เห็ด
การจัดการเห็ด
ดอกเห็ดหงิก
20 เมษายน 2555
2,944
จากการลงพื้นที่ ฟาร์มเส้นทางเห็ด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของคุณรุ่งทิวา อันตรเสน ผู้จัดการฟาร์ม และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ด โดยเฉพาะเรื่องอาการผิดปกติของเห็ดที่เพาะ ซึ่งเกษตรกรที่เพาะเห็ดส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในช่วงแรกๆ เกี่ยวกับเห็ดที่เพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรค แมลง และ การจัดการด้านความชื้น หรือ อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีเกษตรกรโทรศัพท์มาปรึกษาค่อนข้างมาก และส่งผลต่อผลผลิตของเห็ดโดยตรง ซึ่งหนึ่งในอาการผิดปกติดังกล่าวก็คือ ปัญหาของดอกเห็ดหงิกงอ มาดูแนวทางการแก้ไขเห็ดดอกหงิก กับเทคนิคดีๆ จากฟาร์มเส้นทางเห็ดกันครับ
วิธีการแก้ไขปัญหาเห็ดดอกหงิก :

1.โรงเรือนที่เพาะเห็ดจะต้องมีช่องระบายอากาศอย่างพอเพียง ควรจะเปิดช่องระบายอากาศในตอนเช้า เพื่อลดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2.แสงสว่างในโรงเรือนต้องเพียงพอ อาจจะใช้วิธีเปิดช่องระบายอากาศ หรือใช้แสงไฟช่วย โดยเฉพาะในช่วงของการเก็บเห็ดในตอนเช้ามืด

3.ความชื้นของอากาศภายนอกและภายในโรงเรือน ในระยะที่เปิดดอก ให้อยู่ระหว่าง 80-90 % ในช่วงที่มีอากาศเย็น ให้ใช้ผ้าพลาสติกบุโรงเรือนด้านใน ปิดประตู หน้าต่างโรงเรือนไว้ป้องกันความชื้นระเหย

4.สูตรอาหารที่ใช้ต้องเหมาะสมกับความต้องการของเห็ดเพราะถ้าสูตรอาหารผิดจะทำให้ธาตุอาหารเปลี่ยนแปลง มีผลโดยตรงของขนาดของดอกเห็ด

เรียบเรียงโดย : วิษณุ นึกอนันต์ เจ้าหน้าที่ Farmer info*1677 จังหวัดพิษณุโลก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รุ่งทิวา อันตรเสน. ผู้จัดการฟาร์มเส้นทางเห็ด ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลกโทร. 081-971-515
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×