วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

19 มิถุนายน 2558
5205

วัดเวรุวณาราม หรือ วัดกู่เต้า ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด แต่ชื่อของวัดทั้งสองกลับมีความหมายที่น่าสนใจยิ่ง เพราะคำว่าเวรุวรรณวิหาร ซึ่งหมายถึงว่าวิหารซึ่งอยู่ในป่าไม้ไผ่ ส่วนกู่เต้าเป็นภาษาญวน หมายถึงที่บรรจุอัฐิหรือที่เผาศพ ซึ่งทั้งสองความหมายน่าจะสื่อให้เห็นถึงที่ตั้งวัดในอดีต ด้านหน้าของอุโบสถวัดกู่เต้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนอุโบสถนั้นเป็นทรงล้านนา หลังคาซ้อนชั้น หน้าบันเป็นรูปแกะสลักรูปสัตว์ปิดทองคำเปลว บานประตูหน้าต่างงดงามด้วยลวดลายไม้แกะสลัก ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ประทับนั่งในซุ้มบุษบกและพระพุทธรูปปางต่างๆวิหารของวัด เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ แต่ที่สวยงามและที่แปลกตาคือพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพม่า ส่วนชั้นสอง ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวัดกู่เต้าคือ เจดีย์ทรงบาตรคว่ำ หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า บะเต้า ซึ่งมีลวดลายและรูปแบบพม่า คือเจดีย์เป็นทรงบาตรคว่ำซ้อนกัน ๕ ชั้น ซึ่งอาจหมายถึงคติการนับถือพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ยอดเจดีย์เป็นฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์ของเจดีย์พม่า ทั้ง ๔ ด้านของเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ตำนานเล่าว่าเจดีย์กู่เต้าแห่งนี้ เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้า สารวดี ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าบุเรงนองที่อยู่ ตำบลศรีภูมิ ใกล้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งปลูกสร้าง พระอุโบสถ เจดีย์ วิหาร

หน้าบัน ไม้แกะสลักรูปสัตว์ปิดทองคำเปลว

พระประธาน พระพุทธรุปปางมารวิชัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×