พืชไร่
ถั่วลิสง
การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
04 กุมภาพันธ์ 2556
40,486
การปลูกถั่วลิสงให้มีคุณภาพดี ในมาตรฐาน(GAP) เป็นวิธีการผลิตที่ปลอดจากสารอะฟลาทอกซินซึ่งเป็นพิษต่อผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากการปนเปื้อน คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
คุณจรูญ วงศ์จันทร์ อายุ 49 ปี ประธานกลุ่มเกษตรผู้ปลูกถั่วลิสงหลังนา กลุ่มสมาชิกจำนวน 49 คน ทำการรวมกลุ่มกันปลูกพืชฤดูแล้ง

++ ความเป็นมา ++

สืบเนื่องมาจากพื้นที่ของตำบลฟ้าห่วนซึ่งมีแม่น้ำชีไหลผ่านและช่วงท้ายของลำน้ำที่ไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทุกปี พื้นที่แห่งนี้จึงไม่สามารถทำนาได้อย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันปรึกษาทางสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวังถึงอาชีพที่สามารถช่วยเสริมรายได้ในช่วงหลังจากน้ำลด หรือหลังจากการทำนา จึงได้มีการผลักดันให้มีการทำนาปรัง ทำการผันน้ำจากแม่น้ำชีในช่วงฤดูแล้งมาใช้ในด้านการเกษตร โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนในการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้ามาในชุมชนจากนั้นทำการสูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำชีเพื่อใช้ทำนาปรังทดแทนและทำการปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้น จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองของจังหวัดยโสธรโดยมีพื้นที่ในการปลูกพืชฤดูแล้งประมาณ 1,200 ไร่
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ วงศ์จันทร์ อายุ : 50 ปี
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่2 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×