หลักการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
วิถีชีวิตพอเพียงกับศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร
15 มกราคม 2559
6,538
ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่บ้านเขาแรด หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่ที่เปิดให้ นักศึกษา กลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อศึกษาและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ตามคำว่า พอเพียง เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนให้มีคุณค่า สร้างความสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่ในการดำเนินการ 3 ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1 พื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ มีการย่อผลสำเร็จในการน้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีการนำไปปฏิบัติจริงแล้วประสบผลสำเร็จ จาก 8 อำเภอ ของจังหวัดชุมพร ได้แก่

อำเภอละแม : ธนาคารต้นไม้ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง คือ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย ป่าสำหรับเป็นไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ส่วนประโยชน์ที่ 4 ที่จะได้รับคือ การอนุรักษ์ดินและน้ำ และ การปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อส่งออกให้กับญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อ

อำเภอพะโต๊ะ : เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า มีการนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำ Home Stay จำนวน 5 หลัง มีการจำลองพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกข้าว ให้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้กับชีวิตที่เรียบง่าย

อำเภอหลังสวน : มีการจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตร การวางระบบน้ำจากแหล่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร มีการเลี้ยงปลาด้วยอาหารจากคอกหมู มีการจำลองรูปแบบ วิถีชีวิตชาวประมงบนเกาะพิทักษ์ ที่ขึ้นชื่อ

อำเภอทุ่งตะโก : มีการนำเสนอศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด 9 ชั้น ที่มีการจัดการทางด้านการเกษตร 9 ระดับ ตามความสูงในการปลูกพืช เพื่อให้แต่ละชนิดเกื้อกูลกันไป

อำเภอสวี : มีการนำเสนอโรงเรียนจุลินทรีย์ที่นำไปใช้กับพืชผักต่าง ๆ และมีการสอนทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พรพิรุณ ชลสาคร. หัวหน้าประสานงานศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×