พืชไร่
ถั่วลิสง
การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
04 กุมภาพันธ์ 2556
33,126
การปลูกถั่วลิสงให้มีคุณภาพดี ในมาตรฐาน(GAP) เป็นวิธีการผลิตที่ปลอดจากสารอะฟลาทอกซินซึ่งเป็นพิษต่อผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากการปนเปื้อน คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
คุณจรูญ วงศ์จันทร์ อายุ 49 ปี ประธานกลุ่มเกษตรผู้ปลูกถั่วลิสงหลังนา กลุ่มสมาชิกจำนวน 49 คน ทำการรวมกลุ่มกันปลูกพืชฤดูแล้ง

++ ความเป็นมา ++

สืบเนื่องมาจากพื้นที่ของตำบลฟ้าห่วนซึ่งมีแม่น้ำชีไหลผ่านและช่วงท้ายของลำน้ำที่ไหลไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทุกปี พื้นที่แห่งนี้จึงไม่สามารถทำนาได้อย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันปรึกษาทางสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวังถึงอาชีพที่สามารถช่วยเสริมรายได้ในช่วงหลังจากน้ำลด หรือหลังจากการทำนา จึงได้มีการผลักดันให้มีการทำนาปรัง ทำการผันน้ำจากแม่น้ำชีในช่วงฤดูแล้งมาใช้ในด้านการเกษตร โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนในการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้ามาในชุมชนจากนั้นทำการสูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำชีเพื่อใช้ทำนาปรังทดแทนและทำการปลูกพืชฤดูแล้งทดแทนอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้น จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองของจังหวัดยโสธรโดยมีพื้นที่ในการปลูกพืชฤดูแล้งประมาณ 1,200 ไร่
++ พันธุ์ปลูก ++พันธุ์ไทนาน 9 : สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มแม่น้ำ ให้ผลผลิตในรูปแบบของฝักแห้งมีเส้นลายบนฝักเรียบ มี 2 เมล็ด/ฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู อายุการเก็บเกี่ยว 95-105 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 260 กิโลกรัม/ไร่

++ ขั้นตอน/วิธีการปลูก ++

- การเตรียมดิน ทำการไถดิน 1 ครั้งลึก 10-20 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน จากนั้นทำการไถพรวน 1 ครั้งแล้วคราดเก็บเอาเศษวัชพืชออกให้หมด

- หว่านปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ และปูนขาว อัตรา 100-200กิโลกรัมต่อไร่เพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซี่ยมในดินและฆ่าเชื้อก่อนปลูก

- เตรียมปูนขาวในอัตราส่วน 40 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วและไถกลบ คลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินปลูกวิธีการเช่นนี้จะทำให้ถั่วลิสงมีเม็ดที่สมบูรณ์เต็มทุกข้อ

- รองก้นหลุมด้วยแกลบดำ 1 ถ้วยแกง เพื่อแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝัก โดยขุดหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร จากนั้นนำเมล็ดถั่วหยอดลงหลุมแล้วกลบดิน จะทำให้ถั่วลิสงมีข้อยาวและออกผลดก
- นวัตกรรมใหม่สำหรับการปลูกถั่วลิสงของชุมชนฟ้าห่วนนั่นคือ การใช้ล้อรถไถนาในการขุดหลุมปลูกซึ่งลักษณะของล้อจะสามารถเจาะหลุมปลูกขนาด 20X20 เซนติเมตร ลึกประมาณ 8-10 เซนติเมตร ได้พอดีสำหรับทำการหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงสำหรับปลูกใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสามารถทุ่นทั้งแรงงานและระยะเวลาการปลูกของเกษตรได้เป็นอย่างมาก

- ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอก 75% ขึ้นไป เมล็ดพันธุ์ไทนาน จะใช้ในอัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ยกร่องแปลงปลูกสูง 25 เซนติเมตร แปลงกว้าง 45-50 เซนติเมตรลึกประมาณ 8-10 เซนติเมตร ความยาวตามลักษณะของพื้นที่ ระยะห่างระหว่างหลุม 20 เซนติเมตรหยอดเมล็ดพันธุ์จำนวน 3-5 เมล็ดต่อหลุม จากนั้นทำการคราดหน้าดินกลบให้สม่ำเสมอเพื่อให้เมล็ดงอกออกมาสมบูรณ์และเสมอกัน

- ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-16-8 ในอัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบในช่วงหลังจากที่ถั่วลิสงงอกแล้วประมาณ 10-15 วัน

- เนื่องจากถั่วลิสงจัดเป็นพืชฤดูแล้ง การให้น้ำจะทำการปล่อยน้ำเข้าตามร่องภายหลังจากหยอดเมล็ด เพื่อให้ถั่วลิสงมีอัตราการงอกอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นจะให้น้ำทุกๆ 7วันในช่วงที่ปลูกในเดือนแรก หลังจากนั้นจะเริ่มให้น้ำทุกๆ 10วัน โดยจะปล่อยให้น้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตรจากความลึกของร่องปลูก โดยไม่ต้องระบายน้ำออก
- ช่วงอายุ 30-60 วันหลังจากที่เมล็ดถั่วงอกออกแล้ว ซึ่งเป็นระยะที่ถั่วลิสงอยู่ในช่วงสร้างฝักและเมล็ด และทำการพรวนดินข้างแถวถั่วลิสงในช่วงหลังออกดอกช่วงอายุ 30-40 วันหลังงอกเพื่อปรับหน้าดินให้เหมาะสมต่อการสร้างฝักของเมล็ดถั่ว

- ถั่วลิสง 1 ต้น จะให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 17-18 ฝัก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงอายุประมาณ 95-105 วันหลังการปลูก โดยทำการปล่อยน้ำเข้าไปในแปลงปลูก 1คืนเพื่อให้ดินร่วนซุย

- เก็บผลผลิตด้วยการใช้แรงงานคนถอนมาทั้งต้นทำการตากให้สะเด็ดน้ำแล้วจึงคัดแยกฝักถั่วลิสงออกจากลำต้น คัดฝักเน่าเสียทิ้งเพื่อให้เป็นปุ๋ยในดินต่อไป
- นำฝักถั่วที่สมบูรณ์ทำการตากแดดบนตะแกรงตาข่ายตามพื้นที่โล่งกว้างโดยไม่ให้สัมผัสดิน กองฝักถั่วไม่หนาจนเกินไปหรือไม่เกิน 3-5 เซนติเมตรเพื่อให้ฝักถั่วแห้งสม่ำเสมอกัน ตากในช่วงที่แดดจัดประมาณ 3-4 วันเพื่อลดความชื้นในฝัก จากนั้นจะทำการบรรจุใส่ในกระสอบป่านทำการมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมดและแมลงมากันแทะเมล็ดถั่ว วางไว้ให้สูงจากพื้นดินและปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันเชื้อรา

-ผลผลิตฝักสดประมาณ 400-500 กิโลกรัม/ไร่ และเมื่อทำเป็นฝักแห้งแล้วจะได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัม/ไร่

** ในพื้นที่ 1,200ไร่ ของชุมชนฟ้าห่วนซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสงทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ให้ผลผลิตปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์-ปลายเดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูฝน
ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เดือนตุลาคม-มกราคม

** ผลผลิตรวมถึง 720,000 กิโลกรัม จัดเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรที่เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดในขณะนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จรูญ วงศ์จันทร์ อายุ : 50 ปี
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่2 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
24-28°C
ชลบุรี
25-27°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×