ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 พ.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
155.00
บาท/กก.
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
155.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุร...
จ.สุราษฎร์ธานี
155.00
บาท/กก.
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
155.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ต...
จ.ตรัง
155.00
บาท/กก.
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด