ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
46.00
บาท/กก.
0.50
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด