พืชไร่
ถั่วเขียว
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Cercospora Leaf Spot)
22 พฤศจิกายน 2555
3,914
โรคใบจุดสีน้ำตาล เป็นโรคที่พบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่มีการปลูกถั่วเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเขียวที่ปลูกในฤดูฝน ถั่วเขียวที่เป็นโรครุนแรง ฝักจะลีบ ขนาดของเมล็ดเล็กลง อาจทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 40%
เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Cercospora canescens Ellis & Martin

ลักษณะอาการ : ใบถั่วเขียวที่เป็นโรคจะมีจุดแผลสีน้ำตาลค่อนข้างกลม ขอบแผลไม่เรียบ บริเวณตรงกลางแผลมีสีเทา ขนาดของแผลไม่แน่นอน โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร ถึงขนาดเกินกว่า 5 มิลลิเมตร รอบแผลอาจพบมีวงสีเหลืองล้อมรอบ ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อราจะระบาดรวดเร็ว ทำให้ใบเป็นสีน้ำตาลแห้งร่วงหล่นก่อนกำหนด

การแพร่ระบาด :โรคใบจุดสีน้ำตาลแพร่ระบาดได้ดีในสภาพที่มีฝนตกชุก ความชื้นในอากาศสูง

++ การป้องกันและกำจัด ++

1. กรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงในระยะถั่วเขียวออกดอก ถั่วติดฝักอ่อนอาจจำเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีพวก benomyl หรือ thiophanate-methyl จำนวนครั้งที่ฉีดพ่นขึ้นกับความรุนแรงของโรคโดยทิ้งช่วงห่างประมาณ 7-20 วัน

2. ถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 1 และพันธุ์กำแพงแสน 2 ต้านทานโรคนี้ดีกว่าพันธุ์อู่ทอง 1แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์."ถั่วเขียว"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/mungbean/spot.htm
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×