พืชไร่
มันเทศ
มันเทศ พืชใช้น้ำน้อย อายุปลูกสั้น สร้างรายได้หน้าแล้ง
03 เมษายน 2557
80,732
คุณนงคราญ ดีโลนงาม เกษตรกรบ้านโดนสูง ต. โดมประดิษฐ์ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี ประกอบอาชีพปลูกมันเทศมาเป็นเวลา 2 ปีเศษ ในเนื้อที่ 10 ไร่ โดยนอกจากจะปลูกมันเทศแล้วยังปลูกมันสำปะหลังเสริมอีกด้วย โดยปกติจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ระยะเวลาในการปลูก 3 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ (ช่วงเดือนสิงหาคม) ช่วงที่ทีมงานเข้าไปเก็บข้อมูลคือเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณนงคราญปลูกมันเทศไว้เพียง 1 ไร่ เท่านั้น เพราะเป็นช่วงของการปลูกเพื่อเก็บรักษาพันธุ์ ไม่ได้ปลูกเพื่อเก็บหัวจำหน่าย โดยจะปลูกเพื่อจำหน่ายจริงๆ แบบอาศัยน้ำฝน ในช่วงปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม
++ การปลูกมันเทศให้ได้ผลผลิตดี ++

ฤดูปลูก : มันเทศสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เพราะไม่มีความไวต่อช่วงแสง โดยทั่วไป มันเทศจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-30 องศาเซลเซียส และเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี มันเทศต้องการน้ำช่วงระยะเวลาแตกยอดและใบ ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโต หากได้ทอดยอดและแตกใบเต็มที่แล้ว ต่อให้ไม่มีน้ำหรือฝนไม่ตก มันเทศก็ไม่เฉา และจะลงหัว การปลูกในฤดูแล้งให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูฝน และอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่า 1 เดือน มันเทศสามารถปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งควรเตรียมดินและปลูกให้เสร็จโดยเร็ว หลังจากฝนตกครั้งแรก ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในราวเดือนสิงหาคม ส่วนการปลูกอีกครั้งหนึ่งคือหลังฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นงคราญ ดีโลนงาม เกษตรกรบ้านโดนสูง ต. โดมประดิษฐ์ อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×