วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

20 มีนาคม 2558
1664

วัดบุปผารามเป็นวัดเก่า ในสมัยกรุงศรีอยุทธยา ที่ถูกปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ในต้นปีรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อว่า วัดดอกไม้ เวลาล่วงเลยมาถูกทิ้งให้เป็นวัดร้าง จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าพระเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ผู้เป็นมารดาของสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)ได้ทำการปฏิสังขรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ อยู่วัดแห่งนี้ และได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดบุปผาราม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ วัดแห่งนี้ได้ถูกทำลายเกือบหมด คงเหลือแต่วิหารที่เป็นมรดกตกทอด พระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาสเถระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ และกำแพงวัด ขึ้นมาใหม่ ที่เห็นเด่นชัดคือหน้าบันพระอุโบสถ เป็นรูปตรามหาสริยมณฑล ซุ้มและบานประตู หน้าต่าง เป็นรูปทรงมหาพิชัยมงกฏ และตราบัวแก้ว เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางวัดได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เนื่องจากย้ายสถานที่ก่อสร้างจากที่เดิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาและปิดทองลูกนิมิตร เมื่อวันที่ ๖ พฤศภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ที่อยู่ ๒๙๓ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สิ่งปลูกสร้าง พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ

หน้าบัน พระอุโบสถหน้าบันเป็นรูปตราพระสุริยมณฑล พระวิหารหน้าบันเป็นรูปพระสุริยมณฑล ลายเครือดอกไม้ มีช่อฟ้าเป็นรูปครุฑ หางหงส์ เป็นรูปนาค

จิตรกรรมฝาผนัง เป็นเรื่องพุทธประวัติ

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×