ดิน-น้ำ
การจัดการดิน
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ส่งคลื่นไมโครเวฟไล่น้ำ อุ่นดินคืนชีพไร่-สวน
21 มกราคม 2559
3,199
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คิดค้นนวัตกรรมเครื่องอุ่นดินด้วยคลื่นไมโครเวฟที่สามารถฟื้นคืนชีพ ดิน ด้วยเวลาเพียง 3 วัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยในวิกฤติน้ำท่วม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟ เร่งอัตราการคายน้ำของดิน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม โดยที่คลื่นไมโครเวฟ สามารถทำให้ความชื้นในดินลดลง และมีอุณหภูมิในดินเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ของระยะห่างจากหลุม 5-15 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าหากได้นำไปใช้จริงหลังจากการเกิดน้ำท่วม ก็จะสามารถทำให้เกษตรกรร่นระยะเวลาในการรอคอยดินเพื่อให้กลับมาเป็นปกติก่อนทำการปลูกพืชจริงได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 วัน ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศและขนาดพื้นที่ทางการเกษตร

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนและแรงงานไปได้มากกว่า 50% จากที่ผ่านมา หากนาข้าวและสวนผลไม้ต่างๆ จมอยู่ใต้น้ำไม่น้อยกว่า 1 เดือน จะส่งผลให้รากต้นไม้เน่าเปื่อย เกษตรกรจะมีวิธีการระบายน้ำที่ท่วมหน้าดินลงคลองระบายน้ำ แล้วปล่อยให้ความชื้นในดินลดลงด้วยการคายน้ำของดินเอง และการขุดหลุมรอบๆ ต้นไม้ ก็เพื่อให้น้ำในดินบริเวณรอบๆ ซึมเข้ามาในหลุมที่ขุดไว้ แล้วสูบน้ำในหลุมทิ้ง โดยใช้ระยะเวลานานประมาณ 1-3 อาทิตย์ กว่าที่เกษตรกรจะกลับมาทำพื้นที่ทางการเกษตรได้อีกครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อภาคเกษตรกรรม ซึ่งเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟ เร่งอัตราการคายน้ำของดิน ถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ สอดคล้อง กับจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟเร่งอัตราการคายน้ำของดิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เบอร์โทร.0-2329-8000 ถึง 99 ต่อ 3781 ถึง 4 หรือที่ www.kmitl.ac.th

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ธนาคารโลกเองได้ประเมินความเสียหายครั้งนี้ไว้สูงถึง 45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในส่วนของภาคเกษตรกรรม ทั้งนาข้าวและสวนผลไม้ต่างๆ จมอยู่ใต้น้ำไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทำให้รากต้นไม้เน่าเปื่อย ซึ่งถ้าหากเกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกและลดความชื้นในดินได้ทันท่วงที จะทำให้ต้นไม้ตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรม ซึ่งโดยปกติแล้วเกษตรกรจะมีวิธีการระบายน้ำที่ท่วมหน้าดินลงคลองระบายน้ำ แล้วปล่อยให้ความชื้นในดินลดลงด้วยการคายน้ำของดินเอง และการขุดหลุมรอบๆ ต้นไม้ เพื่อให้น้ำในดินบริเวณรอบๆ ซึมเข้ามาในหลุมที่ขุดไว้ แล้วสูบน้ำในหลุมทิ้ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวเหมาะสำหรับความชื้นในดินมีปริมาณน้อย ใช้เวลาประมาณ 1-3 อาทิตย์ เกษตรกรจึงจะกลับมาทำพื้นที่ทางการเกษตรได้อีกครั้ง

