เห็ด
การจัดการเห็ด
เห็ดในโอ่งออกดอกต่อเนื่องด้วยวิธีการหล่อน้ำ
20 กันยายน 2556
4,190
เห็ด ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่าสูงในปัจจุบัน อีกทั้งมีการส่งเสริมให้เพาะเห็ดไว้รับประทานอย่างกว้างขวาง
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท จาก คุณสุพรรณ เมธสาร ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี เชี่ยวชาญเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่ การปลูกข้าวลอยน้ำ และการเพาะเห็ดในโอ่ง อยู่ที่ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พี่สุพรรณ ได้แนะนำถึงเทคนิคง่ายๆในการทำให้ความชื้นคงที่ เหมาะสำหรับการเพาะเห็ดในโอ่งคือ

**การใช้น้ำหล่อไว้ตลอดเวลา ที่ความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร จากก้นโอ่ง แล้วเรียงก้อนเห็ดไว้ในโอ่งให้เต็ม จะสามารถรักษาความชื้นภายในโอ่งไว้ให้คงที่ ส่งผลให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตดีตามธรรมชาติ และ มีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุพรรณ เมธสาร. สัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2556
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×