พืชผัก
การจัดการพืชผัก
การปลูกผักแบบปราณีต ปลอดสารพิษ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตดี
21 พฤษภาคม 2555
9,339
พืชผักเป็นอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากในระบบการผลิต ทั้งป้องกันกำจัดโรคแมลงและวัชพืช เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น สุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การปลูกผักแบบปราณีตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้การผลิตผักได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบปลูกผักแบบปราณีตที่ได้มานั้น เกิดจากการค้นคว้า วิจัย ของหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในเรื่องการป้องกันและพัฒนารวมถึงการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดในการเกษตร ระบบการปลูกผักแบบปราณีต จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องการปลูกผัก ซึ่งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและทำให้ดูแลง่าย ผลผลิตได้คุณภาพดี ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร) ได้มองเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงส่งคุณสุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี (กรมวิชาการเกษตร)เข้ามาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง


++ ระบบปลูกผักแบบประณีต ++ มีขั้นตอนดังนี้

การเตรียมแปลงปลูก เริ่มจากการไถดะ แล้วตากดินไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อกำจัดวัชพืช โรค-แมลง ที่อาศัยอยู่ในดิน จากนั้นจึงไถย่อยดิน และผสมคลุกเคล้าปุ๋ยหมักชีวภาพแห้งที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 2,000 – 3,000 กก./ไร่ แล้วจึงทำการปรับดินให้สม่ำเสมอ ยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวตามความต้องการ คลุมแปลงด้วยพลาสติกดำสำหรับคลุมแปลงปลูก เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม. ระยะระหว่างหลุม 50 ซม. รดน้ำให้ชุ่มชื้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปลูกผักต่อไป ซึ่งจากการวิจัยและพัฒนาทำให้เราได้พืช 3 ชนิด ที่น่าสนใจและปลูกแล้วได้ผลผลิตดี ดังนี้

พืชที่ 1 แตงกวา

การเตรียมเมล็ด นำเมล็ดแตงกวามาแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ในถุงพลาสติกนาน 3 ชั่วโมง เทน้ำออกปิดปากถุงทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมล็ดจะงอกพร้อมปลูก

การปลูก รดน้ำให้ดินชุ่มชื้น หยอดเมล็ดที่เตรียมไว้ 1-2 เมล็ดต่อหลุม กลบด้วยขี้เถ้า ป้องกันมดหรือหนูเข้าทำลาย เมื่อเมล็ดงอกโผล่พ้นดินจึงให้น้ำสม่ำเสมอ

การทำค้าง ปักไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตร ขึงเชือกไนล่อนเพื่อร้อยตาข่ายสำหรับทำค้างผักให้ตึง ตามความยาวของแปลง

การดูแลรักษาการแต่งกิ่ง (เถา) เมื่อแตงกวาเจริญเติบโต ทำการเด็ดแขนงข้างของใบที่ 1-5 และปล่อยให้แขนงข้างของใบที่ 6 แตกยอดได้ เมื่อแตงกวาแตกใบใหม่ทุกๆ 3 ใบ ทำการเด็ดยอดทิ้ง เพื่อให้เถาแตงกวาแตกยอดเลื้อยคลุมทั้งค้าง

การเก็บผลผลิต เมื่อแตงกวาอายุประมาณ 25-30 วัน เริ่มออกดอก ติดผล และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องนานประมาณ 1 เดือน เมื่อเก็บผลผลิตแล้วเสร็จ ทำความสะอาดแปลง โดยตัดเถาแตงกวาออกกำจัดวัชพืช และพรวนดินหลุมเดิม พร้อมปลูกพืชที่ 2 ต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุภาวรรณ สายหมั้น.นักวิชาการเกษตร.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี .กรมวิชาการเกษตร.สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2555.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×