ดิน-น้ำ
การจัดการน้ำ
การสร้างฝายตามแนวพระราชดำริ เพื่อการจัดการน้ำใช้ทางการเกษตร
17 ตุลาคม 2559
54,100
“...การสร้างทำนบเก็บกักน้ำหรือผายเก็บกักน้ำในลักษณะทึบและเก็บน้ำได้ดี ตามร่องน้ำต่างๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่มีความคล่องตัวที่จะนำไปใช้ในการขุดเจาะพื้นดินและทดลองฉีดอัดซีเมนต์บางๆลงไป หรืออาจจะทดลองใช้วิธีการป้องกันการซึมของน้ำด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การผสมยางมะตอยหรือใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ฝายเหล่านี้สามารถเก็บน้ำเพื่อช่วยในฤดูแล้งสัก 2- 3 เดือน ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะทำให้กล้าไม้แข็งแรงได้...”

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต. ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
สร้างฝาย….สร้างชีวิต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาป่าไม้ เพราะหากว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ก็จะส่งผลให้ระบบนิเวศน์ธรรมชาติเกิดความสมดุล ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล สิ่งมีชีวิตต่างๆจะกำเนิดขึ้นและเกื้อกูลกันอย่างพึ่งพา แนวคิดในการอรุรักษ์และจัดการป่าและน้ำ จึงเริ่มต้นขึ้น เพื่อโอบอุ้มสรรพชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงผนวกแนวคิดการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดและทรงคำนึงถึงปัจจัยและชีวิตที่เชื่อมโยงสัมพันธ์เอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน
แต่ป่าจะอยู่ไม่ได้เลยหากขาดน้ำ ตามแนวพระราชดำริที่ว่า “น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต” พระองค์จึงได้ทรงวางรากฐานการชลประทานแก่พสกนิกรไทยได้มีน้ำไว้กินไว้ใช้ เราทั้งหลายจึงได้รู้จักกับ “ฝายต้นน้ำลำธาร” ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและสภาวะน้ำท่วม ตลอดจนปัยหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรน้ำ

จุดกำเนิดฝาย :

สืบเนื่องมาจากสภาพป่าไม้ในปัจจุบันของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงไปมาก เนื่องมาจากการบุกรุกทำลายป่าที่สืบเนื่องมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ป่าไม้เสื่อมโทรมจนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าหารูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาต่างๆ ให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้โดยที่มีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและพัฒนาป่าไม้ไปพร้อมๆ กัน
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×