พืชไร่
มันเทศ
มันเทศ พืชใช้น้ำน้อย อายุปลูกสั้น สร้างรายได้หน้าแล้ง
03 เมษายน 2557
68,362
คุณนงคราญ ดีโลนงาม เกษตรกรบ้านโดนสูง ต. โดมประดิษฐ์ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี ประกอบอาชีพปลูกมันเทศมาเป็นเวลา 2 ปีเศษ ในเนื้อที่ 10 ไร่ โดยนอกจากจะปลูกมันเทศแล้วยังปลูกมันสำปะหลังเสริมอีกด้วย โดยปกติจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ (ช่วงเดือนสิงหาคม) ช่วงที่ทีมงานเข้าไปเก็บข้อมูลคือเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณนงคราญปลูกมันเทศไว้เพียง 1 ไร่ เท่านั้น เพราะเป็นช่วงของการปลูกเพื่อเก็บรักษาพันธุ์ ไม่ได้ปลูกเพื่อเก็บหัวจำหน่าย โดยจะปลูกเพื่อจำหน่ายจริงๆ แบบอาศัยน้ำฝน ในช่วงปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม
++ การปลูกมันเทศให้ได้ผลผลิตดี ++ ฤดูปลูก : มันเทศสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เพราะไม่มีความไวต่อช่วงแสง โดยทั่วไป มันเทศจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-30 องศาเซลเซียส และเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี มันเทศต้องการน้ำช่วงระยะเวลาแตกยอดและใบ ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโต หากได้ทอดยอดและแตกใบเต็มที่แล้ว ต่อให้ไม่มีน้ำหรือฝนไม่ตก มันเทศก็ไม่เฉา และจะลงหัว การปลูกในฤดูแล้งให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูฝน และอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า 1 เดือน มันเทศสามารถปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งควรเตรียมดินและปลูกให้เสร็จโดยเร็ว หลังจากฝนตกครั้งแรก ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในราวเดือนสิงหาคม ส่วนการปลูกอีกครั้งหนึ่งคือหลังฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน

การเตรียมดิน : ควรไถให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน พรวน 1-2 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย แล้วจึงปรับระดับเนื้อที่ปลูกให้เรียบสม่ำเสมอกัน หากดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับ pH ของดินให้อยู่ในช่วงที่พอเหมาะและควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 1.5-2 ตัน/ไร่ จากนั้นจึงพรวนดิน เพื่อให้คลุกเคล้าเข้ากัน


ระยะปลูก : เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วก็ใช้ไพเปิดร่องให้มีความห่างระหว่างร่องปลูก 75 ถึง 100 เซนติเมตร และปลูกมันเทศในร่อง กรณีดินร่วนระบายน้ำได้ดี ส่วนในดินเหนียวจะต้องยกร่องรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาโดยให้สันร่องห่างกัน 75 ถึง 100 เซนติเมตร และปลูกบนสันร่องนั้น ๆ ระบบและระยะปลูก ปลูกแบบแถวเดี่ยว โดยยกดินขึ้นเป็นลูกฟูก ระยะปลูกที่เหมาะสมเท่ากับ 30-50 x 80 – 100 เซนติเมตร (ระยะต้น x ระยะแถว)
การปลูก : ใช้ลำต้นหรือเถา โดยตัดเถาให้ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรหรือมีข้อประมาณ 6-8 ข้อ การใช้เถานี้จะใช้ส่วนยอดมากกว่าส่วนอื่น ๆ เพราะเจริญเติบโตและออกรากรวดเร็ว และไม่เป็นที่อาศัยของแมลงปีกแข็งที่ทำให้หัวมันเทศเป็นแมงได้ ส่วนการให้น้ำ ถ้าปลูกฤดูฝน ต้องระวังเรื่องการระบายน้ำโดยอย่าให้น้ำท่วม และขังอยู่ถ้าหากปลูกในฤดูแล้ง การให้น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นระยะแรก 10-15 วันต่อครั้ง และระยะหลัง 20-30 วันต่อครั้ง โดยทำการปล่อยให้น้ำไหลเอ่อเข้าตามร่องในแปลงปลูก โดยให้ระดับน้ำสูง 2 ใน 3 ของร่อง ปล่อยน้ำทิ้งไว้ในร่องสัก 1 คืน รีบระบายออกทิ้งเสีย
การพรวนดิน และกำจัดวัชพืช : โดยเฉพาะการกำจัดวัชพืช จะต้องกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าหากเนื้อที่ปลูกมีขนาดเล็ก หลังจากกำจัดวัชพืชแล้วควรพูนโคนด้วย ถ้าหากเนื้อที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถกระทำได้โดยไถผ่านระหว่างแถว การกระทำเช่นนี้จะทำได้หลังจากปลูกแล้ว 1 เดือน

