การพลิกฟื้นดินด่างมาทำสวนส้มคุณภาพ
29 กรกฏาคม 2553
3,635
อาชีพการทำสวนส้ม “ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ยังใช้ได้ไม่เสื่อมคลาย แต่หากเจ้าของสวนหาพื้นที่ที่มีสภาพดังกล่าวไม่ได้จริงๆก็จำเป็นต้องหันมาปรับสภาพพื้นที่ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการทำสวนให้มากที่สุด เช่นเดียวกับคุณศุภผล ตันตระกูล แห่งสวนส้มโชติกา ที่มีสภาพพื้นที่เป็นดินด่างเป็นอุปสรรคต่อการทำสวนส้มมาก

สวนส้มโชติกาเป็นสวนส้มเปลือกล่อนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ ม.9  ต.วังตะเคียน องหนองมะโมง จ.ชัยนาท แบ่งเป็น 2 แปลง มีเนื้อที่ 35 ไร่และ 100 ไร่ตามลำดับ เริ่มทำการปลูก ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2543 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

สวนส้มโชติกามีข้อจำกัด คือตั้งอยู่กลางหุบเขาหินปูน ทั้งดินและน้ำมีสภาพเป็นด่างจัด ดินมีค่า pH 7.5-8.2 น้ำมีค่า pH 7.5-8.0 การใช้น้ำโดยการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาไว้ในบ่อพัก แล้วใช้กรดมาปรับสภาพน้ำก่อนนำไปใช้  จากการทดลองใช้กรด กรดซัลฟิวริกใช้ได้ดีที่สุดเพราะนอกจากลดความเป็นด่างเป็นได้ดีและราคาไม่แพงมาก เพราะน้ำต้องใช้ทั้งในส่วนของการให้น้ำในสวนส้ม ให้ปุ๋ย และผสมพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูส้ม โดยการวัดความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากันประมาณ 6 กว่าๆ  ปัจจุบันใช้ปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรดเป็นหลัก

สวนส้มโชติกามีจุดเด่นอยู่ที่การจัดการสวนให้มีความแม่นยำและถูกต้องใน 3 ด้านกล่าวคือ

1.การจัดการใช้ธาตุอาหารในส้ม

ด้วยสภาพดิน น้ำเป็นด่างจัด ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ จึงเป็นผลกระทบต่อต้นส้มเจริญเติบโตได้ไม่ดี เมื่อต้นมีสภาพไม่ดีคำว่าผลผลิตส้มคุณภาพก็ต้องไม่ดี จึงมีความคิดว่าต้องมีการปรับสภาพดินและน้ำให้ลดความเป็นด่าง จึงส่งตัวอย่างดินและใบส้มไปวิเคราะห์ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี จากผลการวิเคราะห์ทุกเดือนทั้งดินและน้ำจะสามารถดูความเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารทั้งในดินและใบพืชได้ รู้แนวโน้มของธาตุอาหารในดินและใบเป็นอย่างไร เพราะในบางครั้งแม้ในดินจะมีธาตุอาหารชนิดนั้นมาก แต่ใบกลับแสดงอาการขาด ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถในการดูดธาตุอาการไปใช้ประโยชน์อันจะเชื่อโยงไปสู่ความเป็นกรด-ด่างของดิน จากผลของการวิเคราะห์จะสามารถทราบว่าต้นส้มขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง เช่นเดียวกันสวนส้มโชติกาธาตุอาหาร 3 ชนิดคือ เหล็ก สังกะสี แมงกานีส โดยจะขาดเป็นช่วงๆ ส่วนแมกนีเซียมจะแสดงอาการขาดในช่วงปลายฝน วิเคราะห์ทั้งปีจะรู้ว่าช่วงไหน ฤดูไหน ต้นส้มขาดธาตุอาหารชนิดใดบ้าง

           คุณศุภผลกล่าวว่า ส้มโชกุนค่าไนโตรเจนในใบควรที่จะอยู่ที่ประมาณ 2.5-2.7 รสชาติส้มถึงจะอร่อย ถ้าค่าไนโตรเจนสูงเกิน 3 % รสชาติก็ไม่อร่อย

          ส้มจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ปุ๋ยราคาแพง แต่อยู่ที่ว่าปุ๋ยนั้นให้ธาตุอาหารได้ตามที่ต้นต้องการ การใส่ปุ๋ย ให้ธาตุอาหารตามความต้องการของต้นส้มจากผลการวิเคราะห์จะทำให้ได้ส้มที่มีรสชาติดีและช่วยประหยัดค่าปุ๋ยได้

          การใช้ปุ๋ย ต้องปรับตามค่าวิเคราะห์ ทั้งทางใบและทางน้ำ สูตรปุ๋ยที่ใช้ต้องได้ปริมาณธาตุอาหารตามที่คำนวณไว้ ปุ๋ยฟอสฟอรัสจะให้ทางดินเป็นหลักเพราะจะตกตะกอนง่าย ชนิดปุ๋ยที่ใช้พยายามเลือกที่เป้นกรด เช่นแอมโมเนียซัลเฟต ( 21-0-0) แทน ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) เพื่อหวังผลตกค้างที่มีฤทธิ์เป็นกรดและลดการสูญเสียปุ๋ยยูเรียในดินด่าง

2.การควบคุมการใช้สารเคมี  ในการกำจัดศัตรูพืชต่างๆ ชนิดและอัตราการใช้ คุณศุภผลได้ทดลองเองตามหลักกรมวิชาการเกษตร แนะนำ ว่าอยากรู้ว่าแมลงชนิดไหนตายด้วยสารเคมีชนิดไหนในอัตราเท่าไหร่ก็จับแมลงนั้นมาครอบแก้วไว้ แล้วพ่นสารเคมีตามอัตราต่างๆ คุณศุภผลจึงจับแมลงมาพ่นสารเคมีชนิดและอัตราต่างๆกัน สังเกตการณ์ตาย แล้วลดอัตราสารเคมีที่ใช้ลงอีกทำให้ได้ชนิดและอัตราการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและแม่นยำทำให้แมลงศัตรูตายได้

3.การจัดการเรื่องตลาด ขณะนี้ส้มโชติกาเป็นที่ยอมรับของตลาดบนขายส่งเฉลี่ย กก.ละ 45 บาทจากสถิติขายปลีกเองที่ตลาดในกรุงเทพฯจำนวน 1,500 กก.สามารถขายผลผลิตหมดก่อนเที่ยง เคล็ดลับการผลิตส้มคุณภาพของสวน คือ เก็บผลที่ได้อายุบางครั้งยืดไป 11-13 เดือน และวัดความหวานถ้าในช่วงฤดูฝน 12-15 องศาบริกซ์ ฤดูแล้ง 13-18 องศาบริกซ์ และหน้าฝนจะทำส้มผลเล็กเพราะถ้าผลใหญ่จะฟ่ามได้ง่าย เป้าหมายต้องการทำส้มเลี้ยงคนแค่ 1,000 ครอบครัว เน้นขายเอง และส่งตัวแทนเพียงแค่ 2-3 เจ้าเท่านั้น

         ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาจะเขียนไว้อย่างละเอียด อาศัยการสังเกต จดบันทึกทุกวัน อย่างปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หาสาเหตุและช่วงทีผลส้มแตกมากที่สุด ด้วยการนับอายุผลหลังดอกบาน เป็นต้น

 


แหล่งที่มาของข้อมูล :
คุณศุภผล ตันตระกูล
ที่อยู่ : หมู่ที่9 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
21-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×