สัตว์น้ำเค็ม
กุ้งกุลาดำ
เทคนิคการให้อาหารกุ้งกุลาดำ
11 ตุลาคม 2555
12,190
การให้อาหารกุ้งกุลาดำในการเลี้ยงแบบพัฒนาจะแตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์ม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและการเก็บข้อมูลจากฟาร์มต่าง ๆ วิธีการให้อาหารและปริมาณอาหารสำหรับกุ้งแต่ละขนาด รวมทั้งปริมาณอาหารที่ใส่ในยอได้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนอยู่ในระดับที่น่าพอใจทั้งในด้านการผลิต อัตรารอด การเจริญเติบโต และค่าอัตราแลกเนื้อ สำหรับการให้อาหารกุ้งกุลาดำในปัจจุบันมีดังนี้
การให้อาหารกุ้งระยะแรก หลังจากเตรียมสีน้ำได้ตามที่ต้องการและปล่อยลูกกุ้งลงไปแล้วจะเริ่มให้อาหารลูกกุ้งในมื้อถัดมา ปริมาณอาหารที่ให้นั้นสำหรับลูกกุ้งพี 15 จนลูกกุ้งที่ปล่อยในบ่อมีอายุประมาณ 1 เดือนจะให้อาหารเม็ดในอัตรา ดังต่อไปนี้
+ อายุกุ้ง (วัน) ปล่อยลูกกุ้งพี 12 - 15
1 - 5 = ให้อาหาร 1 กิโลกรัม / 100,000 ตัว / วัน
6 - 13 = เพิ่ม 100 กรัม (1 ขีด) / 100,000 ตัว / วัน
14 - 21 = เพิ่ม 200 กรัม (2 ขีด) / 100,000 ตัว / วัน
22 - 30 = เพิ่ม 300 กรัม (3 ขีด) / 100,000 ตัว / วัน

+ กุ้งควรมีน้ำหนัก = 1.5 - 2.5 กรัม หลังจากนั้นจะเริ่มใช้ยอและปรับอาหารตามยอ
การให้อาหารลูกกุ้งในระยะแรก ควรใช้อาหารกุ้งเล็กผสมกับอาหารกุ้งวัยอ่อนชนิดแผ่น (Flake) อาจจะใช้อาหารสดเสริมบ้างก็ได้เช่นเนื้อหอยแมลงภู่ปั่นละเอียดอาจจะใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อวันต่อลูกกุ้ง 100,000 ตัว (หนึ่งแสนตัว) จำนวนมื้อที่ให้อาหารนั้นส่วนใหญ่แล้วควรจะให้ประมาณ 3-4 มื้อ การหว่านอาหารควรผสมอาหารกับน้ำแล้วสาดกระจายให้ทั่วบ่อ

การให้อาหารในระยะแรกในปริมาณที่กล่าวมาแล้วนั้น การเจริญเติบโตของลูกกุ้งหลังจากอายุ 30 วัน จะขึ้นอยู่กับอัตรารอด การควบคุมสีน้ำความเค็มฤดูกาล ซึ่งจากอัตราปล่อยในระดับความหนาแน่น 30-60 ตัวต่อตารางเมตร หลังจาก 30 วัน กุ้งจะมีน้ำหนักระหว่าง 1.5-2.5 กรัม

จากข้อมูลในฟาร์มในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาพบว่าการปล่อยลูกกุ้ง 100,000 ตัวจับกุ้งได้น้ำหนักรวมประมาณ1,000 กิโลกรัม เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่ปล่อยลูกกุ้ง 100,000 ตัว ได้น้ำหนักกุ้งตอนจับเกิน 2,000 กิโลกรัมเห็นได้ชัดเจนว่าคุณภาพลูกกุ้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควรการให้อาหารมาก ๆตั้งแต่ต้น ถ้าหากลูกกุ้งคุณภาพไม่ดีจริง พอเริ่มปรับใช้ยอกุ้งจะกินอาหารไม่หมดต้องลดอาหารลงมามาก ดังนั้นขอให้เกษตรกรเริ่มทดสอบใส่อาหารในยอตั้งแต่กุ้งอายุประมาณ 10-14 วัน และตรวจดูทุกวันว่าลูกกุ้งเข้ามาในยอมากน้อยแค่ไหน กินอาหารในยอหรือเปล่าเมื่ออายุประมาณ 20 วันถ้าพิจารณาดูแล้วกุ้งไม่ได้กินอาหารในยอเลยก็คงอาหารไว้หรืออาจจะลดลงได้ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มอาหารตามโปรแกรมที่วางไว้

