ไม้ผล
มะพร้าว
การป้องกันแมลงดำหนามมะพร้าวสายพันธุ์ใหม่(Coconut hispine beetle)
24 เมษายน 2555
2,526
แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญชนิดหนึ่ง แม้ว่าในประเทศไทยจะเคยพบมาก่อนแต่เป็นคนละชนิดกับที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แมลงดำหนามที่เคยพบมาก่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plesispa reichei Chapuis หรือ P. sispinae ซึ่งเข้าทำลายหรืออาศัยอยู่ในใบอ่อนของมะพร้าวอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน
แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูสำคัญของพืชตระกูลปาล์ม พบระบาดรุนแรงในมะพร้าว ทำให้ผลผลิตมะพร้าวไม่มีคุณภาพและมีปริมาณลดลง นอกจากนี้ยังให้ทัศนียภาพที่งดงามของแหล่งท่องเที่ยวขาดความสวยงามเนื่องจากมะพร้าวเป็นโรคหัวหงอก

ลักษณะการทำลาย :

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อนที่สุดของมะพร้าวที่ยังไม่คลี่ โดยซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่ และจะย้ายไปกินอีกใบอ่อนอีกใบหลังจากที่ใบเดิมคลี่ออก ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต เมื่อมีการทำลายรุนแรงหลายๆ ใบในแต่ละต้นจะมองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ซึ่งชาวสวนมะพร้าว เรียกว่า “โรคหัวหงอก” ระยะตัวหนอนสำคัญที่สุด เพราะทำลายได้รุนแรงกว่าตัวเต็มวัย โดยเฉพาะในพื้นที่มีมีอากาศแห้งแล้งและขาดน้ำ

**แมลงดำหนามมะพร้าวระบาดทำลายยอดมะพร้าวทั้งต้นเล็กและต้นสูงที่ให้ผลผลิตแล้ว มักพบทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยในยอดเดียวกันเป็นจำนวนมาก และในมะพร้าวที่ให้ผลแล้ว จะทำให้ผลผลิตลดลงมากนอกจากนี้ยังทำลายปาล์มน้ำมัน และปาล์มประดับประเภทหมากเขียว หมากเหลือง และหมากแดงอีกด้วย พบระบาดในแหล่งปลูกมะพร้าวทั่วไปในภาคใต้ ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ภูเก็ต กระบี่ ฯลฯ และได้แพร่ระบาดไปยังภาคกลางและภาคตะวันออก

แนวทางการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว :1.ใช้วิธีกล ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย

2.ใช้ชีววิธี โดยใช้ตัวห้ำ ตัวเบียนและเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แมลงหางหนีบ แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว และเชื้อเมตตาไรเซียม

2.1 แมลงหางหนีบ กินไข่ หนอนและดักแด้2.2 แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว Asecodes hipinarumช่วยทำลายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว พฤติกรรมการเข้าทำลายของแตนเบียน เกิดจากเพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในลำตัวของหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวหนอนแตนเบียนที่เกิดขึ้นภายในตัวแมลงดำหนามฟักออกเป็นไข่ดูดกินของเหลว แล้วเข้าทำลายตัวแมลงในที่สุด ระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 17-20 วัน

2.3 เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae)อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม/น้ำ 20 ลิตร (นำ เชื้อราที่เจริญบนเมล็ดธัญพืชมาขยำเพื่อแยกกากออกและเอาเฉพาะสปอร์ที่อยู่ในของเหลว) ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นบนยอดมมะพร้าวกำจัดหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย
ของแมลงดำหนามมะพร้าว


3. ใช้สารเคมีใช้สารฆ่าแมลงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เช่น คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 40% EC) อัตรา 35 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณยอดและใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ในช่วงเป็นต้นกล้า

4. การกักกันการเคลื่อนย้ายต้นกล้าและพืชอาศัยตระกูลปาล์มจากพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แมลงดำหนามมะพร้าว".กลุ่มงานชีววิธี ส่วนบริหารศัตรูพืชสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-32°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×