ข้าว
ประวัติข้าว
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
26 พฤศจิกายน 2555
2,785
กลุ่มเกษตรทำนาบากเรือ ก็เหมือนกับเกษตรกรอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2519 ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น เดิมกลุ่มเกษตรกรทานาบากเรือได้เริ่มต้นรวมกลุ่มในหมู่บ้าน แล้วขยายวงกว้างออกไปทั่วทั้งตำบล จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในระยะแรกนั้นกิจการของกลุ่มคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกต่อมาได้ขยายกิจการเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อจัดส่งจำหน่าย ในปี พ.ศ.2537 กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรในการส่งเสริมการก่อสร้างโรงสีข้าว และฉางข้าว โดยใช้พื้นที่บ้านดอนผึ้งเป็นที่ตั้งของโรงสีข้าว และในปี 2543-2544 กลุ่มได้กูเงินเพื่อมาปรับปรุงโรงสี การบริหารงานของโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ มีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 9 คน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยประจำหมู่บ้านต่างๆ
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
กลุ่มเกษตรกรทำนากเรือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2519 ตีตราทะเบียนเลขที่ ยส.4/2519 ณ บ้านเลขที่ 118 ม.4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร พื้นที่กลุ่มครอบคลุม 2 อำเภอ 25 ตำบล 38 หมู่บ้าน มีสมาชิกจำนวน 853 ราย และนอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่อยู่อำเภอใกล้เคียง โดยมีสมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 204 ราย
ปี พ.ศ. 2520-2536 ชาวบ้านได้ระดมความคิดและกำลังทุนเพื่อรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก เป็นการก่อตั้งกลุ่มโดยชาวบ้าน ดำเนินการโดยชาวบ้าน และเพื่อชาวบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการปลดแอกให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอยู่ภายใต้การกำหนดราคาของนายทุน จากการรับซื้อ-ขายข้าวเปลือกจึงมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างโรงสีชุมชนขึ้น ขนาด 16 เกวียน/วัน และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2544 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรชุมชน จนพอมีเงินทุนหมุนเวียน ทางกลุ่มฯจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 40 เกวียน/วัน และตลอดช่วงระยะเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือได้พิสูจน์ตัวเองให้หลายหน่วยงาน หลายองค์กร เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพี่น้องชาวบ้าน ชาวนา เกษตรกรรายย่อยที่ได้หลุดพ้นการเป็น ?ชาวนาที่มีหัวใจการผลิต แต่ไม่มีสิทธิ์กำหนดราคา?
คุณสุนทร สมพอง (ประธานกลุ่มฯ คนปัจจุบัน 2555 )

คณะกรรมการกลุ่มฯ
1. นายสุนทร สมพอง ประธานกลุ่ม
2. นายสุพันธ์ สกุลพอง รองประธานกลุ่ม
3. นายวิทยา กุลวงค์ เลขานุการ
4. นายบุญมี หินทอง เหรัญญิก
5. นายสมศักดิ์ หินทอง กรรมการ
6. นายไสว ซ่อนบุญ กรรมการ
7. นายศักดิ์ เรียบร้อย กรรมการ
8. นายสุเทพ วงษ์ชมภู กรรมการ
9. นางสาวญาดา ริตะพันธ์ กรรมการ
...ในปัจจุบันกลุ่มมีการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ โรงสีข้าว-ฉางข้าวของกลุ่มฯมีการผลิตแปรรูปข้าวสารส่งจำหน่ายโดยมีบริษัท ร้านค้า โรงสี/กลุ่ม ,ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น จันทบุรี , ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ศรีสะเกษ,ขอนแก่น,นครราชสีมา, ปทุมธานี,กรุงเทพฯทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดรับซื้อเป็นประจำ โดยทั่วไปโรงสีจะแปรรูปข้าวสาร(ข้าวขาว)เป็นหลัก ส่วนการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องเพื่อจำหน่ายนั้น โรงสีได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2540ซึ่งในระยะแรกตลาดข้าวกล้องยังอยู่ในวงแคบ คาดว่าในอนาคตอันใกล้ข้าวกล้องจะได้รับความนิยมมากขึ้น
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดของโรงสี(พอสังเขป)
เป็นโรงสีที่มีกำลังการผลิต 45 เกวียน/วัน ตราชั่งมาตรฐานขนาด 40 ตัน เครื่องยิงสี เครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องแพ็คสุญญากาศ รถตัก รถหกล้อ มีศูนย์การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ อาคารสำนักงาน อาคารจำหน่ายสินค้า และอื่นๆ

ปริมาณข้าวเปลือกที่กลุ่มสามารถรวบรวมได้ใน1ฤดูกาลผลิตเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ105 จำนวน2,000...ตัน/ปี เมื่อสีออกมาเป็นข้าวสารแล้วจะได้ปริมาณข้าวสาร/ปีเฉลี่ยปีละ กว่า 1,000.ตัน/ปีเลยทีเดียว
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม(ชื่อแบรนด์สินค้า)
1. ข้าวหอมมะลิ ตรา ทุ่งนาทอง
2. ข้าวกล้องหอมมะลิ ตรา ทุ่งนาทอง
3. น้ำมันรำข้าวหอมมะลิอินทรีย์
4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ Riya อาทิ เจลล้างหน้า ครีมอาบน้ำ โลชั่นทาผิว ครีมทาส้นเท้า ฯลฯ
รางวัลบางส่วนที่กลุ่มฯเคยได้รับ
ปี พ.ศ. 2535-2539 ชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2540-2541 ชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรระดับภาค
ปี พ.ศ. 2541 ชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ
นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ ยังถูกยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
-กรมส่งเสริมการเกษตร
-สินค้า OTOP(ระดับ 4 ดาว)
-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต7
-มาตรฐานกรมวิชาการเกษตร(Q)
-มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน BIOSSIW จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มาตรฐาน EU ของประเทศในแถบยุโรป(IFOAM) และมาตรฐาน NOP ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการส่งออกข้าวโดยผ่านสหกรณ์กรีนเน็ท
ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ มีธุรกิจโรงสีชุมชนด้วยกำลังการผลิต 45 เกวียน/วัน ตราชั่งขนาด 40 ตัน เครื่องยิงสีงบ CEO เครื่องแพ็คสุญญากาศ รถตัก รถหกล้อ มีศูนย์การฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป
ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
1. โรงสีข้าวชุมชน
2. ธนาคารชุมชน
3. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์/กองทุนปุ๋ยอินทรีย์
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทีมงาน รักบ้านเกิด.คอม
สถานีวิทยุร่มด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×