ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
การปลูกพืชในดินลูกรัง
21 มกราคม 2559
25,844
ดินลูกรัง เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเนื่องจากมีปริมาณหน้าดินน้อย มีธาตุอาหารต่ำดังนั้นการปลูกพืชในดินลูกรังจึงเป็นได้ยาก นอกจากเราจะต้องปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยมีวิธีดังนี้
++ การปลูกพืชในดินลูกรัง ++

1. หาแหล่งน้ำในการทำการเกษตรเพราะพื้นที่ดินลูกรังส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพื้นที่เขาซึ่งขาดน้ำ จึงต้องขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

2. งดใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด

3. ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเท่านั้นเพราะปุ๋ยเคมีจะทำให้ดินยิ่งเสื่อมหนักกว่าเดิม

4. กำจัดวัชพืชออกให้หมด โดยใช้วิธีการตัดหรือถาง แล้วนำเศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใส่ต้นพืชที่จะปลูกต่อไป

5. สร้างพื้นดินให้ไส้เดือนสามารถอยู่ได้โดยทำการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและต้องรดน้ำทุกวัน

6. ปลูกกล้วยเพื่อสร้างร่มเงาให้กับไม้ยืนต้นที่จะปลูกก่อนเป็นพืชแรก

7. เมื่อกล้วยโตให้ทำการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลต่างๆ แต่มีเทคนิคคือต้องขุดหลุมให้กว้างกว่าปกติแล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จากนั้นก็คลุมโคนต้นด้วยเศษหญ้าเพื่อรักษาความชื้น

8. ทำการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้ต้นไม้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

9. ในแต่ละปีจะมีการจัดการวัชพืช เมื่อวัชพืชต่างๆ ขึ้นสูงมากเกินไป ให้ทำการทับให้วัชพืชนั้นๆ ล้มลงไป เพื่อให้หญ้าและวัชพืชต่างๆ ยังคงรักษาความชื้นในดินได้และเศษหญ้ายังย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินต่อไป

10. เมื่อต้นไม้เริ่มโตขึ้นแล้วจะเริ่มงดให้น้ำเป็นบางช่วงเพื่อเป็นการหัดให้ต้นไม้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องคอยให้เราช่วยเหลือแต่ต้องทำการใส่ปุ๋ยให้ปีละประมาณ 2-3ครั้ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เขียน เลิศครบุรี. 86 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×