ไม้ป่า
ไผ่
เร่งการแตกตาอ่อนไผ่ชำปล้องด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ
09 พฤษภาคม 2556
2,809
คุณธงไชย คงคาลัย ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล สวนธงไชย – ไร่ทักสม เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตร มาตั้งแต่อายุยังน้อย โดยในปี พ.ศ.2529 ทำกิจการไก่เนื้อส่งออก ซึ่งใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อบนบ่อปลาเป็น บนพื้นที่ 160 ไร่ โดยเลี้ยงไก่เนื้อเป็นอาชีพหลัก มีการลงทุน ค่าอาหาร ค่ายา ค่าพันธุ์ไก่ เป็นจำนวนมาก ส่วนการเลี้ยงปลาเป็นผลพลอยได้ โดยการใช้มูลไก่เป็นอาหารปลา ในปี 2534 และ ปี 2538 เกิดอุทกภัยทำให้กิจการขาดทุน ถึง 2 ครั้ง มีหนี้สินมาก จึงกลับมาคิดทบทวนแล้ว พบว่าระบบประกันราคาไม่ถูกต้อง เนื่องจาก "วงจรความเสี่ยงยังคงอยู่ที่เกษตรกร"
เพราะเมื่อเกิดความเสียหาย น้ำท่วม อาหารเน่าเสีย ไก่ป่วย ไก่ตาย ไก่ไม่มีคุณภาพ ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด แต่กำไรค่าอาหาร ค่ายา ค่าพันธุ์ไก่ อยู่ที่บริษัท เมื่อเห็นว่าการเลี้ยงไก่ต้องเสียค่าอาหารจำนวนมาก ไม่มีผลกำไร แต่การเลี้ยงปลาทำให้มีรายได้ ซึ่งไม่คุ้มค่ากับราคาค่าอาหารเลี้ยงไก่ จึงตัดสินใจเลิกอาชีพเลี้ยงไก่ประกอบกับธนาคารระงับการให้กู้ยืมละมองเห็นว่าควรนำเสาไม้โรงเรือนมาขายเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ โดยมีแนวความคิดจากอดีตที่ตนเองเคยอาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบสงขลาซึ่งมีปลาจำนวนมากและตัวโตโดยไม่จำเป็นต้องกินอาหารเม็ด จึงทดลองใช้ฟางข้าว เศษหญ้าให้ปลากิน ปรากฏว่าได้ผลดีสามารถลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้เป็นจำนวนมากและคิดว่าวิธีการดำเนินตามทุนนิยมไม่ใช่สิ่งถูกต้อง การตัดสินใจลุกขึ้นสู้ในครั้งนั้นได้แรงบันดาลใจจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เมื่อครั้งบวชเรียนเป็นลูกศิษย์ท่านที่วัดชลประทาน ทำให้ได้ข้อคิดหลายประการ

เมื่อประสบภาวะน้ำท่วมมีหนี้สินมาก ท่านได้กล่าวให้กำลังใจว่า "ว่าวขึ้นสูงโดนลมโต้บ้าง...ธรรมดา" จนกระทั่งปี 2539 เมื่อพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัชเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ทำให้เกิดประกายความคิดว่าตนเองกำลังปฏิบัติอยู่และเข้าใจว่า การพึ่งตนเองสำคัญที่สุดและตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปมาจนถึงปัจจุบัน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธงไชย คงคาลัย 7 หมู่ที่3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×