ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
41.20
บาท/กก.
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.50
บาท/กก.
0.50
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด