ข้าว
ประวัติข้าว
กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่(ชมรมรักษ์ธรรมชาติ)
18 ธันวาคม 2555
8,225
กลุ่มเกษตรทำนานาโส่เกิดขึ้นเนื่องด้วยเกษตรกรในพื้นที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตทางการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีการผลิตหลากหลายและไม่ใช้สารเคมี สร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นการพึ่งพาตัวเองในขั้นต้นรวมถึงเป็นการช่วยเหลือกันของเกษตรกรในพื้นที่จากการรวมตัวกันตั้งแต่ในอตีดจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ มีอายุในการก่อตั้ง 36 ปี ตั้งแต่ปี 2519 - 2555
ตั้งอยู่เลขที่.57 หมู่ที่.2 บ้าน.โสกขุมปูน ตำบล.นาโส่ อำเภอ.กุดชุม
จังหวัด.ยโสธร รหัสไปรษณีย์.35140
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๙ ทะเบียนเลขที่ ยส.๓/๒๕๑๙ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ได้ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ นำสินค้าปัจจัยด้านการผลิตทางการเกษตร(ปุ๋ยเคมี)มาบริการให้กับสมาชิก แต่ประสบปัญหาขาดทุน ไม่มีการดำเนินกิจกรรมต่อจนกระทั่งกลุ่มผู้นำไม่เป็นทางการ(ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ ส่วนหนึ่ง) โสเหล่กันเพื่อระดมความคิดเห็นและรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการผลิต
ปี ๒๕๒๓ ผู้นำกลุ่มเห็นว่าการตั้งกองทุนร้านค้าจะช่วยให้ชาวบ้านเรียนรู้การช่วยเหลือกัน จึงได้ระดมทุนก่อตั้งเป็น "กองทุนร้านค้าหมู่บ้าน" เพื่อรวมกันซื้อรวมกันสินค้า บริหารจัดการในรูปกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น "กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน" และดำเนินกิจกรรมการบริหารในรูปกลุ่มสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน
๒๕๒๖ ก่อตั้ง "ชมรมหมอยาพื้นบ้านและผู้สนใจสมุนไพรอำเภอกุดชุม" เป็นที่รวมของหมอยาพื้นบ้าน พระสงฆ์ ครู พยาบาลและนักพัฒนาเอกชนร่วมกันทำงานมาโดยตลอด จนกระทั่งปี ๒๕๓๓ ได้จัดตั้งเป็น "ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรวัดท่าลาด" ดำเนินการด้านการผลิตวัตถุดิบและยาสมุนไพร

๒๕๓๓ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ นักเกษตรกรรมธรรมชาติชาวญี่ปุ่นได้ มาเยือนกุดชุมและบรรยายเรื่องเกษตรกรรมธรรมชาติ ซึ่งสร้างแรง บันดาลใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการทำนาธรรมชาติขึ้น ในชุมชนบ้านโสกขุมปูนและขณะนั้นกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพ และการบริโภคที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยได้ตื่นตัว โครงการ สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองจึงประสานเชื่อมโยงกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และผู้ผลิตที่กุดชุมเข้าเป็นเครือข่าย "ชมรมเพื่อนธรรมชาติ" เพื่อส่งเสริมและจัดจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษปลอดสารเคมีแก่ผู้บริโภค เมื่อมีช่องทางตลาดก้าวเข้าสู่ธุรกิจชุมชน โรงสีข้าวจึงเกิดขึ้นกลุ่มผู้นำ ตระเวนหาความรู้โดยการดูงานตามโรงสี ต่างๆ ระดมทุนจากชาวบ้านการขายข้าวสารล่วงหน้าจากมูลนิธิเด็กและ โครงการสมุนไพรเพื่อพึ่งพาตนเองเพื่อก่อสร้างโรงสี เมื่อสร้างสำเร็จ กลุ่มผู้นำและสมาชิกพร้อมใจกันตั้งชื่อว่า "ชมรมรักษ์ธรรมชาติ" ทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่
ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×