พืชผัก
ถั่วพู
ถั่วพูร้อยสาย เทคนิคการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต
05 มิถุนายน 2558
41,600
ถั่วพู เป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากระบบรากไวต่อการท่วมขังของน้ำ พื้นที่ปลูกจึงต้องมีการระบายน้ำดี ในการปลูกต้องมีการขึ้นค้างเหมือนการปลูกถั่วฝักยาว เนื่องจากเป็นพืชล้มลุกข้ามฤดู(ไม้กึ่งเลื้อย) มีอายุการเก็บเกี่ยว 60-110 วัน
นวัตรกรรมการปลูกถั่วพูร้อยสาย เพิ่มผลผลิต :

คุณชลอ การเกต ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้เล่าถึงความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดการถัวพูร้อยสายเพิ่มผลผลิต
โดยเริ่มจากการที่คุณชลอ สังเกตการเลื้อยของถั่วพลูที่ปลูกไว้เพื่อการจำหน่ายแล้วพบว่า ถั่วพูมีการแตกยอดเป็นจำนวนมาก และยอดมักจะเลื้อยพันทับซ้อนกันแน่น จนทำให้แสงแดดส่องเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง บางส่วนที่ไม่ได้รับแสง
ก็จะไม่มีผลผลิตผลิต แต่จะไปติดฝักเอาตรงบริเวณต้นที่โดนแสงแดดแทน อีกทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทำได้ยากด้วย จึงได้คิดค้นวิธีจัดการถั่วพูเพื่อเพิ่มลผลิต ด้วยวีการจัดระเบียบเถาถั่วพูที่เลื้อยเกาะพันกันอยู่ ให้มีการเลื้อยไปในทิศทางที่ไม่ทับซ่อนหรือเกี่ยวพันกันแน่น จนส่งผลให้ไม่ได้รับแสงแดดและติดผลผลิตไม่ทั่วถึง จึงพบว่าวิธีนี้สามารถเพิ่มผลผลิตของถั่วพูได้

ที่มาของ "ถั่วพูร้อยสาย" :

เกิดจากการจัดการถั่วพู ด้วยวิธีการใช้เชือกฟางผูกยอดทุดยอด และ ดึงให้ถั่วพูเลื้อยไปในทิศทางตามที่ต้องการ ซึ่งถั่วพูเป็นพืชที่แตกยอดมาก ต้องใช้เชือกฟางจำนวนมากในการจัดการโยงยอด ซึ่งจะใช้เชือกฟาง 1 เส้นต่อ 1 ยอด โดยใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งผูดยึดยอดถั่วพูไว้ แล้วนำปลายเชือกอีกด้าหนึ่งผูกยึดไว้กับด้านบนของร้านที่ทำคร่อมต้นถั่วพูไว้ (คล้ายการขึ้นโครงหลังคาสแลน) เมื่อยอดถั่วพูขึ้นถึงด้านบนก็จะเลื้อยแผ่ไปบนร้าน เมื่อยอดใหม่แตกออกมาก็จะใช้เชือกฟางอีกเส้นมาผูกยอดดึงให้เลื้อยไปตามเชือกอีกเส้นแบบเส้นใครเส้นมัน จะได้ไม่เกี่ยวพันกัน และไม่ทับกัน โดยจะทำแบบนี้กับทุกยอด เพื่อให้ถั่วพูได้รับแสงแดดเต็มที่
ด้วยวิธีการจัดการแบบนี้ จึงช่วยให้ถั่วพูเกิดดอกและติดฝักมากกว่าวิธีการปลูกแบบปกติทั่วไป ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สะดวกรวดเร็วและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยจากสถิติของทางสวนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงสุดวันละ
71 กก. จากถั่วพู 40 หลุม
++ วิธีการปลูกถั่วพูแบบร้อยสาย ++

การทำร้านหรือค้าง : ใช้ไม้หลักสูง 2 เมตร หรือ 2.5 เมตร ปักหลักห่างกัน ประมาณ 2.5-3 เมตร เพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนพอต่อการรับน้ำหนักของยอดถั่วพู แล้วใช้ไม่ไผ่พาดข้างบนทำเป็นโครงหลักของร้านสูงประมาณ 2 เมตร / พอเอื้อมถึง จากนั้นดึงเชือกขึงพาดในช่องว่างของโครงร้านเป็นรูตาข่ายห่างกันประมาณ 50 ซม.