การใส่ปุ๋ย : ในดินที่เป็นดินทรายจัด หรือเหนียวจัด ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่เน่าสลายตัวดีแล้ว อัตราประมาณ 1-3 ตันต่อไร่ ลงในแปลงหลังไถตากดินไว้และพรวนหรือคราดกลบ

การตัดแต่ง และกลบเถามันเทศ : เมื่อมันเทศเจริญเติบโต (อายุ 2 เดือนหลังปลูก) มันจะทอดยอดออกไปนอกแปลง ทำให้ข้อติดกับดินเกิดรากหยั่งลงดินและเกิดหัวได้ ทำให้หัวที่เกิดจากส่วนที่เกิดจากส่วนที่ฝั่งดินอยู่ก่อนแล้ว เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ควรมีการตอนหรือตัดออกเสียบ้าง แล้วตลบเถาที่ทอดยอดออกไปนั้นไว้บนหลังแปลงเสีย การเก็บเกี่ยว

เมื่อมันเทศลงหัว : หรือครบอายุการเก็บเกี่ยวแล้ว ต้องรีบเก็บเกี่ยวทันที หากทิ้งไว้ในแปลงนาน ๆ จะถูกแมลงในดินเข้าทำลายเสียหายได้ การที่จะทราบว่าหัวมันเทศพอที่จะเก็บเกี่ยวได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 1 โดยดูจากดินบริเวณโคนต้น จะแตกแยกอกเป็นร่อง 2 สุ่มขุดขึ้นมาดูประมาณ 2-3 ต้น และใช้มีดตัดหัวมันเทศดู ถ้าแก่จะมียางไหลซึมออกมาตรงบริเวณรอยตัด และจะแห้งไปอย่างรวดเร็ว 3 อายุการเก็บเกี่ยวแต่ละพันธุ์ ปกติจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในอายุประมาณ 90-150 วันหลังปลูก 4 สภาพแวดล้อม หากปลูกในฤดูฝน อายุการเก็บเกี่ยวจะยาวกว่าปลูกในฤดูแล้งประมาณ 30-40 วัน

วิธีเก็บเกี่ยว :เครื่องมือที่ใช้เก็บเกี่ยว (ขุด) ได้ผลดีนั้น คือ จอบ เสียม โดยระวังอย่าให้หัวมันเทศเป็นแผล แตกหรือช้ำได้เพราะจะทำให้ราคาตก และเก็บไว้ได้ไม่นาน ควรตัดเถา และใบมันเทศออกไปก่อน เพื่อให้สะดวกในการเก็บเกี่ยว และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียลดลง


ผลผลิต : หากเป็นช่วงฤดูแล้งเกษตรกรปลูกกันน้อย หัวมันเทศออกสู่ตลาดน้อย ก็ทำให้ราคาสูงกว่าในฤดูฝนซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก และมันเทศเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตสูงออกสู่ตลาดมาก

คำแนะนำ : ก่อนนำหัวมันเทศสู่ตลาดนั้น ควรมีการคัดเลือกหัวที่เน่ามีรอยแผล รูปร่างไม่สวย และไม่ได้ขนาดออกไป ส่วนใหญ่ตลาดต้องการหัวขนาดกลาง และใหญ่ สำหรับราคาของหัวมันเทศนั้น โดยเฉลี่ยตลอดปี ราคา กก.ละ 3


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นงคราญ ดีโลนงาม เกษตรกรบ้านโดนสูง ต. โดมประดิษฐ์ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-28°C
ชลบุรี
25-27°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×