ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
สูตรการปรุงดินลูกรังและการเพิ่มหน้าดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช
02 พฤศจิกายน 2558
9,800
นายเขียน เลิศครบุรี เกษตรกรคนเก่ง บ้านเขาย่านางมีพื้นที่ในการทำการเกษตร 5 ไร่ กับอีก 2 งาน ลุงเขียน มีคติประจำใจในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร คือ ปลูกทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูก ทำให้ในสวนของลุงเขียนมีพืชหลากชนิด
แต่ลุงเขียนบอกว่าที่ดินที่มีอยู่เป็นดินลูกรังไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ในตอนแรกที่รับที่ดินมาจากพ่อของภรรยาเมื่อมาดูที่ดินปรากฏว่ามีหน้าดินเพียง 1 นิ้วและได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านก็ทราบว่าดินมีสภาพที่แย่มากๆ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินซึ่งลุงเขียนใช้ระยะเวลากว่า 15 ปี ในการปลูกพืชและการปรับปรุงคุณภาพของดิน จากดินที่มีคนหัวเราะเยาะว่าปลูกอะไรก็ไม่ได้ผล อย่าทำให้เสียเวลาเลย มาวันนี้ลุงเขียนสามารถทำสวนผลไม้ได้ ลุงเขียนบอกว่าหลังจากที่ลุงทำมาประมาณ 10 ปีก็สามารถเพิ่มหน้าดินให้มีประมาณ 20 ซม.และตอนนี้ปลูกอะไรก็ขึ้นและได้รับผลผลิตดี


เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง :

1. ให้ทำการหาแหล่งน้ำในการทำการเกษตรเพราะเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งขาดน้ำ จึงต้องขุดสระเพื่อทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

2. งดใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด

3. ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเท่านั้นเพราะปุ๋ยเคมีจะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ

4. หลังจากนั้นให้ทำการกำจัดวัชพืชออกให้หมด (ใช้วิธีการตัด)โดยเศษวัชพืชต่างๆ นั้นห้ามทิ้งให้นำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใส่ต้นพืชที่จะปลูกต่อไป

5. สร้างพื้นดินให้ไส้เดือนสามารถอยู่ได้โดยทำการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้นและต้องรดน้ำบ้างในบางครั้ง

6. ทำการปลูกกล้วยเพื่อที่จะเป็นร่มเงาให้กับไม้ยืนต้นที่จะปลูก

7. เมื่อกล้วยโตก็ทำการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล

**เทคนิคการปลูกไม้ผลในดินลูกรัง คือ ต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จากนั้นให้คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้า เพื่อรักษาความชื้น

8. ทำการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้ต้นไม้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

9. ในแต่ละปีจะมีการกำจัดวัชพืชโดย เมื่อวัชพืชต่างๆ สูงมากเกินไป ก็ใช้วิธีการทับให้ต้นหญ้าล้ม เพื่อให้หญ้าและวัชพืชต่างๆ ยังคงรักษาความชื้นในดินได้และเศษหญ้ายังย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินต่อไป

10.. เมื่อต้นไม้เริ่มโตขึ้นแล้วจะเริ่มงดให้น้ำเป็นบางช่วง เพื่อเป็นการหัดให้ต้นไม้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องคอยให้เราช่วยเหลือแต่ต้องทำการใส่ปุ๋ยปีละประมาณ 2-3 ครั้ง


จากขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นหลักการที่สำคัญ คือ

1.การรักษาความชื้นในดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน

2.การคืนชีวิตให้กับดินโดยการเลี้ยงไส้เดือนในสวนและการใช้ปุ๋ยหมัก

3.การสร้างหน้าดินโดยการทับหญ้าให้หญ้าย่อยสลายกลายเป็นหน้าดิน

4.ต้องทำด้วยใจรักและและอดทนเพราะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะประสบผล

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายเขียน เลิศครบุรี บ้านเขาย่านาง จ.ชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×