ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ก.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
36.60
บาท/กก.
0.22
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
39.00
บาท/กก.
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
39.90
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด