ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
13,250.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีมีมานะ
จ.ลำปาง
16,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
16,000.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
16,500.00
บาท/ตัน
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
19,000.00
บาท/ตัน
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด