ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ก.ย. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย
สีม่วง
60.00
บาท/กก.
10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดใหญ่
80.00
บาท/กำ
20.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว ขนาดกลาง
70.00
บาท/กำ
20.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีขาว บัวกลุ่ม
60.00
บาท/กำ
10.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีแดง ขนาดใหญ่
80.00
บาท/กำ
20.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด