ไม้ผล
มะพร้าว
การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์
24 เมษายน 2555
5,506
เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ จำเป็นจะต้องคัดเลือกต้นที่จะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์ด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
++ การคัดเลือกสวนพันธุ์มะพร้าว ++

- เป็นสวนที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์เดียวกัน

- ขนาดสวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่

- อยู่ในแหล่งที่มีการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ

- ต้นมะพร้าวมีขนาดอายุไล่เลี่ยกัน และควรจะมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี

- เป็นสวนที่มีการดูแลปานกลางและมีต้นที่มีผลดกอยู่เป็นส่วนมาก

- ไม่มีโรคหรือแมลงระบาด

- ในกรณีที่อยู่ไกลแหล่งปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ไม่มีสวนขนาดใหญ่อาจคัดเลือกเพียงบาง หลักการเท่าที่จะทำ ได้ หรือคัดเลือกเป็นต้น ๆ ก็ได้

++ การคัดเลือกต้นพันมะพร้าว ++

- ควรเป็นต้นที่อยู่ในบริเวณกลาง ๆ สวน ให้ผลดกไม่น้อยกว่า 60 ผล/ต้น/ปี

- ควรมีการจดบันทึกการให้ผลของต้นที่คิดว่าจะใช้เป็นต้นพันธุ์ก่อนสัก 3-4 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า ให้
ผลดกจริง โดยทาสีไว้ที่ต้นเป็นที่สังเกตหรืออาจทำ เครื่องหมายอย่างอื่นก็ได้

- เป็นต้นที่ไม่อยู่ใกล้บ้าน คอกสัตว์หรือในที่ทีดีกว่าต้นอื่น

- ลำต้นตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ พุ่มใบเป็นรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม มีจำ นวนทาง (ใบ) มาก
โคนทางสั้นและใหญ่ มีจั่นอย่างน้อย10 จั่น กระจายอยู่รอบต้น และทุกจั่นมีผลขนาดต่าง ๆ กันติดอยู่

- ทะลายควรนั่งทางก้านทะลายสั้นและใหญ่

- เป็นต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้ผลมีลักษณะกลมขนาดใหญ่ เส้นรอบของกะลาไม่ตํ่ากว่า
45 ซม. เนื้อหนา เปลือกไม่หนาหรือบางเกินไป

++ การคัดเลือกผลพันธุ์มะพร้าว ++ผลมะพร้าวแม้จะเก็บจากต้นแม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม อาจมีบางผลที่มีลักษณะ ไม่
เหมาะจะนำ ไปเพาะทำพันธุ์ เช่น ผลแตกระหว่างเก็บเกี่ยว มีโรคแมลงทำลาย จึงควรคัดเลือกผลก่อนนำไปเพาะ ซึ่งมีลักษณะการพิจารณาดังนี้

- เป็นผลที่ได้รับความกระทบกระเทือนน้อย จึงควรเก็บโดยใช้เชือกโยงลงมาหรือโยนลงนํ้า

- ผลโตได้ขนาด รูปผลค่อนข้างกลม หรือมีลักษณะตรงตามพันธุ์

- ผลแก่จัด เปลือกมีสีก้ามปู หรือสีนํ้าตาล มีลักษณะคลอนนํ้า

- ไม่มีโรคแมลงทำ ลาย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การปลูกมะพร้าว".สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก..[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก :http://www.eto.ku.ac.th/etowmv/ebook_tree.html
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-32°C
นครราชสีมา
22-34°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×