พืชไร่
ถั่วเหลือง
โรคใบจุดนูนหรือแบคทีเรียลพัสตูล
12 มกราคม 2554
4,505
โรคใบจุดนูน(Bacterial pustule)เป็นโรคที่สำคัญชนิดหนึ่งพบในทุกแหล่งที่ปลูกถั่วเหลือง เป็นโรคที่ชอบอากาศค่อนข้างร้อน และมีฝนตกเป็นครั้งคราว มักพบระบาดในแหล่งที่มีฝนตกลมพัดแรง ถั่วเหลืองพันธุ์ที่ทางการส่งเสริม ได้แก่ สจ.1, สจ.2, สจ.4 และ สจ.5 จัดว่าอ่อนแอต่อโรคใบจุดนูน โรคนี้ทำให้ใบร่วงก่อนเวลา ทำให้ขนาดและจำนวนเมล็ดลดลง ผลผลิตเสียหายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
สาเหตุุ : เกิดจากเชื้อบักเตรี Xanthomonas campestris pv. Glycine (ชื่อเดิม Xanthomonas phaseoli var. sojensis)

ลักษณะอาการของโรค : ในระยะแรกจะพบจุดเล็ก สีเขียวอ่อนเกิดขึ้นทั้งใต้ใบและบนใบจุดเล็ก ๆ นี้จะค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น ตรงกลางจะนูนขึ้นเล็กน้อย รอยนูนนี้เรียกว่าพัสตูล (pustule) รอบพัสตูลมักจะมีขอบสีเหลืองล้อมรอบ จุดแผลเหล่านี้จะขยายออกมีรูปร่างไม่แน่นอน ทำให้เห็นเป็นใบแห้ง และเมื่อถูกลมพัดแรง ใบจะขาดกะรุ่งกะริ่ง ใบถั่วเหลืองที่เป็นโรคมาก จะร่วงก่อนเวลา
การวินิจฉัยโรคใบจุดนูนนี้อาจสับสนกับโรคราสนิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาการระยะเริ่มแรก อย่างไรก็ตามหากดูด้วยแว่นขยายจะพบว่าบริเวณรอบจุดแผลของโรคใบจุดนูน จะพบว่าเนื้อเยื่อมีลักษณะช้ำน้ำ ขณะที่จะไม่พบอาการเช่นนี้ในโรคราสนิม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วิรัช คงขำและทรงพล สุโพธิ์.ถั่วเหลือง"ใน คลีนิกพืช.กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/bean/dbean2_8.htm
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×