ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 พ.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศร...
จ.นครศรีธรรมราช
47.70
บาท/กก.
0.01
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
48.50
บาท/กก.
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
50.70
บาท/กก.
0.20
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด