ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิด
ปุ๋ยหมักเศษอาหาร ใช้บำรุงพืชผักให้งอกงาม
27 มกราคม 2560
3,210
ปัจจุบันเกษตรจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงเกินความจำเป็น จึงประสบกับการขาดทุน เมื่อพบกับราคาต้นทุนตกต่ำในบางฤดูกาลทำให้ต้องขาดทุนมากยิ่งขึ้น และผลกระทบมากที่สุด คือปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำลายดิน ดังนั้น นายสมบูรณ์ จันทร์จรุง ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้นวิธีการทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนมาใช้กับพืชผักที่ปลูก ปรากฎว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้พืชผักที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดี ซึ่งมีวิธีการทำได้ดังนี้
วัสดุ อุปกรณ์ :

1.เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน จำนวนรวมกัน 3 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

3.น้ำเปล่า 10 ลิตร

4.ถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร พร้อมฝาปิด 1 ใบ

วิธีการทำ :

1.นำเศษอาหาร จำนวน 3 กิโลกรม และน้ำ 10 ลิตร

2.นำไปใส่ในถังหมัก แล้วนำกากน้ำตาลเทตามลงไป คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

3.ปิดฝาถังหมักให้สนิท แล้วนำไปวางในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 3 เดือน หลังจากก็สามารถนำไปใช้ได้แล้ว

การนำไปใช้ :

1.นำน้ำหมักที่ได้จำนวน 2-3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นของผลไม้ได้ทุกชนิด โดยให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น ขณะไม่มีแสงแดดจัด(เป็นปุ๋ยให้พืช)

2.นำน้ำหมักที่ได้จำนวน 2-3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่า จำนวน 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นพืช ผัก เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต โดยให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น ขณะไม่มีแสงแดดจัด ฉีดพ่น 15 วัน/ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ :

1.ทำให้พืชผักเจริญเติบโตดี และยังเป็นปุ๋ยบำรุงพืชอีกด้วย

2.ลดต้นทุนการผลิต

3.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพดินอุดมสมบูรณ์ ไร้สารพิษ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมบูรณ์ จันทร์จรุง. ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรชุมชน. สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×