ไม้ผล
มะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
26 เมษายน 2555
4,641
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
ภาพที่ 1. ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าว

หนอนหัวดำมะพร้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Opisina arenosella มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
ว่า Coconut black-headed caterpillar ตัวเต็มวัยของหนอนหัวดำมะพร้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดลำตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว ประมาณ 1 -1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อน มีจุดสีเทาเข้มที่ปลายปีกลำตัวแบน ชอบเกาะนิ่งแนบตัวติดผิวพื้นที่เกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าวหรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย

ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวเพศเมียวางไข่ตัวละประมาณ 200 ฟอง ไข่มีลักษณะกลมรีแบน วางไข่เป็นกลุ่ม ไข่เมื่อวางใหม่ ๆ มีสีเหลืองอ่อน สีจะเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก่อนที่จะย้ายเข้าไปกัดกินใบมะพร้าว ตัวหนอนที่ฟักใหม่ จะมีหัวสีดำ ลำตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ้น ลำตัวของตัวหนอนมีสีน้ำตาลอ่อนมีลายสีน้ำตาลเข้มพาดยาวตามลำตัว เมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อัมพร วิโนทัย."หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว".กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.กรุงเทพฯ.[มปป.]
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×