แต่ในกรณีที่บางฟาร์มมีการให้อาหารในระยะ 7 วันแรกสูงมากเช่น 2-3 กิโลกรัมต่อ 100,000 ตัวต่อวันคิดว่าเป็นอัตราที่สูงเกินความจำเป็นเพราะถ้าลูกกุ้งไม่ดีจริง หรือมีอัตรารอดสูงมากและโตดีจะทำให้คุณภาพน้ำในบ่อแย่ลงและมีปัญหาซูโอแทมเนียมสูงมาก

เกษตรกรที่เลี้ยงด้วยระบบความเค็มต่ำต้องปล่อยลูกกุ้งในคอกพลาสติกนานประมาณ 5-14 วัน พื้นที่คับแคบน้ำมีการถ่ายเทได้น้อยมาก อัตราการให้อาหารเพียง 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) ต่อลูกกุ้ง 100,000 ตัวต่อวันก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องให้มากกว่านี้เพราะที่แคบ ๆ ลูกกุ้งหาอาหารกินได้แน่ และตลอดเวลาที่อยู่ในคอกไม่ต้องเพิ่มอาหารคงไว้ในระดับเท่าเดิมตลอด เมื่อเปิดคอกออกมาแล้วจึงเริ่มเพิ่มอาหาร

ถ้าจะให้อาหารมาก 2-3 กิโลกรัมต่อ 100,000 ตัวต่อวันในระยะแรกต้องแน่ใจว่าลูกกุ้งมีอัตรารอดสูงมากและโตดีจริง แต่ถ้าไม่แน่ใจการให้อาหารน้อย ในช่วงแรกเมื่อปรับยอสามารถเพิ่มได้ตามความเป็นจริงกุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรดีกว่าให้อาหารมาก ๆ ในช่วงแรก และพอปรับยอได้ต้องลดอาหารลงมามาก นอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นบ่อและคุณภาพน้ำด้วยในเวลาต่อมา

การให้อาหารเมื่อเริ่มใช้ยอ โดยปกติจะเริ่มใช้ยอกันอย่างจริงจังเมื่อกุ้งเข้ายออย่างสม่ำเสมอซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อกุ้งมีอายุประมาณ 1 เดือนหรือประมาณ 35 วันโดยกุ้งมีน้ำหนักประมาณ 2 กรัม ควรจะให้อาหาร 4 มื้อจนกระทั่งอายุประมาณ 60 วันแล้วเพิ่มเป็น 5 มื้อจนกระทั่งจับขาย สำหรับเกษตรกรที่มีความชำนาญในการปรับอาหารตามยออาจจะให้อาหารเพียงวันละ 4 มื้อจนถึงจับขายได้ การให้อาหารจะเริ่มจากประเมินอัตรารอดอย่างคร่าว ๆ ของกุ้งในบ่อก่อนเช่น70 เปอร์เซ็นต์ คำนวณอาหารโดยเริ่มจากกุ้งขนาด 2 กรัมให้อาหาร 6 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวัน เช็คอาหารในยอว่ากุ้งกินหมดหรือไม่ตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วปรับอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เนื่องจากในระยะแรกยังไม่สามารถประเมินปริมาณกุ้งอย่างแน่นอนได้ดังนั้นควรจะปรับอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกุ้ง เช่นให้อาหารที่ประเมินกุ้งไว้ 70 เปอร์เซ็นต์ กุ้งกินอาหารหมดก็เพิ่มอัตรารอดเป็น 75เปอร์เซ็นต์ ถ้ากุ้งกินอาหารหมดอีกจากการเช็คยอในเวลาที่กำหนดไว้ก็เพิ่มอัตรารอดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ในทำนองเดียวกันถ้ากินอาหารในยอไม่หมดก็ลดอาหารลงครั้งละ 5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกุ้งการปรับอาหารในระยะ แรกเช่นนี้จะทำให้ทราบปริมาณกุ้งในบ่อได้อย่างรวดเร็วกว่าการปรับอาหารครั้งละน้อยเกินไปสำหรับการกินอาหารของกุ้งในสภาวะปกติคิดตามน้ำหนักของตัวกุ้งดังนี้

เปอร์เซ็นต์การให้อาหารต่อน้ำหนักตัวและปริมาณอาหารในยอ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เทคนิคการให้อาหารกุ้งกุลาดำ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nicaonline.com/kungthai1.htm
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×