ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
บานไม่รู้โรย
สีม่วง
40.00
บาท/กก.
0.00
ดอกหน้าวัว
สีเขียว
100.00
บาท/กำ
0.00
ดอกหน้าวัว
สีชมพู
100.00
บาท/กำ
0.00
ดอกหน้าวัว
สีแดง
100.00
บาท/กำ
0.00
ดอกบัว (บัวฉัตร)
สีแดง ขนาดใหญ่
70.00
บาท/กำ
20.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด