ไม้ดอก
ดาวเรือง
เพิ่มปริมาณผลผลิตดาวเรืองด้วยการเด็ดยอด เพิ่มจำนวนต้น
10 สิงหาคม 2555
5,327
คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรี และประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการทำการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
สำหรับวันนี้คุณทองสุข อ่อนละมัย ได้แนะนำเทคนิคการเพิ่มผลผลิตดอกดาวเรืองด้วยการเด็ดยอด เพิ่มจำนวนต้น ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี FM 107.75 MHz. ด้วยเทคนิคนี้จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตดอกดาวเรืองได้ ถึง 80% ทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่งมีวิธีการดังนี้

++ วิธีการ ++

ให้เกษตรกรสังเกต คือ เมื่อเพาะต้นดอกดาวเรืองและนำไปลงดินแล้ว ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 – 15 วัน ต้นดาวเรืองแตกใบจริงขึ้นมาประมาณ 5 – 6 คู่ ให้ทำการเด็ดยอดของต้นดาวเรืองออก เพื่อให้ดาวเรืองแตกยอดใหม่ (**เมื่อดาวเรืองแตกยอดเยอะดอกก็จะยิ่งเยอะด้วย**) และสามารถนำยอดดอกดาวเรืองที่ทำการเด็ดออกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้อีกด้วย

คุณทองสุข อ่อนละมัย ได้ยกตัวอย่างการปลูก เช่น ปลูกดาวเรือง 80 ต้น ถ้าหากไม่ทำการเด็ดยอด จะได้ดอกเฉลี่ย ต้นละ 4 ดอก ต่อการเก็บ 1 รุ่น แต่เมื่อทำการเด็ดยอดแล้วนำไปปลูกใหม่นั้น จะทำให้ได้ต้นดาวเรือง อีก 80 ต้น แสดงว่าเป็นส่วนที่เพิ่มผลผลิตได้ถึง 80% และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มนั่นเอง

เรียบเรียงโดย : กมลภา สิงห์ไกรหาญ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ทองสุข อ่อนละมัย. สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×