ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ม.ค. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
14,750.00
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด