26
ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร
นายสนั่น ปลั่งประยูร เลขที่ 17/1
ซอยสมานฉันท์สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ชีวิตต้องพัฒนาและมีชีวิตด้วยปัญญา
พระเสกสรรค์ (ฌานรโต) วัดสะพาน
ถนนกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระกุลชาติ (กุลชาโต) วัดสะพาน
ถนนกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ (กุลวฑฺฒโน) วัดสะพาน
ถนนกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0 2332 5566 ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
พระเกษม (อนาลโย) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระจักรี (อติธมฺมจกฺโก) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
พระปลัดวาสน์ (อุตฺตมปญฺโญ) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาอธิวัฒน์ (เตชปญฺโญ) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2282 1715 0 2282 8303 ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระณภัทร (กิจฺจธโร) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาธีรังกูร (คุณสํวโร) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาวันชัย (ฐิตวิริโย) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 6514 9673
พระมหาศักดิ์กรี (โชติปญฺโญ) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาศิวะเสน (ญาณเมธี) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ศิลปการถ่ายถอดธรรมะ
พระมหาอุดม (อุตฺตมญาโณ) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระยู (เหง้าโอสา) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 6601 2988
พระสำนวน (กมลสีโล) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 6514 9673
พระสุรศักดิ์ (ขนฺติจิตฺโต) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระอภิชัย (อภิชชฺโย) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
สามเณรศิวะเสน กาญบุตร วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูปฏิภาณธรรมคุณ (เตชธมฺโม) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2437 9067 ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูสิริสุวรรณคุณ (สุขธมฺโม) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2437 9067 ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
พระมงคล (มงฺคโล) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหากิตติชัย (อคฺคปญฺโญ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2438 8605
พระมหาสราวุฒิ (สราวุฑฺโฒ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาสำริต (ญาณสิทธิ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
พระสมศักดิ์ (สิริสาโร) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
พระอนุชา (สิริวณฺโณ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
สามเณรภูวนัย ปริศนา วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
สามเณรสิทธิพงษ์ เบี้ยไธสง วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระเมธีวราลังการ (ธมฺมินฺโท) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2438 8973 ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูปลัดประจวบ (จีรปญฺโญ) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูวิสุทธินพคุณ วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2437 2268 08 1946 6881 0 2438 8973
พระมหาชาญชัย (มหาวายาโม) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2438 0522 ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาณรงค์ศักดิ์ (ปญฺญาพโล) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2982 7356
พระมหาณัฐวุฒิ (พุทฺธสาโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหามานะ (กิตฺติกโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
พระมหายุวเรศ (ปญฺญาวชิโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหารพีภัทร (วชิรปญโญ) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
พระมหาวงศ์ศักดิ์ (อาภากโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2439 3936
พระมหาวินัย (รตนวํโส) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2863 0845
พระมหาสิงห์ทอง (โชติโก) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
08 9678 5395
พระมหาอภิชัย (ธมฺมเมธี) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
พระมหาอภิชาติ (ธมฺมาภินนฺโท) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2439 3848 08 6021 5505
พระมหาอุดม (สารเมธี) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระราชปริยัติเวที (เขมจารี) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
0 2438 8973 ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
สามเณรเอกชัย วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next>  >|