สัตว์น้ำจืด
กุ้งฝอย
การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน เสริมรายได้ที่โคราช
10 ตุลาคม 2557
30,842
ว่าที่ รท. สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก ของบ้านหนองค่าย ตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ว่า "กุ้งฝอย" แต่เดิมนั้นพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำต่างๆ
"แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม มีการสะสมของสารพิษ เกิดการตื้นเขินและถูกบุกรุกทําลายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงทําให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยในธรรมชาติลดน้อยลง แต่ขณะที่ความต้องการกุ้งฝอยเพื่อการบริโภคมีมาก จึงทําให้ราคากุ้งฝอยที่จําหน่ายในท้องตลาดสูงขึ้นมาก อย่างที่ขายกันในภาคอีสานนั้น แต่ก่อนนี้เพียงกิโลกรัมละ 35-50 บาท แต่ตอนนี้ขึ้นมาถึง 160-200 บาท"

สําหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย ควรเป็นบ่อขนาด 1 งาน หรือประมาณ 0.5 ไร่ ถ้าขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ความลึกของบ่อประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ำสูง ประมาณ 1 เมตร แต่สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันศัตรู ดังนั้น บริเวณบ่อต้องให้โล่งเตียน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของกบ เขียด งู ที่จะมาลงกินกุ้งฝอยในบ่อเลี้ยง นอกจากนี้ ในบ่อเลี้ยงต้องมีการกําจัดปลาที่เป็นศัตรูอย่าง ปลาช่อนปลาดุกด้วย

"พวกนี้จัดเป็นศัตรูของกุ้งฝอยมาก ที่สําคัญ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการหาทางป้องกันไว้ โดยที่ปฏิบัติอยู่เราจะล้อมรอบบ่อเลี้ยงด้วยไนลอนเขียวตาถี่ๆ ด้วย และในการป้องกันกําจัดศัตรูที่อยู่ในน้ำเราจะใช้พวกกากชา หางไหล ใส่ทิ้งไว้ 3-5 วัน"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
"ข่าวภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/2014/10/การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน เสริมรายได้ที่โคราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×