และในกรณีที่มีความชื้นในดินมาก การระบายน้ำด้วยวิธีการดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากอัตราการคายน้ำของดินต่ำเกินกว่าจะลดความชื้นในดินได้อย่างทันท่วงทีจึงเป็นที่มาของการคิดค้น วิจัยงานสายอากาศร่องบนท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเร่งอัตราการคายน้ำของดิน โดยมี นายธัญวัฒน์ ลิมปิติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนาคลื่นไมโครเวฟลดความชื้นในดิน
นายธัญวัฒน์ ลิมปิติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอกระบวนการในการผลิตสายอากาศร่องบนท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสู่ดิน โดยมีคลื่นไมโครเวฟเป็นตัวกลางในการเร่งอัตราการคายน้ำของดิน ซึ่งกำหนดให้กำลังงานที่ป้อนให้สายอากาศเท่ากับ 800 วัตต์และเมื่อใช้คลื่นไมโครเวฟในการเร่งอัตราการคายน้ำของดินทดสอบภาคสนามที่สวนส้มโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม พบว่า เมื่อนำสายอากาศร่องบนท่อนำคลื่นเพื่อช่วยลดความชื้นในดินที่มีคลื่นไมโครเวฟเป็นตัวนำนั้น ทำให้ความชื้นในดินลดลงได้อย่างรวดเร็ว และมีอุณหภูมิในดินเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

วิธีการไมโครเวฟนี้ เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่ระยะห่างจากหลุมเท่ากับ 5 เซนติเมตร โดยอุณหภูมิเดิมอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส แต่หลังจากการใช้วิธีการไมโครเวฟ อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น เป็น 55 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้นก็ลดลงตามไปด้วย จากเดิม 61% (wet basis) เหลือเพียง 16% (wet basis) สำหรับ 10 เซนติเมตร อุณหภูมิเดิมอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส แต่หลังจากการใช้วิธีการไมโครเวฟ อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น เป็น 57 องศาเซลเซียส และความชื้นจากเดิมคือ 63% (wet basis) เหลือเพียง 48% (wet basis) ส่วนที่ระยะห่างจากหลุม 15 เซนติเมตร อุณหภูมิเดิมอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส แต่หลังจากการใช้วิธีการไมโครเวฟ อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น เป็น 38 องศาเซลเซียส และความชื้นจากเดิมคือ 63% (wet basis) เหลือเพียง 55% (wet basis)
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการศึกษาในเชิงวิชาการอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมได้จริงตามหลักวิชาทางวิศวกรรม ทางคณะฯ จึงร่วมสนับสนุนการศึกษาวิจัยดังกล่าวกับนักศึกษา โดยได้ช่วยกันคิดค้นและพัฒนา เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรประสบปัญหาการทำพื้นที่ทางการเกษตรหลังจากภาวะวิกฤติน้ำท่วมที่ส่งผลเสียหายอย่างมาก ซึ่งคาดว่า หากได้นำไปใช้จริงหลังจากการเกิดน้ำท่วม ก็จะสามารถทำให้เกษตรกรล่นระยะเวลาในการรอคอยหน้าดินเพื่อให้กลับมาเป็นปกติ ก่อนทำการปลูกพืชจริงได้ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 วัน ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศและขนาดพื้นที่ทางการเกษตร อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนและแรงงานจากคนไปได้มากกว่า 50% โดยเครื่องลดความชื้นในดินตัวนี้ มีต้นทุนเพียง 9,500 บาท ซึ่งหากเกษตรกรได้รับปัญหาของความชื้นในดิน ก็สามารถติดต่อทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สจล. ได้โดยตรง ซึ่งสถาบันยินดีช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ที่เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัยกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วม ซึ่งแน่นอนว่า พื้นที่เกษตรกรรมคงได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อย ทาง สจล. เองก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยเน้นจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวใจสำคัญคืองานวิจัยที่พัฒนาโดยบุคลากรของสถาบันจะต้องใช้งานได้จริง และเกิดขึ้นเพื่อรองรับ แก้ปัญหาให้กับสังคมได้จริง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังแนวคิดของสถาบันที่ว่า Innovative Society หรือ สังคมแห่งนวัตกรรม

สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟเพื่อลดความชื้นในดิน ได้ที่ โทร.0-2329-8000 ถึง 99 ต่อ 3781 ถึง 4 หรือที่ www.kmitl.ac.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
a href=http://www.banmuang.co.th/2012/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA/>"เครื่องอุ่นดิน".ข่าวการศึกษา. บ้านเมือง.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×