พืชผัก
การจัดการพืชผัก
การปลูกผักแบบปราณีต ปลอดสารพิษ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตดี
21 พฤษภาคม 2555
8,424
พืชผักเป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากในระบบการผลิต ทั้งป้องกันกำจัดโรคแมลงและวัชพืช เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น สุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การปลูกผักแบบปราณีตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้การผลิตผักได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบปลูกผักแบบปราณีตที่ได้มานั้น เกิดจากการค้นคว้า วิจัย ของหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในเรื่องการป้องกันและพัฒนารวมถึงการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการเกษตร ระบบการปลูกผักแบบปราณีต จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องการปลูกผัก ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและทำให้ดูแลง่าย ผลผลิตได้คุณภาพดี ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงส่งคุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร)เข้ามาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง


++ ระบบปลูกผักแบบประณีต ++ มีขั้นตอนดังนี้

การเตรียมแปลงปลูก เริ่มจากการไถดะ แล้วตากดินไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อกำจัดวัชพืช โรค-แมลง ที่อาศัยอยู่ในดิน จากนั้นจึงไถย่อยดิน และผสมคลุกเคล้าปุ๋ยหมักชีวภาพแห้งที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 2,000 – 3,000 กก./ไร่ แล้วจึงทำการปรับดินให้สม่ำเสมอ ยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวตามความต้องการ คลุมแปลงด้วยพลาสติกดำสำหรับคลุมแปลงปลูก เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม. ระยะระหว่างหลุม 50 ซม. รดน้ำให้ชุ่มชื้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปลูกผักต่อไป ซึ่งจากการวิจัยและพัฒนาทำให้เราได้พืช 3 ชนิด ที่น่าสนใจและปลูกแล้วได้ผลผลิตดี ดังนี้

พืชที่ 1 แตงกวาการเตรียมเมล็ด นำเมล็ดแตงกวามาแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ในถุงพลาสติกนาน 3 ชั่วโมง เทน้ำออกปิดปากถุงทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมล็ดจะงอกพร้อมปลูก

การปลูก รดน้ำให้ดินชุ่มชื้น หยอดเมล็ดที่เตรียมไว้ 1-2 เมล็ดต่อหลุม กลบด้วยขี้เถ้า ป้องกันมดหรือหนูเข้าทำลาย เมื่อเมล็ดงอกโผล่พ้นดินจึงให้น้ำสม่ำเสมอ

การทำค้าง ปักไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตร ขึงเชือกไนล่อนเพื่อร้อยตาข่ายสำหรับทำค้างผักให้ตึง ตามความยาวของแปลง

การดูแลรักษาการแต่งกิ่ง (เถา) เมื่อแตงกวาเจริญเติบโต ทำการเด็ดแขนงข้างของใบที่ 1-5 และปล่อยให้แขนงข้างของใบที่ 6 แตกยอดได้ เมื่อแตงกวาแตกใบใหม่ทุกๆ 3 ใบ ทำการเด็ดยอดทิ้ง เพื่อให้เถาแตงกวาแตกยอดเลื้อยคลุมทั้งค้าง

การเก็บผลผลิต เมื่อแตงกวาอายุประมาณ 25-30 วัน เริ่มออกดอก ติดผล และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องนานประมาณ 1 เดือน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วเสร็จ ทำความสะอาดแปลง โดยตัดเถาแตงกวาออกกำจัดวัชพืช และพรวนดินหลุมเดิม พร้อมปลูกพืชที่ 2 ต่อไป
พืชที่ 2 ถั่วฝักยาวการปลูก หยอดเมล็ดถั่วฝักยาว หลุมละ 3-4 เมล็ด รดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ เมื่อต้นถั่วฝักยาวงอกมีใบจริง 2 ใบ ถอนให้เหลือต้นที่สมบูรณ์หลุมละ 2 ต้น

การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ต้นถั่วฝักยาวจะอาศัยปุ๋ย ที่ตกค้างจากการปลูกแตงกวา แต่อาจใส่ปุ๋ยหมักแห้งเสริมให้ต้นที่ไม่งาม

การป้องกันโรคและแมลง หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะดอก พ่นด้วยสารสกัดจากสะเดา ข่า ตะไคร้หอม หรือหางไหล ตลอดจนใช้กับดักผีเสื้อกลางคืน เพื่อลดจำนวนผีเสื้อที่มาวางไข่ในพืชผักร่วมกันวิธีเขตกรรม โดยเด็ดใบถั่วที่ไม่สมบูรณ์ มีการทำลายของโรค แมลง และตัดแต่งใบที่อยู่บริเวณหนาทึบออก เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี

การเก็บเกี่ยว หลังปลูกประมาณ 50 วัน ถั่วฝักยาวจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ และเก็บต่อเนื่องประมาณ 30 วัน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดแปลงโดยกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยหมักแห้ง 1 กำมือ ลงในหลุมเดิม แล้วพรวนดินเพื่อปลูกพืชที่ 3 ต่อ
พืชที่ 3 ข้าวโพดหวานการปลูก หยอดเมล็ดข้าวโพดหวาน หลุมละ 2 เมล็ด รดน้ำให้ชุ่มชื้นสม่ำเสมอ หลังปลูก 14 วัน ถอนแยกต้นข้าวโพดให้เหลือ 1 ต้น/หลุม

การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว โดยการใส่ปุ๋ยหมักแห้งหลุมละ 1 กำมือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้น้ำสม่ำเสมอ เมื่อข้าวโพดติดฝักอ่อน ทำการหักฝักแรกออกจำหน่ายเป็นข้าวโพดฝักอ่อน เหลือไว้ต้นละ 1 ฝัก เมื่อข้าวโพดอายุได้ 70-75 วัน สามารถเก็บผลผลิตข้าวโพดฝักสดจำหน่ายได้ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ทำความสะอาดแปลง โดยเก็บวัสดุคลุมแปลง ตัดต้นข้าวโพด และไถกลบ จากนั้นหว่านปอเทืองหรือถั่วพร้า เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีการเตรียมแปลงปลูกที่ดี 1 ครั้ง ปลูกพืชได้ 3 ชนิดต่อเนื่องกัน จึงลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน

2. มีการใช้วัสดุร่วมกัน เช่น ค้างผัก พลาสติกคลุมแปลง ทำให้คุ้มค่าในการใช้งานและลดต้นทุน ค่าปัจจัยการผลิต

3. ชนิดพืชที่นำมาปลูกต่างชนิดกัน ทำให้ลดปัญหาการระบาดของโรค แมลงได้

---------- ^ ^ -----------
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุภาวรรณ สายหมั้น.นักวิชาการเกษตร.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี .กรมวิชาการเกษตร.สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×