ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ม.ค. 2561
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.70
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
2.80
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.10
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด