ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
การปลูกข้าวโพดส่วนเกินเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
12 ธันวาคม 2556
1,826
การปลูกพืชไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพืชล้มลุกหรือพืชฤดูเดียว รวมทั้งข้าวโพด จะเริ่มด้วยการใช้เมล็ดปลูก หลังจากต้นงอกแล้ว พืชต้องใช้เวลาในช่วงระยะหนึ่ง ในการที่จะสร้างพื้นที่ใบให้แผ่ปกคลุมพื้นดินนั้นอย่างสมบูรณ์ เพื่อจะรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาได้ทั้งหมด พร้อมกันกับที่พืชนั้นเจริญถึงระยะออกดอก (สิ้นสุดการเจริญทางลำต้นและใบ) ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นระยะเวลาที่พืชกำลังเจริญเติบโต และพัฒนาพื้นที่ของใบอยู่นั้น พลังงานแสงที่ส่องลงมาส่วนหนึ่งจะเผาผลาญพื้นผิวดิน ทำให้ดินเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและอัตราการเจริญของพืชนั้นๆ สำหรับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยทั่วไป ถ้าปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมและการจัดการ (ระยะปลูก) ที่เหมาะสมอาจใช้เวลาถึง 45 วัน กว่าพืชจะมีพื้นที่ใบแผ่ปกคลุมเต็มพื้นดิน ถ้าหากมีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น และ ทำให้เราสามารถเก็บเอาพลังงานนั้นไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ และการจัดการนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช (หลัก)ที่ปลูกอยู่ รวมถึงผลกระทบในระดับที่ให้ผลคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมา เท่ากับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ดิน ในการปลูกพืชแซม ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผล และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย การปลูกข้าวโพดให้มีความหนาแน่นมากกว่าปกติ (สูงกว่าความหนาแน่นที่เหมาะสม) และทำการตัดหรือเก็บเกี่ยวต้นส่วนเกินนั้นออกไปก่อนที่จะกระทบต่อการเจริญของต้นหรือแถวหลักที่จะเก็บไว้เพื่อเก็บผลผลิต (เมล็ด) แล้วนำต้นที่เก็บเกี่ยวออกไปนั้น เอาไปใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำกัด และมีการเลี้ยงโคควบคู่กันไปด้วย
แปลงข้าวโพดและฝักข้าวโพด

การศึกษาทดลองดำเนินการที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ำ ในแต่ละซ้ำมีวันที่ทำการตัดแถวเกินออกที่อายุ 17 วัน 24 วัน และ 31 วัน (หลังงอก) เป็นกรรมวิธี นอกจากนี้ในแต่ละซ้ำนี้ยังมีแปลงที่ไม่มีการตัดแถวเกินออก เพื่อเป็นแปลงเปรียบเทียบ (Check) และแปลงที่ปลูกด้วยระยะปลูกปกติคือ 25 x75 ซม. ดังนั้นแปลงที่มีแถวเกินจึงมีระยะปลูกเริ่มต้น 25 x 37.5 ซม.

จากผลการทดลองพบว่า การตัดแถวเกินออกภายใน 24 วัน ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นหลัก แต่การตัดที่ 31 วัน มีผลทำให้ผลผลิตลดลงประมาณ 26 % จากแปลงที่ไม่มีการปลูกแถวเกิน ซึ่งให้ผลผลิต 5.26 ตัน/เฮคแตร์ ส่วนแปลง Check ให้ผลผลิตลดลง 47 % การตัดแถวเกินที่ 17 วัน ให้ผลผลิตส่วนที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ 1,075 กก./เฮคแตร์ และมีไนโตรเจนเฉลี่ย 3.58 % ในขณะที่การตัดที่ 31 วันให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,400 กก./เฮคแตร์ แต่ไนโตรเจนลดเหลือ 2.90 %

1 ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

กองอาหารสัตว์ E - mail address : nutrition1@dld.go.th


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การปลูกข้าวโพดส่วนเกินเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://nutrition.dld.go.th/Nutrition_Knowlage/ARTICLE/PRO1.HTM
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×