สัตว์น้ำจืด
กุ้งฝอย
การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน เสริมรายได้ที่โคราช
10 ตุลาคม 2557
24,669
ว่าที่ รท. สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก ของบ้านหนองค่าย ตําบลหนองค่าย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ว่า "กุ้งฝอย" แต่เดิมนั้นพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำต่างๆ
"แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม มีการสะสมของสารพิษ เกิดการตื้นเขินและถูกบุกรุกทําลายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงทําให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยในธรรมชาติลดน้อยลง แต่ขณะที่ความต้องการกุ้งฝอยเพื่อการบริโภคมีมาก จึงทําให้ราคากุ้งฝอยที่จําหน่ายในท้องตลาดสูงขึ้นมาก อย่างที่ขายกันในภาคอีสานนั้น แต่ก่อนนี้เพียงกิโลกรัมละ 35-50 บาท แต่ตอนนี้ขึ้นมาถึง 160-200 บาท"สําหรับการเลี้ยงกุ้งฝอย ควรเป็นบ่อขนาด 1 งาน หรือประมาณ 0.5 ไร่ ถ้าขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ความลึกของบ่อประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ำสูง ประมาณ 1 เมตร แต่สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันศัตรู ดังนั้น บริเวณบ่อต้องให้โล่งเตียน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของกบ เขียด งู ที่จะมาลงกินกุ้งฝอยในบ่อเลี้ยง นอกจากนี้ ในบ่อเลี้ยงต้องมีการกําจัดปลาที่เป็นศัตรูอย่าง ปลาช่อนปลาดุกด้วย

"พวกนี้จัดเป็นศัตรูของกุ้งฝอยมาก ที่สําคัญ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการหาทางป้องกันไว้ โดยที่ปฏิบัติอยู่เราจะล้อมรอบบ่อเลี้ยงด้วยไนลอนเขียวตาถี่ๆ ด้วย และในการป้องกันกําจัดศัตรูที่อยู่ในน้ำเราจะใช้พวกกากชา หางไหล ใส่ทิ้งไว้ 3-5 วัน"

ในการเตรียมบ่อเลี้ยง : ให้เริ่มจากหว่านปุ๋ยคอกจํานวน 150-200 กิโลกรัม หว่านรําละเอียด 30 กิโลกรัม แล้วใส่น้ำสูง 30-50 เซนติเมตร เมื่อเกิดไรแดงและโรติเฟอร์จํานวนมาก สีน้ำเริ่มเขียวให้นําพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยใส่ลงไปจํานวน 4-5 กิโลกรัม สําหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยที่นํามาใส่บ่อเลี้ยงควรคัดที่มีขนาดใหญ่ และขนาดใกล้เคียงกัน โดยสามารถคัดได้ทุกฤดูกาล ยิ่งในช่วงฤดูร้อนยิ่งดีมาก กุ้งฝอยจะขยายพันธุ์ได้เร็วในช่วงฤดูฝน

"กุ้งฝอยจะผสมพันธุ์ภายใน โดยเพศเมียจะมีไข่ขนาดเล็กๆ อยู่ในหัวและเมื่อได้รับการผสมแล้ว จะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณท้อง จนกว่าไข่จะแก่ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไข่สีเขียวเข้มจนเป็นสีเทาแสดงว่าไข่แก่ เมื่อน้ำมีสภาพดี โดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำขุ่นจะเจริญเติบโตดีมากกว่าน้ำใส ซึ่งในกรณีของน้ำที่ใช้เลี้ยงนี้ กําลังอยู่ระหว่างช่วงการศึกษาเกี่ยวกับความขุ่นของน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยว่าควรเป็นเท่าใดและกุ้งฝอยจะชอบน้ำมีสีเขียวที่มีแพลงก์ตอนพืชและไรแดง จะชอบมากและวางไข่ ลูกกุ้งจะลอยน้ำในแนวดิ่ง"

อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งฝอยใช้รําละเอียดและปลาป่น อัตรา 3 ต่อ 1 โดยจากการศึกษาในตู้เพาะเลี้ยงพบว่า สามารถให้ผลผลิตกุ้งฝอยได้ดี และมีปริมาณผลผลิตมาก รวมทั้งมีการใส่ปุ๋ยคอกเสริมบ้างเพื่อสร้างน้ำสีเขียว

สําหรับระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยนั้น จากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงกุ้งฝอย หากสามารถปล่อยพ่อแม่พันธุ์ได้ทุกเดือนที่พบว่ากุ้งฝอยมีไข่แก่ บริเวณช่องท้องและเมื่อ กุ้งวางไข่แล้ว จะผสมพันธุ์ได้ต่อไป เมื่อลูกกุ้งเล็กๆ เลี้ยง 3-4 เดือน จะได้ลูกกุ้งโตเต็มวัยสามารถช้อนขายได้ หรือจะช้อนขายเมื่อเห็นว่ากุ้งในบ่อเลี้ยงมีจํานวนมาก เพราะหากกุ้ง มีจํานวนมากเกินไป จะทําให้กุ้งไม่โตและกินกันเองระหว่างการลอกคราบ

นอกจากนี้ ระหว่างการเลี้ยงอาจมีการเพิ่มน้ำหากพบว่า น้ำในบ่อมีปริมาณลดลงไป หากน้ำมีจํานวนน้อยหรือตื้นเขิน กุ้งจะโตช้าและอ่อนแอ

วิธีการจับกุ้งฝอยที่เลี้ยงไว้ในบ่อ :

1.ใช้ยอตาถี่ยก โดยการใส่อาหารลงไปในยอเพื่อล่อให้กุ้งมากินอาหาร ประมาณ 10 นาที ยกขึ้น ปริมาณกุ้งจะติดมาในยอมาก โดยขึ้นอยู่กับขนาดของยอด้วย

2.ใช้สวิงช้อนรอบๆ บ่อ วิธีการนี้ควรทําในช่วงเย็นๆ จะดี เนื่องจากตอนเช้านั้น ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ จะทําให้กุ้งที่อยู่ภายในบ่ออ่อนแอลงไป เนื่องจากตกใจหรือเครียดในระหว่างการรวบรวม

3.การจับกุ้งนั้นเมื่อจําเป็นต้องวิดน้ำให้บ่อแห้ง ต้องมีการใช้อวนลากก่อน (อวนต้องมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เพราะหากขนาดใหญ่ กุ้งจะบอบช้ามากและตายภายในเวลาอันรวดเร็ว) จนเหลือกุ้งจํานวนน้อยแล้วค่อยวิดน้ำให้แห้ง หากวิดน้ำครั้งเดียวเลยจะทําให้กุ้งตายหมด และจําหน่ายได้ในราคาต่ำ

ตลาดของกุ้งฝอย :

กุ้งฝอยสามารถจําหน่ายได้ดีในปัจจุบัน ซึ่งนิยมบริโภคกุ้งฝอยกันมาก โดยซื้อไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น พล่า แกงเลียง ทอดมัน ทอดใส่ไข่ เป็นต้น โดยกุ้งฝอยจะมีรสชาติอร่อย

"นอกจากนี้ ยังมีการนํากุ้งฝอยเป็นๆ ไปใส่ในตู้ปลาตามร้านอาหารหรือภัตตาคาร เพื่อจําหน่ายสดๆ อันเป็นที่นิยมของลูกค้ามากในปัจจุบัน แต่หากเห็นว่าปริมาณกุ้งฝอยจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณมากเกินไป ก็สามารถนํามาแปรรูปได้ โดยทําเป็นกุ้งจ่อม (กุ้งหมัก) ซึ่งจําหน่ายได้ราคาดีมาก ดังนั้น จะเห็นว่าการเลี้ยงกุ้งฝอยจะจําหน่ายได้ตลอดเวลา และราคากุ้งฝอยจะสูงมากในช่วงฤดูหนาว"เรื่อง /ภาพ โดย : ณัฐพงศ์ (ศุภชัย) อรชร/นครราชสีมา
---------------------------- ^ ^ ---------------------------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
"ข่าวภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/2014/10/การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน เสริมรายได้ที่โคราช
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×