สัตว์เศรษฐกิจ
กวาง
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงกวาง
11 กุมภาพันธ์ 2556
29,406
จากการพิจารณาความคุ้มทุนในการทำฟาร์มกวางขนาด 10 แม่ เลี้ยงในพื้นที่ 5 ไร่ ใช้แรงงานในครอบครัว ผลิตลูกกวางขนาดหย่านม เพื่อจำหน่ายพันธุ์ และตัดเขากวางอ่อนจากพ่อพันธุ์ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ต้นทุนคงที่
- ค่าพันธุ์ พ่อ 1 ตัว แม่ 10 ตัว ราคาตัวละ 20,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท
- ค่ารั้วความยาว 600 เมตรๆ ละ 300 บาท (รวมเสา) เป็นเงิน 180,000 บาท

ต้นทุนผันแปร
ค่าอาหาร
- อาหารข้น พ่อแม่พันธุ์ กิน 0.5 กก./ตัว/วัน (อาหารข้นราคา กก.ละ 8 บาท ให้กิน 365 วัน 11 ตัว) เป็นเงิน 16,060 บาท
- อาหารหยาบ กิน 1 กก./ตัว/วัน (วัตถุแห้ง) (อาหารหยาบราคา กก.ละ 1.0 บาท ให้กิน 365 วัน 11 ตัว) เป็นเงิน 4,015 บาท
รวมค่าอาหาร (ปีแรก) เป็นเงิน 20,075 บาท
รวมต้นทุนค่าใช้จ่าย (ปีแรก) เป็นเงิน 420,075 บาท
- อาหารข้นสำหรับลูกกวาง กิน 0.2 กก./ตัว/วัน (อาหารข้น กก.ละ 9 บาท ให้กิน 120 วัน 10 ตัว) เป็นเงิน 2,160 บาท
ปีถัดไป ใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารปีละ (20,075+2,160) เป็นเงิน 22,235 บาท

รายได้ จากการจำหน่ายผลผลิต (เริ่มรับในปีที่ 2)
- จำหน่ายลูกกวางหย่านมปีละ 6 ตัวๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
- จำหน่ายเขากวางเฉลี่ย 1 กก.ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมรายรับทั้งหมด เป็นเงิน 113,000 บาท

ผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นรายปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dld.go.th/service/deer/deer_h.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×