วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

20 มีนาคม 2558
2105

วัดปทุมวนาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงสร้างขึ้นพร้อมคู่กับพระราชอุทยาน สำหรับพักผ่อนพระราชอิสริยาบถนอกพระนคร ทรงเรียกว่า สระปทุม และพระองค์ยังโปรดกล้าให้สร้างวัดนี้ เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาครองวัดและรับบิณฑบาตร จากพระองค์และพระราชินี ผ่านบริเวณสระบัวในครั้งนั้นอีกด้วย          วัดปทุมวนาราม เป็นสถานที่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ ระหว่างวัด บ้านและชุมชน ได้อย่างกลมกลืน แม้ในปัจจุบัน วัดจะตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ แต่วัดปทุมวนาราม ก็ยังเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ ของผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม

          พระอุโบสถมีบานประตูและหน้าต่างที่สวยงาม ประดับลายปูนปั้น เป็นรูปชาวนากำลังไถนา ตกปลา มีสระบัวแวดล้อม เป็นสภาพชีวิตคนในพื้นที่บริเวณที่สร้างวัดครั้งกะนั้น

          ส่วนพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ ที่อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทร์คือ พระเสริม และพระแสน ซึ่งมีพระพุทธลักษณะที่สวยงามสอดคล้องกับจิตรกรรมฝาผนัง เช่น เรื่องศรีธนญชัย หรือเชียงเมี่ยง ซึ่งเป็นนิทานขบขันประเทืองปัญญา ที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยและลาว มิเพียงเท่านั้น จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหาร ยังเป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เข้ามาผสมผสานกับศิลปะไทย ได้อย่างกลมกลืน

รอบๆ บริเวณวัดจะมีพื้นที่ที่เป็นสวนป่า เรียกกันว่า สวนป่าพระราชศรัทธา มีศาลาพระราชศรัทธา และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรม หรือทำกิจกรรมทางศาสนาได้ตามอัธยาศัยที่อยู่ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สิ่งปลูกสร้าง พระอุโบสถ,พระเจดีย์,พระวิหาร,เรือนพระศรีมหาโพธิ์

หน้าบันพระอุโบสถ เป็นรูปมหามงกุฎหนือพานอยู่ภายใน ดอกบัวประดับด้วยลายเปลว มีกอบัวมีใบและดอก ข้างล่างพื้นประดับกระจกสี

หน้าบันพระวิหาร หน้าบันปิดกระจก ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในซุ้มปิดกระจก ด้านนอก ปั้นเป็นรูปเทพชุมนุม ประกอบด้วยลายเปลว

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×