ข้าว
ประวัติข้าว
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
27 พฤศจิกายน 2555
8,795
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชมที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิดตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด(FLO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
เจ้าหน้าที่ บจ.รักบ้านเกิด เยี่ยมชมกลุ่มฯ


ประวัติความเป็นมากลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2543 และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2551 ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่10 บ.ศิริพัฒนา ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์35160
...ปัจจุบันมีสมาชิกจากตำบลน้ำอ้อม และตำบลผือฮี จำนวน 352 ครัวเรือน สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์-แฟร์เทรด จำนวน 653 ราย พื้นที่ที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน BCS/FLO(สหภาพยุโรป) รวม 11,058 ไร่
โดยมีกิจกรรมคือ ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาตรฐานยุโรป ปี พ.ศ. 2553 ได้ส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทศแล้วกว่า 800 ตัน มูลค่า 27 ล้านบาท และในปี พ.ศ 2554 มีบริษัทแจ้งความจำนงสั่งซื้อข้าวมาแล้วหลายบริษัท จำนวนกว่า 1,000 ตัน
ปัจจุบันได้รับการอนุมัติเงินกู้วิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค้อวัง ให้ดำเนินการสร้างโรงสีข้าวแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในการส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท/ปี มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มฯ จำนวน 14 ท่าน โดยมี
นายสุวรรณ สิมมา เป็นประธานกลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่มฯ(ปี 2555 )
1. นายสุวรรณ สิมมา ประธาน
2. นายบุญยืน อาจอาษา รองประธาน
3. นายณรงค์ สุนทรธรรม รองประธาน
4. นายสุพิษ รินทร เหรัญญิก
5. นายสายัณต์ สีถาน ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นางสาวนิยม เสียงอ่อน ฝ่ายทะเบียน
7. นายพาทิน จันทะสิงห์ เลขานุการ/การตลาด
8. นายบุญมา หล้าแหล่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางไพรวัลย์ ทองเฟื้อง ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายพนัส ปัญญาดี กรรมการ
11. นายหนูจันทร์ สุนทรธรรม กรรมการ
12. นายพงษ์อนันต์ คณานิตย์ กรรมการ
13. นายวงษ์เรด มณีบูรณ์ กรรมการ
14. นางศรีวิไล คำโทน กรรมการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล :ทีมงาน รักบ้านเกิด.คอม
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×