พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
การเลือกทางใบปาล์มน้ำมัน เพื่อเก็บส่งวิเคราะห์หาธาตุอาหารในใบ
01 กรกฏาคม 2556
2,280
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งมีการขยายพื้นที่ปลูกในปัจจุบันมากกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งการที่จะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่านั้นต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้นในช่วง 1 - 3 ปีแรกของการปลูกจึงมีความจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยและรดน้ำ หลังจากนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงควาต้องการอาหารที่จะหล่อเลี้ยงปาล์มโดยที่ไม่ต้องสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็น จึงมีวิธีการในการเลือกทางใบปาล์มเพื่อส่งตรวจหาธาตุอาหาร ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
++ ขั้นตอนการเลือกทางใบ ++

1.เลือกต้นปาล์มที่จะเก็บตัวอย่าง โดยต้นตัวอย่างเป็นปาล์มที่สมบูรณ์ ไม่มีโรค มีผลผลิตที่ปกติ เป็นต้นตัวแทนที่ดีของปาล์มทั้งแปลง ไม่อยู่ชิดถนน ไม่ใกล้แหล่งน้ำ หรือจอมปลวก ไม่อยูใกล้บริเวณที่ต้นปาล์มตาย หรอไม่มีการปลูกปาล์ม

2.เลือกใบที่ 1 ซึ่งได้แก่ทางใบอ่อนที่สุดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดยให้สังเกตุจากใบย่อยบริเวณโคนทางใบคลี่เต็มที่และตั้งฉากกับทางใบแล้ว

3.ดูการเวียนของทางใบว่าเป็นการเวียนซ้ายหรือขวา

4.ทางใบที่อยู่ด้านล่างตรงกับใบที่ 1 คือทางใบที่ 9 (ซึ่งทางใบดังกล่าวจะเอียงซ้ายหรือขวา เล็กน้อยขึ้นอยู่กับการเวียนของทางใบ โดยทางใบเวียนซ้ายทางที่ 9 จะเอียงทางด้านขวา ในขณะที่ปาล์มเวียนขวาทางใบที่ 9 จะเอียงมาทางด้านซ้าย)

5.ไล่ลำดับถอยลงมาด้านล่างอีกชั้นจะเป็นทางที่ 17 (เนื่องจากรอบของการเวียนของทางใบ 1 รอบจะมี 8 ทาง ดังนั้นทางใบที่ 1 , 9 , 17, 25 ...จะอยู่ในแนวเดียวกัน

++ จำนวนตัวอย่างใบที่เก็บต่อพื้นที่ ++

จำนวนตัวอย่างที่เก็บในแต่ละสวนจะเป็นเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูก ในสภาพที่ปาล์มอายุเท่ากันและพื้นที่สม่ำเสมอ พื้นที่ 100 -120 ไร่ จะเก็บเพียงตัวอย่างเดียวก็เพียงพอ (ตัวอย่างเดียว หมายถึง เก็บใบจากหลาย ๆ ต้น แต่รวมเป็น 1 ตัวอย่าง ) แต่ในสภาพที่ซึ่งไม่สม่ำเสมอ มีความแตกต่างของคุณสมบัติของดินจำเป็นต้องลดพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างให้น้อยลง เช่น สภาพลาดชันควรเก็บในระดับที่สูง 1 ตัวอย่าง ในระดับกลาง 1 ตัวอย่าง และระดับล่าง 1 ตัวอย่าง เป็นต้น

++ ขั้นตอนการเลือกทางใบ ++

- เลือกต้นปาล์มที่จะเก็บตัวอย่าง โดยต้นตัวอย่างเป็นปาล์มที่สมบูรณ์ ไม่มีโรค มีผลผลิตที่ปกติ เป็นต้นตัวแทนที่ดีของปาล์มทั้งแปลง ไม่อยู่ชิดถนน ไม่ใกล้แหล่งน้ำ หรือจอมปลวก ไม่อยูใกล้บริเวณที่ต้นปาล์มตาย หรอไม่มีการปลูกปาล์ม

- เลือกใบที่ 1 ซึ่ง ได้แก่ ทางใบอ่อนที่สุดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดยให้สังเกตุจากใบย่อยบริเวณโคนทางใบคลี่เต็มที่และตั้งฉากกับทางใบแล้ว++ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์ม ++

การให้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องที่สุด คือ การวิเคราะห์ตัวอย่างใบ วิธีการดังกล่าวจะทำให้ทราบว่าปาล์มขาดปุ๋ยหรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างใบ ดังนี้

1. ใช้ตะขอเกี่ยวทางที่ 17 ลงมาเพื่อเก็บใบย่อยในตำแหน่งตรงกลางของใบ ซึ่งจะอยู่บริเวณที่สันทางใบเริ่มเปลี่ยนจากสันทางใบเรียบเป็นสันทางใบเหลี่ยม ซึ่งจุดดังกล่าวจะเป็นส่วนกลางของทางใบ

2. เก็บใบย่อย จำนวน 12 ใบย่อย โดยเก็บข้างละ 6 ใบ เป็นใบที่ชี้ด้านบน 3 ใบ ชี้ลงด้านล่าง 3 ใบ

4.ตัดส่วนปลายใบและโคนใบทิ้ง เก็บเฉพาะส่วนกลางใบยาวประมาณ 5-6 นิ้ว

5.ลอกเส้นกลางใบทิ้งเหลือเฉพาะแผ่นใบ ในกรณีที่ต้นตัวอย่างมากให้ใช้แผ่นใบเพียงซีกเดียวก็พอ

6.ทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดใบแล้วเก็บใส่ถุงพลาสติก

7.นำส่งสถาบันที่รับตรวจเช็คใบปาล์มน้ำมัน

ข้อดี :

1.ทำให้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในใบ

2.ทำให้ทราบว่าปาล์มน้ำมันได้รับธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่

3.ทำให้ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของปาล์ม ไม่สูญเสียโดยใช่เหตุ

4.ลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ย

หมายเหตุ : ต้นปาล์มที่จะใช้เก็บตัวอย่าง ในทุก ๆ ปี ต้องเก็บต้นเดิม จึงมีความจำเป็นต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ ประดับการ บ้านเลขที่ 142/2 หมู่ที่6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-28°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×