ไม้ผล
ส้ม
การบังคับส้มเขียวหวานที่ปลูกในสภาพร่องสวน ให้มีผลผลิตนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
04 มิถุนายน 2556
17,576
การบังคับส้มเขียวหวานให้ออกดอกและติดผลนอกฤดูด้วยวิธีการบังคับน้ำเป็นวิธีการที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถกำหนดวัน เวลา ที่จะจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน และผลผลิตที่ได้จะออกมาพร้อมๆ กันและมีจำนวนมากพอป้อนส่งตลาดได้อีกด้วย โดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่ปลูกแบบยกร่องนั้น สามารถควบคุมให้ติดดอกออกผลได้ตามเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำได้ง่าย โดยคอยสังเกตต้นส้มเขียวหวานขณะที่มีใบแก่ครบทุกต้นแล้วจึงค่อยทำการ
งดน้ำ แต่ถ้ายังมีใบอ่อนจะส่งผลกระทบต่อระบบราก ทำให้ระบบรากต้องดูดน้ำและธาตุอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต สำหรับระยะออกดอกไปจนถึงเก็บผลผลิตของส้มเขียวหวานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง
9-10 เดือน ดังนั้นในการทำนอกฤดูจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี เพื่อให้ผลผลิตมีออกมาตามเวลาที่กำหนดหรือออกมาในช่วงเวลาที่มีราคาสูง
คุณสุขสันต์ บุญมาก เกษตรกรวัย 42 ปี จากที่เคยไปทำงานรับจ้างทำสวนส้มในภาคใต้มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ได้มีการศึกษาเรียนรู้ด้านเทคนิคพิเศษต่างๆในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ในบ้านเกิดของตนที่จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การจัดจำหน่าย รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ผลผลิตของส้มเขียวหวายจำหน่ายได้ราคาดีไม่มีขาดทุน จากนั้น คุณสุขสันต์ก็เริ่มนำเอากิ่งพันธุ์ส้มเขียวหวานที่ให้ผลผลิตสูงมาปลูกเองที่บ้านเกิด จากจำนวน 10 ต้นและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถปลูกได้ 100 กว่าต้น ในพื้นที่ 9 ไร่ ทำการปลูกส้มเขียวหวานด้วยวิธีการบังคับการให้น้ำเพื่อให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป

++ วิธีการบังคับให้ส้มเขียวหวานออกนอกฤดูกาล ++

1.หลังจากที่ส้มเขียวหวานให้ผลผลิตจนเก็บเกี่ยวจนหมดแล้วให้ทำการตัดแต่งกิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ อาทิ กิ่งกระโดง กิ่งแห้ง และกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตทิ้งออกไป

2. ถ้าพบว่าส้มมีการแตกใบอ่อนออกมาใหม่ก็ให้เด็ดทิ้งหรือจะต้องบำรุงต้นให้ได้ใบแก่เต็มที่ก่อนที่จะงดการให้น้ำ3.เทคนิคพิเศษเพื่อบังคับให้ส้มเขียวหวานออกผลผลิตนอกฤดูก็คือหยุดการให้น้ำภายในสวนส้มประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นส้มจะแสดงอาการขาดน้ำโดยใบที่เขียวจะเริ่มเหี่ยวและห่อเข้าหากัน

4. เมื่อส้มเริ่มใบเหี่ยวจะเร่งให้น้ำอย่างเต็มที่ โดยปล่อยให้น้ำเข้าท่วมแปลงไปพร้อมๆกับการรดน้ำด้วยสายยางให้ชุ่มหรือให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์เพื่อเป็นการทุ่นแรงอย่างน้อย 3 วัน/ครั้ง
5.หลังจากให้น้ำประมาณ 7 วัน ส้มเขียวหวานจะเริ่มมีการแทงตาดอกออกมาให้เห็น (ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ) หลังจากนั้นก็ให้น้ำตามปกติ เมื่อดอกเริ่มบานและเริ่มติดผลควรมีการฉีดยาป้องกันกำจัดแมลงศัตรู แล้วใส่ปุ๋ยสูตร
15-15-15 เพื่อบำรุงผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่


6.หลังจากส้มเขียวหวานติดผลได้ประมาณ 5 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เพื่อให้ส้มมีคุณภาพดีและเป็นการเพิ่มความหวานให้กับผลส้มอีกด้วย

7.ก่อนทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 10 วัน ควรหยุดการให้น้ำเพื่อให้ผลส้มมีรสชาติเข้มข้น เนื้อไม่ฉ่ำน้ำและสามารถเก็บรักษาผลส้มไว้ได้นานกว่าการปลูกส้มที่ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ

**ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจหลักในการวิธีบัฃงคับส้มเขียวหวานให้ออกนอกฤดูแบบง่ายๆ โดยไม่ใช้สารเคมี เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถบังคับให้ส้มเขียวหวานออกในช่วงเวลาใดก็ได้ ยังไงๆเกษตรกรก็ขายได้กำไรแน่นอน
++ ประโยชน์ของการบังคับให้ส้มเขียวหวานออกนอกฤดู ++

1.เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ ช่วยแก้ปัญหาส้มล้นตลาดได้

2.สามารถจำหน่ายได้ในราคาเดียวตลอดทำให้ราคาส้มไม่ตกต่ำ สร้างรายได้งาม

3.สามารถบังคับผลผลิตให้ออกในช?วงใดก็ได้ตามความเหมาะสม

4.การบังคับส้มให้ออกนอกฤดูกาลในลักษณะเช่นนี้จะทำให้ได้ส้มที่มีคุณภาพและต้นไม่เสื่อมโทรม ทำให้ส้มมีอายุยืน

พื้นที่ 9 ไร่จากสวนคุณสุขสันต์ ให้ผลผลิตส้มเขียวหวานมากกว่า 6,000 กิโลกรัม (6 ตัน) ในรอบฤดูการผลิต จำหน่ายผลผลิตโดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้

1. ขนาดใหญ่ : มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6.5 ซม. จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท

2. ขนาดกลาง : มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ซม. เป็นส้มขนาดกลางที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานผลสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 15 บาท

3. ขนาดเล็ก : มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนำไปแปรรูปเป็นน้ำส้มค้น จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท

ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งขายในตลาด เขต อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย,อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นอกจากจำหน่ายผลผลิตแล้วยังตอนกิ่งพันธุ์จำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ราคากิ่งละ 25 บาท เพื่อเสริมรายได้และขยายพันธุ์ไว้ปลูกใหม่

จากประสบการณ์และความสำเร็จที่คุณสุขสันต์ใช้วิธีการศึกษา ค้นคว้าและพลิกแพลงวิธีการผลิต จนได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้าน ทั้งในหมู่บ้านของตนเอง และชุมชนใกล้เคียงให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในด้านการแนะนำ และให้คำปรึกษากับเกษตรกรทั่วไป ซึ่งในอนาคตคุณสุขสันต์มีแผนการพัฒนาการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการศึกษาลู่ทางการตลาด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการปลูกให้ได้กำไร ปัจจุบันยังได้ขยายพื้นที่การผลิตจากเดิม 9 ไร่ เป็น 14 ไร่จากผลผลิตทั้งหมด 6,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 9,000 กิโลกรัม

-------------------------- ^ ^ ----------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นายสุขสันต์ บุญมาก
30 หมู่ที่11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×