ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
สูตรอาหารโคเนื้อ
26 กรกฏาคม 2556
4,543
โคเนื้อ ได้แก่ โคที่เลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อ ประกอบด้วยโคพันธุ์ต่างๆ สามารถจำแนกได้เป็น 3กลุ่มได้แก่ โคพื้นเมือง โตต่างประเทศและโคลูกผสม นอกจากนั้นโคแต่ละกลุ่มยังแยกเป็นกลุ่มย่อย ตามขนาด อายุ สมถรรนะการผลิตและวัตถุประสงค์การผลิต เป็นต้น
สูตรอาหารโคเนื้อที่ให้บริการเกษตรกร คำนวนโดยใช้โปรแกรมคำนวณ สูตรอาหารให้ได้ราคาต่ำที่สุด (กอส.1) พิจารณาใช้วัตถุดิบที่มีจำหน่ายทั่วไป หากท่านมีวัตถุดิบ สามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่คำนวณสูตรอาหารโดยตรง

:โปรดเลือกรายการ:

101-105 สูตรอาหารโคเนื้อ-โคขุน อายุ 7-12 เดือน น้ำหนักไม่เกิน 200 กก.

106-110 สูตรอาหารโคเนื้อ-โคขุน อายุมากกว่า 1 ปี น้ำหนักตั้งแต่ 200 กก. ขึ้นไป

111-113 สูตรอาหารผสมเสร็จ สำหรับโคขุน

114-116 สูตรอาหารผสมเสร็จ สำหรับโคขุน ทีเอ็มอาร์ โคใหญ่ น้ำหนักตั้งแต่ 400 กก.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สูตรอาหารโคเนื้อ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://dld.go.th/nutrition/borikrananimal/two-1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×