ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 พ.ย. 2560
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางสินค้าเกษตรข...
จ.ขอนแก่น
10,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
12,500.00
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด