พืชไร่
ถั่วเหลือง
หนอนเจาะฝักถั่ว
13 มีนาคม 2552
5,043
หนอนเจาะฝักถั่ว(Pea pod borer) เป็นแมลงศัตรูของถั่วเหลืองและถั่วเขียว หนอนจะเจาะเข้าไปอาศัยกัดกินอยู่ภายในฝักหลังจากฟักออกจากไข่และจะพบรอยเจาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรืออาจไม่พบรอยเจาะเลย แต่ถ้าพบรอยเจาะขนาดโตและมีมูลของหนอนออกมารอบ ๆ รอยเจาะ เมื่อแกะฝักดูจะพบว่า เมล็ดภายในฝักถูกทำลายเกือบหมด และหนอนมีขนาดโตมากแล้ว หนอนที่มีขนาดโตสามารถเคลื่อนย้ายไปกัดกินฝักอื่น ๆ ได้โดยชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดอยู่ภายในฝักใหม่ การทำลายของหนอนเจาะฝักทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า เป็นแมลงศัตรูสำคัญของการปลูกถั่วเหลืองบริโภคฝักสดเพื่ออุตสาหกรรมแช่แข็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Etiella zinckenella Treitschke
วงศ์ : Pyralidae
อันดับ : Lepio dptera

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ : ตัวเต็มวัยของหนอนเจาะฝักถั่ว เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วัดจากขอบปีกหนึ่งไปอีกขอบปีกหนึ่งยาว 20 มิลลิเมตร มีแถบสีขาวคาดขวางบริเวณโคนปีกคู่หน้า เพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนฝักอ่อนบริเวณฐานของฝักหรือลำต้นใกล้ ๆ กับฝัก วางไข่มากที่สุดหลังจากถั่วเหลือง ติดฝักประมาณ 5-10 วัน ระยะไข่ 5-7 วัน เมื่อฟักออกเป็นตัว หนอนจะเจาะเข้าไปอาศัยกัดกินเมล็ดอยู่ภายในฝัก หนอนมีลำตัวสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มหรือแดงม่วง หนอนที่มีขนาดโตเต็มที่มีจุดสีดำด้านข้างงอกและมีแถบสีดำพาดตามความยาวของลำตัว หัวสีน้ำตาลเหลืองเคลื่อนไหวได้ว่องไวมาก ขนาดลำตัวยาว 15-18 มิลลิเมตร ระยะหนอน 12-20 วัน และเมื่อหนอนโตเต็มที่จะกัดฝักออกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดินหรือตามเศษซากพืช ระยะดักแด้ 11 วัน ตลอดวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย 33-35 วัน

พืชอาหาร :ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วสันเตา ถั่วมะแฮะ และถั่วฝักยาว

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด : พบระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกถั่วเหลืองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไป การระบาดสูงสุดเมื่ออากาศแห้งแล้งและอุณหภูมิสูง การทำลายสูงสุดในถั่วเหลืองที่ปลูกในช่วงฤดูแล้ง และติดฝักประมาณเดือนมีนาคม

++ การป้องกันกำจัด ++

1. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งควรปลูกในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม

2. ในแหล่งที่มีประวัติการระบาดของแมลงศัตรูดังกล่าว หรือในแหล่งปลูกถั่วเหลืองบริโภคฝักสด ควรพ่นสารฆ่าแมลง Triazophos 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ Lambda-cyhalothrin 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ห่างกัน 7-10 วัน ในระยะถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อน และสำรวจพบตัวเต็มวัยของหนอนเจาะฝัก

3. ในระยะที่ถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อนควรพ่นสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง อัตราของสารฆ่าแมลงต่อน้ำ 20 ลิตร ดังนี้ ไตรอะโซฟอส 40% อีซีอัตรา 50 มิลลิลิตร หรือ แลมดาไซฮาโลทริน 2.5%อัตรา 20 มิลลิลิตร จำนวน 2-3 ครั้งห่างกัน 7 วัน

ในระยะที่ถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อนควรพ่นสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง อัตราของสารฆ่าแมลงต่อน้ำ 20 ลิตร ดังนี้ ไตรอะโซฟอส 40% อีซีอัตรา 50 มิลลิลิตร หรือ แลมดาไซฮาโลทริน 2.5%อัตรา 20 มิลลิลิตร จำนวน 2-3 ครั้งห่างกัน 7 วัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์." ถั่วเหลือง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/bean/dbean1_1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×