พืชเศรษฐกิจ
ปาล์มน้ำมัน
การเลือกทางใบปาล์มน้ำมัน เพื่อเก็บส่งวิเคราะห์หาธาตุอาหารในใบ
01 กรกฏาคม 2556
2,969
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการปลูกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งมีการขยายพื้นที่ปลูกในปัจจุบันมากกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งการที่จะได้รับผลผลิตที่คุ้มค่านั้นต้องมีการดูแลอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้นในช่วง 1 - 3 ปีแรกของการปลูกจึงมีความจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยและรดน้ำ หลังจากนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงควาต้องการอาหารที่จะหล่อเลี้ยงปาล์มโดยที่ไม่ต้องสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็น จึงมีวิธีการในการเลือกทางใบปาล์มเพื่อส่งตรวจหาธาตุอาหาร ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
++ ขั้นตอนการเลือกทางใบ ++

1.เลือกต้นปาล์มที่จะเก็บตัวอย่าง โดยต้นตัวอย่างเป็นปาล์มที่สมบูรณ์ ไม่มีโรค มีผลผลิตที่ปกติ เป็นต้นตัวแทนที่ดีของปาล์มทั้งแปลง ไม่อยู่ชิดถนน ไม่ใกล้แหล่งน้ำ หรือจอมปลวก ไม่อยูใกล้บริเวณที่ต้นปาล์มตาย หรอไม่มีการปลูกปาล์ม

2.เลือกใบที่ 1 ซึ่งได้แก่ทางใบอ่อนที่สุดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดยให้สังเกตุจากใบย่อยบริเวณโคนทางใบคลี่เต็มที่และตั้งฉากกับทางใบแล้ว

3.ดูการเวียนของทางใบว่าเป็นการเวียนซ้ายหรือขวา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ ประดับการ บ้านเลขที่ 142/2 หมู่ที่6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×