เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
10 ประโยชน์จากออกซิน(Auxins)
10 สิงหาคม 2560
2,154
ออกซิน(Auxins) เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์เราสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เองด้วยกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่ที่พบมากสุดในพืช คือ ชนิด IAA( Indole-3-Acetic Acid) สำหรับบทบาทของออกซินที่พืชผลิตขึ้นนั้นหลักๆ เป็นไปเพื่อการยืดขยายเซลล์หรือเพิ่มจำนวนเซลล์ พบมากในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญ เช่น ตายอด,ปลายราก,ยอดอ่อน,ตา,ผลอ่อน หรือ ในส่วนต่างๆ ของพืชที่กำลังเจริญเติบโต และมีอิทธิพลต่อการข่มตาข้างไม่ให้เจริญ (Apical Dominance) ตามธรรมชาติแล้วพืชจะเคลื่อนย้ายออกซินจากส่วนยอดลงโคนต้น ผ่านท่อน้ำ-ท่ออาหารของพืช
ส่วนออกซินที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้น เป็นไปเพื่อการนำคุณสมบัติด้านต่างๆ ของออกซินที่มนุษย์ค้นพบมาใช้กับพืชปลูกในแง่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ณ ที่นี้จะขอกล่าวถึงออกซินชนิดสังเคราะห์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นใช้เอง ซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด คือ NAA, IBA,2,4-D และ 4-CPA

- NAA (Naphthyl Acitic Acid) เป็นตัวช่วยชั้นดีในการขยายพันธุ์พืชที่ออกรากยาก เช่น ทุเรียน มังคุด ละมุด ใช้ได้ทั้งการชำ การตอน ติดตา และ ทาบกิ่ง นอกจากนี้ยังนำมาใช้ป้องกันการร่วงหล่นของผลและเปลี่ยนเพศดอกของพืชได้ด้วย สาร NAA ตามท้องตลาดทั่วไป มีชื่อการค้าที่หลากหลาย เช่น Planofix,Gro-Plus ,Panter

- IBA (Indole-3-Butyric Acid) เป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเร่งรากพืชในงานตอน-ชำกิ่ง สาร IBA นี้จะไปกระตุ้นให้เกิดรากขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่เป็นพิษต่อใบพืช จึงไม่ควรนำไปใช้กับส่วนอื่นของพืช มีชื่อการค้า เช่น Seradix เบอร์ 1/เบอร์ 2/ เบอร์ 3,Root-Gro

- 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid) เป็นตัวที่รู้จักกันดีในนามของสารกำจัดวัชพืชใบกว้าง(ใบเลี้ยงคู่) นิยมนำมาใช้กำจัดวัชพืช เพราะมีฤทธิ์สูงมาก แต่ถ้านำมาเจือจางสามารถนำไปปรับใช้เรื่องการลดการร่วงของผลพืชตระกูลส้มได้

- 4-CPA (4-Chlorophenoxyacetic Acid)มีความนิยมใช้ทางการเกษตรน้อยมาก เมื่อเทียบกับตัวอื่น นิยมนำมาใช้เพื่อเพิ่มการติดผลของมะเขือเทศ ซึ่งเกิดผลข้างเคียงคือทำให้เกิดผลกลวงไม่มีวุ้นหุ้มเมล็ด นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ขยายขนาดผลสับปะรด,องุ่นและกำจัดวัชพืชได้ด้วย ในประเทศเราไม่มีสารชนิดนี้ขายในรูปเคมีเกษตร แต่สามารถหาซื้อในรูปสารบริสุทธิ์สีขาวได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- https://th.wikipedia.org
- http://researchconference.kps.ku.ac.th
- http://web.agri.cmu.ac.th
- http://mis.agri.cmu.ac.th
- สัมฤทธิ์ เศรษฐวงศ์.ฮอร์โมนและการใช้ฮอร์โมนกับไม้ผล.4,กรุงเทพฯ:เกษตรสยามบุ๊คส์,2552.144
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
21-32°C
ภูเก็ต
25-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×