เครื่องมือเกษตร
เครื่องมือเก็บเกี่ยว
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมังคุดระบบเซ็นเซอร์ ตรวจสอบความสุกแก่
21 มกราคม 2559
3,322
การปลูกผลไม้ เช่น มังคุด เพื่อให้ได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ และปริมาณ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรชาวสวนจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ทุ่นแรงบ้าง แต่ยังไม่พบการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีการพัฒนาจากทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเก็บเกี่ยว ยังคงต้องใช้แรงงานคนที่มีประสบการณ์เพื่อทำการเก็บเกี่ยวมังคุดอยู่ โดยการประเมินด้วยสายตา แต่อย่างไรก็ตามด้วยมาตรฐาน ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ทำให้การเก็บเกี่ยวมีความไม่แน่นอนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น สีของมังคุด ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงความสุกแก่ ของผลมังคุดด้วย
ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทีมนักวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง นายกฤตภัทร คล้ายรัศมี และนายขจรรัฐ ทองโย นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ร่วมประดิษฐ์คิดค้น "อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมังคุด" ที่ให้ความเที่ยงตรง แม่นยำ สามารถตรวจสอบความสุกแก่ของผลมังคุดได้ โดยไม่ทำให้ผลมังคุดเกิดความเสียหายในขณะเก็บเกี่ยว เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวสวนมังคุด อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อุปกรณ์เก็บผลไม้อิเล็กทรอนิกส์. "ข่าวการศึกษา". บ้านเมือง.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×