พืชผัก
ถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวปลอดสาร ฝักอวบกรอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์
02 เมษายน 2556
14,785
คุณพัฒนาจะปลูกถั่วฝักยาวสลับกับแตงกวาปลอดสารปีละมากกว่าห้าครั้งหลังจากเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ ซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนแบบนี้ ทำให้สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปี และผลผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืชปลอดภัย (GAP) การผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม โครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช ชนิดพืช ถั่วฝักยาว ปี 2550 ได้แนะนำวิธีการปลูกถั่วฝักยาวปลอดสาร ฝักอวบกรอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ดังนี้
++ ถั่วฝักยาวปลอดสาร ฝักอวบกรอบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ++มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

การเตรียมดิน : ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ลักษณะดินที่มีความเหมาะสมในการปลูก คือ ดินร่วนทรายหรือดินร่วนปนทราย ดังนั้นการเตรียมดินควรมีการไถพรวนดินให้มีความลึกประมาณ 6-8 นิ้ว ตากดินทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อทำลายไข่แมลง และศัตรูพืชบางชนิดในดิน เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงให้หมด จากนั้นจึงไถคราด ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้ว เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น จากนั้นจึงทำการยกร่องปลูกปกติจะยกร่องกว้างประมาณ 1เมตร (ความยาวดูตามความเหมาะสมกับสภาพแปลง) และเตรียมร่องระหว่างแปลงสำหรับเข้าไปปฏิบัติงาน กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งอ้างอิง :
คุณพัฒนา วงษ์คำ อายุ : 42 ปี
ที่อยู่ : 94 หมู่ที่9 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×