วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

21 ตุลาคม 2558
4324

พระยาติโลกราช ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ศูนย์กลางของมหาสัตตะสถาน หรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุข พระยาติโลกราชได้พระราชทานนามวัดว่า วัดมหาโพธารามพระวิหารใหญ่เป็นทรงล้านนา หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปทวารบาล ภายในวิหารใหญ่ ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ และพระพุทธรูปปางต่างๆพระวิหาร ๗๐๐ ปี เป็นสถาปัตยกรรมพื้นเมืองทรงล้านนา หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลวดลายแตกต่างกัน ภายในวิหาร ๗๐๐ ปี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปทรงเครื่อง และพระพุทธรูปปางต่างๆพระเจดีย์เจ็ดยอด เป็นเจดีย์ที่พระยาติโลกราชโปรดให้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ ๑๙๙๘ พระเจดีย์นี้ ได้รับอิทธิพลมาจากมหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยา ส่วนบนขององค์สถูปทั้งเจ็ดประกอบด้วยยอดแบบสิงขรและสถูปทางกลม โดยยอดสิงขรแต่ละยอดตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปใบเสมา ส่วนพนังด้านนอกของฐานเจดีย์ตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปเทวดา ซึ่งมีลวดลายเครื่องประดับที่หลายหลายและงดงามมาก นอกจากนี้ด้านล่างของเจดีย์ยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีทองน่าชมยิ่งพระมหาเจดีย์ บรรจุพระอัฐิของพระยาติโลกราช เป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีความโดดเด่น ที่ด้านข้างพระเจดีย์มีซุ้มจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสีด้านมณฑปพระแก่นจันทร์แดง เป็นที่ประดิษฐานพระแก่นจันทร์แดง ซึ่งพระเมืองแก้วอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดเจ็ดยอด ในปี พ.ศ. ๒๐๖๘ที่อยู่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งปลูกสร้าง สถูปเจดีย์ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช มหาวิหาร อุโบสถสัตตมหาสถาน หอไตร พระวิหาร ๗๐๐ ปี

หน้าบัน ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวเป็นลวดลายต่างๆ

พระประธาน พระพุทธรุปทองปางมารวิชัย

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
836
คูถปาณกชาดก
872
มาตุโปสกชาดก
967
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
786
ประตูเปลี่ยนชีวิต
778
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
843
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×