ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ก.ย. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
37.50
บาท/กก.
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำ...
จ.สงขลา
42.00
บาท/กก.
0.34
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
42.36
บาท/กก.
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
42.36
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด