ไม้ผล
มะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
26 เมษายน 2555
3,467
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
ภาพที่ 1. ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าว

หนอนหัวดำมะพร้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Opisina arenosella มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
ว่า Coconut black-headed caterpillar ตัวเต็มวัยของหนอนหัวดำมะพร้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดลำตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว ประมาณ 1 -1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีกลำตัวแบน ชอบเกาะนิ่งแนบตัวติดผิวพื้นที่เกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าวหรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย

ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวเพศเมียวางไข่ตัวละประมาณ 200 ฟอง ไข่มีลักษณะกลมรีแบน วางไข่เป็นกลุ่ม ไข่เมื่อวางใหม่ ๆ มีสีเหลืองอ่อน สีจะเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก่อนที่จะย้ายเข้าไปกัดกินใบมะพร้าว ตัวหนอนที่ฟักใหม่ จะมีหัวสีดำ ลำตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ้น ลำตัวของตัวหนอนมีสีน้ำตาลอ่อนมีลายสีน้ำตาลเข้มพาดยาวตามลำตัว เมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 2. หนอนหัวดำมะพร้าวการทำลายเกิดในระยะตัวหนอนเท่านั้น โดยตัวหนอนจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ และสร้างอุโมงค์เป็นทางยาวอาศัยกัดกินใบอยู่ภายในอุโมงค์ ชอบทาลำยใบแก่ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มลำตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้าตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อยตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว มักจะพบหนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หนอนจะสร้างใยผสมกับมูลทำเป็นอุโมงค์และอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ หนอนทุกระยะจะแทะกินผิวใบ การทำลายส่วนใหญ่พบบนใบแก่ ใบที่ถูกทำลายจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาล ใบย่อยแต่ละใบจะถูกดึงยึดเรียงกันเป็นแพ

ภาพที่ 3. ดักแด้หนอนหัวดำมะพร้าว++ การป้องกันกำจัด ++

1. ตัดเก็บใบที่ถูกทาลำยมาเผาทาลำย

2. การควบคุมโดยชีววิธี โดยใช้แตนเบียนหนอน และแตนเบียนดักแด้

3. ในกรณีที่ระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่นด้วยสารไพรีทรอย ใช้ความเข้มข้นตามคาแนะนาในฉลาก
ข้างขวด แต่ผู้ฉีดพ่นต้องสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี เนื่องจากเป็นสารเคมีฆ่า
แมลงที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ หรือเลือกใช้สารสะเดำฉีดพ่นแทน

ภาพที่ 4. ลักษณะใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย
ภาพที่ 5. ลักษณะต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อัมพร วิโนทัย."หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว".กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.กรุงเทพฯ.[มปป.]
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×