ข้าว
พันธุ์ข้าว
ข้าวเหลืองประทิว
12 มีนาคม 2552
11,503
ข้าวเหลืองปะทิว เป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นข้าวพันธุ์หนักปลูกในฤดูนาปี เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม มีจำนวนเมล็ดต่อรวงมากปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวได้ดี และทนทานต่อโรคแมลงดี ลักษณะเมล็ดข้าวมีสีเหลือง เลื่อมมัน เมล็ดยาว มีน้ำหนักเมล็ดดี ข้าวหุงสุกจะขึ้นหม้อ ซึ่งคนพื้นบ้านในภาคใต้มีพฤติกรรมนิยมกินที่เป็นข้าวแข็ง-ร่วน สำหรับรับปรานกับแงพื้นบ้านชนิดต่างๆ
จากหลักฐานที่พบทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุว่า มีการปลูกข้าวเหลืองปะทิวที่จังหวัดชุมพรเมื่อใด แต่สันนิษฐานจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพรบอกเพียงว่าเหลืองปะทิวเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นเมืองที่ถูกนำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองโบราณ ที่มีผู้ขนย้ายติดตามมาเมื่อมีการย้ายถิ่นฐาน โดยจะคัดเลือกจากพันธุ์ข้าวที่ตนเองเคยบริโภคถูกปากถูกใจ ซึ่งลักษณะพันธุ์ข้าวเจ้าของไทยจะพบว่าเมล็ดจะมีสีเปลือกเป็นสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ การตั้งชื่อเป็นเรื่องของผู้ปลูกในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมักมีคำว่าเหลือง นำหน้าชื่อพันธุ์ข้าวต่างๆอยู่เสมอ ได้แก่ ข้าวเหลืองใหญ่ ข้าวเหลือง11 เป็นต้น ข้าวเหลืองประทิว จึงมีที่มาจากกรนำเข้ามาปลูกพื้นที่อำเภอประทิว

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร เป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของเมล็ดข้าวและถูกนำไปปลุกขยายในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ข้าวเหลืองประทิวเป็นข้าวยอดนิยมของชาวนาชุมพรเพราะปลูกง่ายให้ผลผลิตดีเหมะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศ

ในปี2549 กรมการข้าวได้จัดทำโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคืนถิ่นจึงเกิดขึ้นจากความต้องการของชาวนาจังหวัดชุมพร ที่อยากได้ข้าวเหลืองปะทิวคุณภาพดีเพื่อผลิตสำหรับการบริโภคในท้องถิ่นและผลิตเพื่อเป็นสินค้าพื้นเมืองของชุมพร ดังนั้นกรมการข้าวจึงได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว 123 นำไปเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดชุมพรและใช้ปลูกในฤดูนาปี2550 ความมีชื่อเสียงของข้าวเหลืองปะทิวและมีความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่อื่นคือเป็นข้าวเจ้าที่มีเปอร์เซ็นต์อมิโลสสูง ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวหุงสุกแข็ง-ร่วน ข้าวกล้องของข้าวเหลืองปะทิวมีสารอาหารไนอะซีนหรือวิตามินบี3ปริมาณ 9.32%ซึ่งสูงกว่าข้าวกล้องจากข้าวพันธุ์อื่นๆ ช่วยในการหมุนเวียนของเลือดและลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด ถือเป็นอาหารสุขภาพและมีการผลิตในระบบอินทรีย์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตที่ดี

ข้าวเหลืองปะทิว สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวและดินเค็มกร่อยบริเวณใกล้ทะเล ในจังหวัดปะทิวและอำเภอท่าแซะ จึงยังคงมีพื้นที่ปลูกข้าวเหลืองปะทิวและได้รับการยอมรับและถูกนำไปปลูกขยายในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ข้าวเหลืองปะทิวจึงเป็นข้าวที่เกิดจากมรดกธรรมชาติของจังหวัดชุมพรที่มีการผลิตสืบทอดมากันชั่วลูกหลาน ซึ่งทางจังหวัดชุมพรได้เล้งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานงานวันสืบสานภูมิปัญญาข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพการทำนา และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของการปลูกข้าวจังหวัดชุมพร กรมการข้าวได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในจังหวัด ดำเนินการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวชุมพรขึ้นและเชื่อมโยงกับโรงแรมชุมพรคาบาน่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และเป็นศูนย์รวมจำหน่ายผลผลิตข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้กล่าวว่าเกษตรกรในพื้นที่นา 500 ไร่ในตำบลบางสน และตำบลทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร ยังคงปลูกข้าวพันธุ์เหลืองปะทิวชุมพรซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่อำเภอปะทิวมานานกว่า 200 ปี กรมการข้าวได้ จัดหาเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ และติดตามดูแลให้เกษตรกรมีการปฏิบัติในการปลูกให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน มีลักษณะตรงตามพันธุ์ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามระบบการรับรอง GAP มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าว GI) ที่เรียกว่า ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร เป็นข้าวที่เกิดจากมรดกธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ที่มีการผลิตสืบทอดกันมาทั่วลูกหลาน เป็นการผลิตที่ใช้ทรัพยากรจากดินและน้ำตามธรรมชาติของจังหวัดชุมพร แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดจะเป็นพื้นที่สำหรับไม้ผล แต่ข้าวเหลืองปะทิวก็ยังคงต้องปลูกในพื้นที่ที่เป็นลุ่มเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนในพื้นที่ตลอดมา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน *1677 ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.ชุมพร
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×