ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. 60
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
185.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
185.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ต...
จ.ตรัง
185.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
185.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
185.00
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด