ไม้ผล
ทุเรียน
สถานการณ์การตลาดและต้นทุนในการผลิตทุเรียน
21 เมษายน 2558
18,851
แหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของโลกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม
++ สถานการณ์การผลิต ++

1. พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิต

แหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของโลกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม รวมทั้งมีการนำพันธุ์ทุเรียนจากไทยและมาเลเซียไปปลูกในประเทศออสเตรเลียด้วย ประเทศที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทย คือ มาเลเซีย และ เวียดนาม เนื่องจากมาเลเซียได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและวิจัยทุเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการผสมพันธุ์ และ คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด รวมทั้งประสบความสำเร็จในการทำทุเรียนต้นเตี้ย เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและออกก่อนฤดู มีการขยายพื้นที่ปลูกเป็นลักษณะสวนขนาดใหญ่ และจัดการเป็นระบบเช่นเดียวกับการผลิตทุเรียนในประเทศ ในขณะที่มีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองทางตอนใต้ของเวียดนามโดยนำต้นพันธุ์จากประเทศไทย และมีเรือนเพาะชำที่ขยายพันธุ์ทุเรียนหมอนทองจำหน่ายให้กับเกษตรกรอีกมากกว่า 100 แห่ง สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 300,000 ต้น ต้นพันธุ์ที่ได้นี้จะใช้ทดแทนพันธุ์พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการผลิตทุเรียนสำหรับบริโภคในแระเทศและการส่งออก ดังนั้นชาวสวนทุเรียนของไทยจำต้องให้ความสำคัญกับการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอ เพื่อรักษาตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือในการหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยแหล่งผลิตสำคัญของทุเรียนในประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกรวม 795,811 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 654,288 ไร่ ในปี 2544(ตารางที่1 )ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก (ระยอง จันทบบุรี และ ตราด ) ในปี 2543-2545 คิดเป็น 443,962.5 ตัน หรือประมาณ ร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งประเทศ ที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นผลผลิตในภาคใต้ จังหวัดที่ผลิตมากที่สุดคือ จันทบุรี ผลิตได้ประมาณร้อยละ 50 ของผลผลิตทั้งประเทศ รองลงมา ได้แก่ ระยอง ชุมพร และ ตราด พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ ระยอง ชุมพร และ ตราด พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ หมอนทอง กระดุมทอง ชะนี และ ก้านยาวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกสารวิชาการทุเรียน" ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ในโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/เอกสารวิชาการทุเรียน
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×