การเพาะเมล็ด : คัดเลือกเฉพาะเมล็ดพันธุ์พูสีเหลืองอ่อน
ไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มจัด(จะงอกช้าปละเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ)มาทำการเพาะ โดยแช่เมล้ดพันธุ์ไว้ 1 คืน ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เพียงคืนเดียวเมล็ดก็จะปริพร้อมงอกเป็นต้นอ่อนแล้ว หลังจากนั้นให้นำเมล็ดไปยอดลงในถุงเพาะชำที่บรรจุแกลบดำ ถุงละ 3-4 เมล็ด ประมาณ 15 วันต้นกล้าจะเริ่มงอกและแตกใบจริง 3 ใบ จึงจะย้ายกล้าลงปลูกในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ โดยใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 5-6 เมตร

วิธีการปลูก : รองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยคกประมาณ 1 กำมือ จากนั้นจึงนำต้นกล้าย้ายลงปลูกในหลุม ในอัตรา 2 ต้นต่อหลุม แล้วรดน้ำวันละ 1 ครั้ง หลังย้ายกล้าปลูกลงหลุมประมาณ 15 วันถั่วพูจึงจะเริ่มแตกยอด ในตอนนี้ให้ใช้เชือกฟางฉีกเป็นเส้นเล็กๆ ผูกที่ข้อใบ นับจากปลายยอดมาประมาณ 3 ข้อใบ แล้วใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกยอดไว้ แล้งดึงปลายเชือกด้านที่เหลือไปผูกโยงยึดไว้กับค้างตาข่ายเชือกด้านบน


ซึ่งคุณชลอ ได้ให้คำแนะนำในการผูกโยงยอดถั่วพูไว้ดังนี้ "การผูกเชือก็ผูกแบบธรรมดา ที่เลือกใช้เชือกฟางก็เพื่อไม่ให้เกิดการรัดลำต้น และที่ต้องฉีกเชือกฟางเป็นเส้นเล็กๆ ก็เพื่อการประหยัดและการโยงยอดถั่วขึ้นค้างนั้นใช้ระยะเวลาไม่นาน เมื่อยอดถั่วพูเลื้อยขึ้นค้างได้เชือกฟางก็จะเปื่อยขาดพอดี แต่ถ้าเราเลือกใช้เชือกชนิดอื่นแทนเชือกฟางก็อาจจะไปรัดลำต้นจนทำให้ลำต้นเป็นแผล และไม่เติบโตได้ โดยการผูกโยงยอดถั่วพูนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยอดถั่วพูนั้นเลื้อยไปตามทิศทางที่เราต้องการ ไม่ให้เกิดการพันกันเอง และถ้าเราอยากให้เถาพั่วพูขึ้นตรง ก็ให้ผูกโยงตรงๆ ต่อเมื่อยอดถั่วแตกแขนงออกมาอีก จึงค่อยทำการผูกเฉียง เนื่องจากจะผูกแบบตรงๆ ไม่ได้แล้ว ทั้งนี้จะต้องมีการจัดระเบียบแถวหลังจากยอดถั่วเลื้อยขึ้นค้างด้วย เพื่อไม่ให้ยอดอยู่ใกล้กัน
จะได้ไม่พันกันอีก ในการจัดระเบียบยอดให้อยู่นั้นจำเป็น เพราะถั่วพูต้นหนึ่งมียอดเยอะเป็นร้อย และ มีจำนวนแขนงเป็นร้อยด้วยเช่นกัน สำหรับการจัดยอด แค่เพียงจับยอดหมุนพันเชือกจากขวาไปซ้าย 2 รอบ จากนั้นยอดถั่วก็จะเลื้อยขึ้นค้างไปเอง จากนี้ไปเราต้องกมั่นคอยไปดูยอดที่แตกใหม่เรื่อยๆ และจับผูกโยงยอดให้หมด ยิ่งผูกโยงยอดมากเท่าไหร่ ผลผลิตยิ่งออกมากเท่านั้น"

การให้ปุ๋ย : หลังย้ายปลูกประมาณ 2 เดือนถั่วพูจะเริ่มแทงช่อดอก ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 เพื่อเร่งดอก โดยจะใส่ทุกๆ 15 วัน ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิ
(ประมาณ 3 เดือน) ถั่วพูจะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 6-12เดือน

ผลผลิต : จากสถิติของสวน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงสุด 71 กก./วัน(ค่าเฉลี่ย คือ 20 กก./วัน) จาก ถั่วพู 40 หลุม ขายได้ กิโลกรัมละ 50 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท/วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม : จากการปลูกถั่วพู 40 หลุม คุณชลอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงสุด 71 กก. โดยคุณชลอกยังยืนยันอีกว่า การปลูกถั่วพูแบบร้อยสาย นอกจากจะได้ผลผลิตสูงแล้ว ยังมีต้นทุนต่ำ เก็บเกี่ยวสะดวก และ ยังเป็นนวัตรกรรม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มานานกว่า 2 ปี และมีคนเดินทางมาดูงานจากทั่วประเทศ
โดยชื่อ "ถั่วพูร้อยสาย" ปตท. เป็นผู้ตั้งให้ จากวิธีการใช้เชือกฟางผูกยอดแล้วดึงจัดระเบียบให้ถั่วพูเลื้อยไปในทิศทางที่ต้องการ
-------------------------- ^ ^ ---------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
สมพิศ อยู่สุข."นวัตรกรรมถั่วพูร้อยสายเพิ่มผลผลิต".ผักเศรษฐกิจ.ปีที่ 3.ฉบับที่ 48.(2556).หน้า 58-61
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×