ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ก.ค. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย
สีม่วง
60.00
บาท/กก.
0.00
ปทุมมา กระเจียว
สีขาวอมชมพู
50.00
บาท/กำ
10.00
ปทุมมา กระเจียว
สีชมพู
50.00
บาท/กำ
10.00
ปทุมมา กระเจียว
สีม่วง
50.00
บาท/กำ
10.00
ปทุมมา กระเจียว
สีเขียว
50.00
บาท/กำ
10.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด