ไม้ผล
กล้วยหอม
ระบบตรวจสอบย้อนกลับกล้วยหอมทอง
12 มิถุนายน 2558
3,970
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ ความปลอดภัยของผลิตผล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดทางให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถระบุตัวผู้ขายและผู้ผลิตได้ถึงต้นทางส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของไทย พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร และ การตรวจสอบย้อนกลับแล้ว ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน COC, GAP, GMP และ HAACP เป็นต้น

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในปี 2550 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จึงได้ร่วมกันพัฒนา ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อนำไปใช้เป็นมาตรฐานการเพาะปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งเป็นสินค้า ส่งออกที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยประโยชน์ของระบบตรวจสอบย้อนกลับ :

ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า Traceability System จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับการวางแผน การควบคุม และการดำเนินงานในระบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและช่วยพัฒนาการควบคุมคุณภาพสินค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต ระดับฟาร์มจนถึงโรงงานและการส่งออกที่สำคัญ คือ ป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศไทยสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังเป็นฐานข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสินค้าตั้งแต่แหล่งผลิตหรือ แหล่งที่มาของสินค้าและผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ของผลิตภัณฑ์ได้ จึงทำให้สามารถ ออกใบรับรองสุขอนามัยได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้น--------------------------- ^ ^ --------------------------

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ที่มา :
ข่าวสารและกิจกรรมสหกรณ์ท่ายาง จำกัด
   
เรื่องใหม่ล่าสุด
x
ห่อนึ่งไก
23 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×