ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ม.ค. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ตลาดไท
ชนิดสินค้า
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ทุเรียน
หมอนทอง
160.00
0.00
ถั่วฝักยาว
45.00
0.00
ปลา
ปลาช่อน
95.00
5.00
ปลา
ปลานิล
40.00
5.00
ปลา
ปลาดุก
45.00
5.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด