ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. 2560
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
50.00
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด