ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ก.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
135.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
150.00
บาท/กก.
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
150.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุร...
จ.สุราษฎร์ธานี
150.00
บาท/กก.
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
150.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด