ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 พ.ย. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กระเพาะปลา
หลอด ขนาดใหญ่
1,000.00
บาท/กก.
200.00
กระเพาะปลา
หลอด ขนาดกลาง
750.00
บาท/กก.
250.00
กระเพาะปลา
หลอด ขนาดเล็ก
400.00
บาท/กก.
50.00
กระเพาะปลา
กลม ขนาดใหญ่
2,600.00
บาท/กก.
300.00
กระเพาะปลา
กลม ขนาดกลาง
2,200.00
บาท/กก.
100.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด