ไม้ผล
ทุเรียน
การเตรียมพื้นที่และการกำหนดระยะปลูกทุเรียนที่เหมาะสม
07 ตุลาคม 2556
20,722
ก่อนนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนลงปลูกในแปลง จะต้องมีการศึกษารายละเอียดของพื้นที่ที่จะใช้ปลูกและเตรียมพื้นที่ ให้เหมาะสมตามสภาพ มีการกำหนดผังปลูก ตลอดจนระยะปลูกให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิธีการจัดการที่กำหนด จากนั้นจึงนำพันธุ์ลงปลุก ซึ่งมีหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความพร้อมของระบบการจัดการ
++ การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน ++

1. สภาพพื้นที่ มีรายงานว่า ในประเทศพม่า สามารถปลูกทุเรียนที่ระดับเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือแต่ที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ พื้นที่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องสาเหนือ สภาพพื้นที่ปลูกทุเรียน ที่เหมาะสมควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีน้ำสะอาดเพียงพอตลอดทั้งปี แต่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 0-650 เมตร ความลาดเอียงในระดับ 1-3 % มีการคมนาคมสะดวก เพื่อที่จะขนส่งผลผลิตรวดเร็ว

2. ลักษณะดิน ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ำได้ดี หน้าดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 75 เซนติเมตร และ มีความเป็นกรดด่าง 5.5-6.5

3. สภาพภูมิอากาศ ทุเรียนเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่มีความต้องการสภาพอากาศเฉพาะตัวไม่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่เขตร้อนที่มีน้ำค้างแข็ง เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านจะหยุดชะงักหากมีอุณภูมิอากาศร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,600-3,000 มม./ปี การกระจายตัวของฝนดี มีช่วงแล้งต่อเนื่องน้อยกว่า 3 เดือน/ปี และความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า30%

4. แหล่งน้ำ ควรตัดหาแหล่งน้ำ ที่มีปริมาณน้ำสะอาด สำหรับใช้ในการผลิตทุเรียนได้เพียงพอตลอดปี (ประมาณ 600-800 ลูกบาศก์เมตร/ทุเรียน 1 ไร่) ไม่มีสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เป็นพิษปนเปื้อน ความเป็นกรด-ด่างของน้ำควรอยู่ระหว่าง 6.0-7.5 มีสารละลายเกลือไม่มากกว่า 1,400 มิลลิโมล


++ การเตรียมพื้นที่ปลูก ++

1. พื้นที่ดอน ไถพรวนและปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อความสะดวกในการวางระบบน้ำ การจัดการสวน รวมทั้งขุดร่องน้ำระบายน้ำภายในสวน ถ้าเป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน การเตรียมพื้นที่หลังจากตัดไม้ยืนต้นเดิมออกแล้วอาจทำได้ทั้งการไถพรวนและไม่ไถพรวน ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ยืนต้นที่เคยปลูกอยู่ ลักษณะดครงสร้างของดินและความเรียบของพื้นที่ ทั้งนี้การไถพรวนมีความจำเป็นสำหรับพื้นที่เป็นดินเหนียว โครงสร้างดินเดสียและการระบายน้ำ
ไม่ดี สำหรับพื้นที่ที่เป็นดินร่วนระบายน้ำดีก็ไม่จำเป็นต้องทำการไถพรวน

2. พื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน

2.1. พื้นที่มีน้ำท่วมขังไม่มากและระยะเวลาการท่วมขังสั้น นิยมนำดินมาเทองตามผังปลูกสูงประมาณ 0.75-1.20 เมตร ทิ้งช่วงเวลาไว้ระยะหนึ่งหลังการเทดิน เพื่อให้กองดินคงรูปแล้วแลูกทุเรียนบนสันกลางของกองดิน

2.2. พื้นที่มีน้ำท่วมขังมากและนาน ควรยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ำเข้า-ออกเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันน้ำท่วมถึงและสะดวกในการระบายน้ำ

3. การวางผังปลูก สามารถเลือกระบบการปลูกทุเรียนเป็นลักษณะต่างๆ ได้แก่

3.1. ระบบสีเหลี่ยวจัตรุรัสหรือสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูก 8-10 เมตร เหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างเรียบ

3.2. ระบบแถวกว้างต้นชิด (Hedge row system) ในการปลูกระบบนี้ระยะระหว่้างต้นเป็น 30 - 50% ของระยะระหว่างแถวและมีการวางแถวปลูกในแนวเหนือใต้ มีด้านกว้างระหว่างแถวขวางแนวขึ้นลงของพนะอาทิตย์ แถวมีความกว้างพอที่จะให้เครื่องจักรกลผ่านเข้าออกได้สะดวก

------------------------- ^ ^ --------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกสารวิชาการทุเรียน".ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ในโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/เอกสารวิชาการทุเรียน
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×