ข้าว
วงจรข้าว
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่แบบแบบผสมผสาน
02 สิงหาคม 2559
952
"ข้าวไร่'' เป็นการนำพันธุ์ข้าวที่ทนแล้งได้ดีมาปลูกบนพื้นที่ดอนซึ่งไม่มีน้ำท่วมขัง หรือปลูกในสภาพพื้นที่ไร่ที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกข้าวไร่เพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียว สลับกับการปลูกพืชไร่ชนิดอื่นๆ ที่สร้างรายได้มากกว่า และเนื่องจากพื้นที่การปลูกข้าวไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำและระดับน้ำได้ เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงหลายๆอย่างตามมา อาทิ ปัญหาฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง น้ำหลาก ฯลฯ ซึ่งก็มีผลต่อผลผลิตข้าวที่ได้ตามมาด้วยเช่นกัน
ข้าวไร่ของชาวอำเภอบ้านแฮด
คุณดวงเด่น ลีรัตนปัญญา ต้นแบบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่และประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหว้า ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ผู้บุกเบิกการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการปลูกข้าวไร่ของชาวอำเภอบ้านแฮด จนบางครั้งผลผลิตต้องเสียหายไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง การนำกระบวนการเกษตรอินทรีย์มาผสมผสานกับการปลูกข้าวไร่ในปัจจุบันจึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว การกำจัดหญ้าวัชพืชด้วยแรงงานคน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยเคมีจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวไร่ได้
คุณดวงเด่น กล่าวว่า พื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มีคุณสมบัติเป็นชุดดินบรบือ ดินเป็นลูกคลื่นลอนลาดเอียง เป็นดินทรายปนดินร่วนและก้อนกรวด ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุและมีความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งเกษตรกรจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไปทำการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งการปลูกข้าวไร่ในบางฤดูกาลเกษตรกรอาจจะมีความเสี่ยงต่อผลผลิตข้าวที่ได้ด้วยเช่นกัน หากจะนำพื้นที่ดังกล่าวไปทำการเพาะปลูกข้าวไร่ให้ได้ผลผลิตสูง เกษตรกรควรทำ 2 อย่างควบคู่กันไป ดังนี้

1. การใช้สารเคมีในการควบคุมหญ้าวัชพืชจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีในการปลูกข้าวไร่ เนื่องจากหากใช้สารคุมหญ้าแล้วจะมีผลทำให้ต้นข้าวไม่งอก หรือถ้าข้าวงอกขึ้นมาแล้วไปกระทบภัยแล้งข้าวก็จะตายลงไป แต่ถ้าหากยังมีฝน หรือดินยังมีความชื้นอยู่จะมีผลทำให้ต้นข้าวแคระแกรน ใบเหลือง แตกกอได้น้อย หรือถ้าหากปล่อยให้หญ้าเจริญเติบโตแล้วก็จะไปแย่งอาหารของต้นข้าว ผลผลิตข้าวจะลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการคือ : ในช่วงระยะการปลูกข้าวไร่ 1 เดือนแรก ให้ใช้แรงงานคนถอน หรือใช้เครื่องจักรกลเล็กย่ำแล้วไถพลิกหน้าดินเพื่อทำการไถกลบหญ้าวัชพืชให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงข้าวตามธรรมชาติแล้วไถกลบหญ้าวัชพืชอีกครั้งในช่วงที่ข้าวมีอายุประมาณ 45-50 วัน เมื่อต้นข้าวมีอายุประมาณ 60 วัน ข้าวจะแผ่ใบควบคุมหญ้าวัชพืชได้ ทดแทนการใช้สารเคมีควบคุมและกำจัด
2. การให้ปุ๋ยช่วงข้าวแตกกอ หรืออายุข้าวประมาณ 45 วัน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20-25 กก./ไร่ ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน ไปจนถึงช่วงข้าวออกรวงแล้วจึงหยุดฉีดพ่น ซึ่งน้ำหมักจากเศษอาหารนอกจากจะใช้เป็นปุ๋ยทางใบบำรุงข้าวแล้ว จะช่วยยืดอายุของต้นข้าว ไม่ให้ข้าวกระทบแล้งแห้งตายในยามที่ข้าวขาดน้ำหรือฝนทิ้งช่วงได้

การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร :
วัตถุดิบส่วนผสมที่ต้องเตรียม :
1.เศษผักหรือเศษอาหาร 30 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
3.น้ำสะอาด 10 ลิตร
4.สารเร่ง พด.2(กรมพัฒนาที่ดิน) 1 ซอง
5.ถังหมักพลาสติกทึบแสง
ข้าวไร่ที่กำลังเจริญเติบโต พร้อมออกรวงให้ผลผลิต
ขั้นตอนวิธีการหมัก :
- เตรียมเศษผักหรือเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคตามอามอัตราส่วนใส่เตรียมลงไปในถังหมัก
- เทสารเร่ง พด.2 ลงไปคนร่วมกับน้ำสะอาด 10 ลิตร ในภาชนะ คนให้เข้ากันนาน 5 นาที แล้วเทกากน้ำตาลตามอัตราส่วนลงไปคนให้เข้ากัน ก่อนเทลงไปผสมกับเศษผักหรือเศษอาหารที่เตรียมไว้
- คนส่วนผสมที่อยู่ในถังหมักให้เข้ากันอีกครั้ง ก่อนปิดฝาถังหมักตั้งเก็บไว้ในที่ร่ม ทำการหมักอย่างน้อย 15 วัน ก่อนนำไปใช้งาน

การน้ำน้ำหมักเศษอาหารไปใช้ฉีดพ่นข้าวไร่ : ตักเอาหัวเชื้อน้ำหมักที่ได้ไปละลายกับน้ำสะอาด อัตราส่วนน้ำหมัก 300 ซี.ซี ต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นข้าวในช่วงเช้า ทุกๆ 15 วัน ไปจนถึงช่วงข้าวออกรวงแล้วจึงหยุดฉีดพ่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายดวงเด่น ลีรัตนปัญญา
เลขที่ 62 หมู่ที่ 11
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น 40110
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×