พืชเศรษฐกิจ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
06 สิงหาคม 2551
60,614
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ และมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี บางปีต้องมีการนำเข้า ปัจจุบันประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกเป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมซึ่งให้ผลผลิตสูง
ปัญหาของพืช ข้อจำกัด และโอกาส :

- พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลง แต่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น

- ประสิทธิภาพการผลิตต่ำเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วง ดินเสื่อม และการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินช่วงต้นฤดู

- มีการระบาดของโรคและแมลงในช่วงปลายฝน

- ผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

- เมล็ดพันธุ์ดีของภาคเอกชนมีราคาแพง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ :

- ความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่เกิน 1,000 เมตร

- ความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

- ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย หรือดินเหนียว

- ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสที่เป็น ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน

- โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 60 ส่วนในล้านส่วน

- การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี

- ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร

- ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0

- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์".ระบบข้อมูลทางวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).
เข้าถึงได้จาก : http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=17
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×