ข้าว
ประวัติข้าว
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
27 พฤศจิกายน 2555
7,454
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เป็นกลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชมที่ดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก BCS/USDA สหภาพยุโรป และได้เป็นหนึ่งในสมาชิดตลาดการค้ายุติธรรมหรือแฟร์เทรด(FLO) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
เจ้าหน้าที่ บจ.รักบ้านเกิด เยี่ยมชมกลุ่มฯ


ประวัติความเป็นมากลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2543 และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2551 ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่10 บ.ศิริพัฒนา ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์35160
...ปัจจุบันมีสมาชิกจากตำบลน้ำอ้อม และตำบลผือฮี จำนวน 352 ครัวเรือน สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์-แฟร์เทรด จำนวน 653 ราย พื้นที่ที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน BCS/FLO(สหภาพยุโรป) รวม 11,058 ไร่
โดยมีกิจกรรมคือ ผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์มาตรฐานยุโรป ปี พ.ศ. 2553 ได้ส่งจำหน่ายตลาดต่างประเทศแล้วกว่า 800 ตัน มูลค่า 27 ล้านบาท และในปี พ.ศ 2554 มีบริษัทแจ้งความจำนงสั่งซื้อข้าวมาแล้วหลายบริษัท จำนวนกว่า 1,000 ตัน
ปัจจุบันได้รับการอนุมัติเงินกู้วิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค้อวัง ให้ดำเนินการสร้างโรงสีข้าวแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในการส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท/ปี มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มฯ จำนวน 14 ท่าน โดยมี
นายสุวรรณ สิมมา เป็นประธานกลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่มฯ(ปี 2555 )
1. นายสุวรรณ สิมมา ประธาน
2. นายบุญยืน อาจอาษา รองประธาน
3. นายณรงค์ สุนทรธรรม รองประธาน
4. นายสุพิษ รินทร เหรัญญิก
5. นายสายัณต์ สีถาน ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นางสาวนิยม เสียงอ่อน ฝ่ายทะเบียน
7. นายพาทิน จันทะสิงห์ เลขานุการ/การตลาด
8. นายบุญมา หล้าแหล่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางไพรวัลย์ ทองเฟื้อง ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายพนัส ปัญญาดี กรรมการ
11. นายหนูจันทร์ สุนทรธรรม กรรมการ
12. นายพงษ์อนันต์ คณานิตย์ กรรมการ
13. นายวงษ์เรด มณีบูรณ์ กรรมการ
14. นางศรีวิไล คำโทน กรรมการ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม(ชื่อแบรนด์สินค้า)
1. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
2. ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
3. ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
4. ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ ตรา ขวัญน้ำอ้อม
5. ข้าวกล้องมะลิ 3 สี ตรา ขวัญน้ำอ้อม
ปริมาณข้าวเปลือกที่กลุ่มสามารถรวบรวมได้ใน1ฤดูกาลผลิต
1.หอมมะลิ105?.500-600...ตัน/ปี
2.ข้าวหอมนิล.....20....ตัน/ปี
3.ข้าวมะลิแดง....100....ตัน/ปี

ปริมาณข้าวสารที่กลุ่มผลิตได้ในแต่ละปี
1.หอมมะลิ105.....300...ตัน/ปี(ข้าวสาร)
2.ข้าวหอมนิล....12....ตัน/ปี(ข้าวสาร)
3.ข้าวมะลิแดง....60...ตัน/ปี(ข้าวสาร)
รายละเอียดของโรงสี(พอสังเขป)
โรงสีข้าวชุมชนตำบลน้ำอ้อม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2547 ขนาดกำลังการผลิต 12 ตัน/วัน โดยเงินทุนซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างจากการระดมหุ้นในชุมชน รวมกับงบเศรษฐกิจชุมชนจากผู้ว่า CEO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูปข้าวแบบครบวงจรเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ประกอบไปด้วย

1.โรงสีพร้อมเครื่องจักร
2.รถตัก รถไถนา รถกระบะ
3.เครื่องแพ็คสุญญากาศ
4.เครื่องชั่งขนาด 15 - 600 กก.
5.เครื่องเย็บกระสอบ
6.เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนาด 50 ตัน
7.เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว
8.อาคารโรงบรรจุภัณฑ์และลานตาก
9.อื่นๆ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา?ขวัญน้ำอ้อม? ได้รับความอนุเคราะห์จากทางจังหวัด ในเรื่องของถุงบรรจุภัณฑ์ และกล่องที่เป็นสัญญลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ยโสธร ตรา ?ขวัญน้ำอ้อม? ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็ได้ออกใบรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งสามารถการันตีถึงคุณภาพข้าวหอมมะลิคุณภาพดีได้ รวมไปผลิตผลิตภัณฑ์จากกลุ่มก็ได้รับการยอมรับ กับสุดยอดการคัดสรรผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champions ระดับ 4 ดาว ปี พ.ศ.2553

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล :ทีมงาน รักบ้านเกิด.คอม
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×